Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiële diensten voor de consument - uitgelegd aan de consument

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Financiële diensten voor de consument - uitgelegd aan de consument

Financiële diensten voor consumenten vormen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van de burgers van de Europese Unie (EU). Hoewel de integratie van deze diensten de afgelopen jaren een flinke sprong heeft gemaakt, blijft nog een hele weg af te leggen voordat in deze sector sprake zal zijn van een echte interne markt.

BESLUIT

Groenboek van de Commissie van 30 april 2007 over financiële diensten voor consumenten in de interne markt [COM(2007) 226 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Met dit groenboek en de daarin gepresenteerde strategie op het gebied van financiële diensten voor de consument * beoogt de Commissie een beter inzicht te krijgen in de problemen waarmee zowel de consumenten als de ondernemingen die actief zijn in deze sector, te maken krijgen.

Het groenboek bouwt voort op een reeks analyses, met als meest recente het onderzoek van de Commissie naar de sector retailbanking, geeft een overzicht van de doelstellingen van de Commissie en vormt de basis voor de overlegronde, die inmiddels op 16 juli 2007 is afgerond (pdf).

In het groenboek belicht de Commissie een aantal reeds lopende initiatieven op het gebied van, onder meer, hypotheken, cliëntmobiliteit in verband met bankrekeningen en financiële educatie. Ook de gebieden waar nog initiatieven moeten worden ontplooid, komen in het groenboek aan bod.

De Commissie heeft zich voorgenomen om in het najaar van 2007 te komen met het eindverslag van de evaluatie van de interne markt (Single Market Review), waarin de bevindingen van hierboven bedoeld overleg zullen worden opgenomen.

OBSTAKELS VOOR DE INTEGRATIE VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN VOOR DE CONSUMENT

De Commissie signaleert als belangrijkste obstakels voor de integratie van de financiële diensten voor de consument op de interne markt: de geringe grensoverschrijdende activiteit, de aanzienlijke verschillen in de prijs van dit soort diensten, de geringe productdiversiteit en de beperkte keuzemogelijkheden, en de sterk uiteenlopende prestaties van de markt

Bovendien werpen de uiteenlopende regelgevingskaders en de gefragmenteerde infrastructuren juridische en economische obstakels op die de toegang tot de markt bemoeilijken. Extra integratieremmend zijn de gewoonten van de consument, die nog steeds de voorkeur geeft aan lokale producten.

De integratie van de markt voor financiële diensten voor de consument kan worden bevorderd door:

  • de markten opener en concurrerender te maken, zodat de consument toegang krijgt tot een ruim assortiment redelijk geprijsde kwaliteitsproducten die aan zijn behoeften voldoen;
  • de consument beter te beschermen en de betrouwbaarheid van de aanbieders van deze diensten te verbeteren om zo het consumentenvertrouwen op te krikken;
  • de consument aan de hand van correcte informatie en initiatieven ter verbetering van zijn financiële basiskennis te helpen om de juiste beslissingen te nemen.

LAGERE PRIJZEN EN RUIME KEUZE VOOR DE CONSUMENT

Meer concurrentie

De Commissie wil door toepassing van de bestaande concurrentieregelgeving en aan de hand van inbreukprocedures regels invoeren die de concurrentie bevorderen. In het groenboek wordt bovendien benadrukt dat belemmeringen die de cliëntmobiliteit in de weg staan (zoals kosten bij het opzeggen van een rekening), zullen worden weggeruimd. Voorts gaat de Commissie na of de kunstmatig hoog gehouden kosten van betaalkaarten kunnen worden afgeschaft en of de toegang tot kredietregisters en tot clearing- en afwikkelingssystemen kan worden uitgebreid.

Meer keuze

Andere initiatieven van de Commissie zijn gericht op het elimineren van het marktprotectionisme dat het aanbieden van een product of dienst in een andere lidstaat verhindert (bijvoorbeeld door verschillen tussen de nationale rechtskaders), het terugdringen van de kosten van overbodige regelgeving en het invoeren van optionele, vereenvoudigde en gestandaardiseerde financiële diensten, zoals basisbankrekeningen.

De Commissie nodigt de betalingssector uit zelf regels op te stellen om tegen 2010 te komen tot een eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (DE)(EN)(FR).

HET CONSUMENTENVERTROUWEN VERSTERKEN

De Gemeenschapsvoorschriften inzake de minimumbescherming van de consument op het gebied van financiële diensten geven de lidstaten de ruimte om strengere regels in te voeren. De consumentenbescherming op dit gebied is dus niet geharmoniseerd, met als gevolg dat de concurrentievoorwaarden verschillen van lidstaat tot lidstaat. De lidstaten hebben tot dusver geen akkoord bereikt over het vereiste harmonisatieniveau.

De consumenten rechtszekerheid bieden

Contracten voor de levering van goederen of diensten vallen doorgaans onder de wetgeving van het door de aanbieder van die goederen of diensten gekozen land. Krachtens de toekomstige verordening over verbintenissen uit overeenkomst [COM(2005) 650] zou het recht van het land waar de consument gewoonlijk woonachtig is, van toepassing zijn op dergelijke contracten.

De toegang tot verhaalsmogelijkheden verzekeren

Het FIN-NET (DE)(EN)(FR) dat de Commissie in 2001 heeft opgezet, moet de buitengerechtelijke oplossing van grensoverschrijdende consumentengeschillen inzake financiële diensten mogelijk maken.

Financiële instellingen die diensten aan consumenten verlenen, gezonder en betrouwbaarder maken

De Commissie legt de nadruk op de behoefte aan een kader dat de consumenten beschermt en hun vertrouwen in financiële instellingen vergroot. Bovendien moet aan de consument een hoog niveau van bescherming tegen een eventueel faillissement worden geboden.

DE CONSUMENT TOT ACTIE STIMULEREN

De financiële basiskennis van de consument ontwikkelen

Maatregelen om de consument wegwijs te maken in financiële aangelegenheden, behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie heeft van haar kant wel al enkele initiatieven gefinancierd, zoals het Dolceta -programma (een online-opleidingsinstrument dat bedoeld is voor aanbieders van volwasseneneducatie).De Commissie ziet echter nog lacunes in de financiële kennis van de consument en zet in op degelijke educatie op dit gebied door nieuwe richtsnoeren op te stellen, de beste praktijken te bevorderen en innovatieve benaderingen te signaleren.

De juiste informatie verstrekken op het juiste moment

Doel hiervan is de kwaliteit van de informatieverstrekking aan de consument te verbeteren, onder meer op het gebied van hypotheken, consumentenkrediet, betalingsdiensten en beleggingsfondsen (instellingen voor collectieve belegging in effecten - icbe's).

De consument adviseren

Een financieel adviseur dient objectieve en klantgerichte informatie te verstrekken, afgestemd op de complexiteit van de bestaande producten en de daarmee verbonden risico's. De Commissie besteedt bijzondere aandacht aan de rol van de kredietbemiddelaars die de consument advies verlenen, en laat een studie uitvoeren naar de werkwijze van dergelijke deskundigen en eventuele nadelen die hieraan verbonden zijn voor de consument. Zo nodig zal zij, wanneer deze studie klaar is, een nieuw, aangepast rechtskader voorstellen. Daarnaast is de Commissie van plan de richtlijn over verzekeringsbemiddeling [Richtlijn 2002/92/EG] te wijzigen.

Belangrijkste begrippen

  • Onder financiële diensten voor consumenten wordt verstaan: diensten als rekeningen-courant, overmakingen, persoonlijke leningen, hypotheken, spaarregelingen, pensioenen, beleggingen en verzekeringsproducten, voor zover die aan individuele klanten, met inbegrip van kleine beleggers, worden verstrekt.

See also

Voor nadere informatie, zie de pagina van het directoraat-generaal Interne Markt (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 13.09.2007

Top