Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013

De mededeling beoogt de detailhandel in de interne markt in de periode 2007-2013 te versterken om ervoor te zorgen dat de consumenten met hetzelfde beschermingsniveau vrij kunnen winkelen in de gehele Europese Unie (EU) en producten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs kunnen kopen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 maart 2007 "EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013" [COM(2007) 99 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De strategie voor het consumentenbeleid (2007-2013) beoogt de totstandbrenging van een gelijkwaardig niveau van veiligheid en bescherming in de gehele Europese Unie (EU) en een beter geïntegreerde interne markt, via de volgende doelstellingen:

 • de Europese consument mondig maken door de totstandbrenging van een transparantere markt die hem in staat stelt echte keuzes te maken, bijvoorbeeld in termen van prijs en kwaliteit;
 • het welzijn van de Europese consument verbeteren uit het oogpunt van kwaliteit, verscheidenheid, betaalbaarheid, veiligheid enz.;
 • de consument beschermen tegen ernstige risico's en bedreigingen.

PRIORITEITEN 2007-2013

De prioriteiten van het huidige communautaire beleid zijn dezelfde als die van de voorgaande periode: een hoog niveau van consumentenbescherming en de toepassing van consumentenbeschermingsvoorschriften. Dit beleid is gericht op vijf gebieden:

 • betere monitoring van de consumentenmarkten en het consumentenbeleid van de lidstaten;
 • betere regelgeving inzake consumentenbescherming;
 • grotere veiligheid van de producten op de markt, dankzij bewakingsinstrumenten;
 • integratie van de belangen van de consument in andere communautaire beleidsmaatregelen;
 • betere voorlichting en opvoeding van de consument, bijvoorbeeld door het versterken van de rol van de Europese centra voor de consument.

GEPLANDE ACTIES

Betere regelgeving inzake consumentenbescherming

De Commissie is voornemens de wetgeving te vereenvoudigen door de richtlijnen te wijzigen die voor de bescherming van de consument van essentieel belang zijn. Daartoe heeft zij een groenboek over de herziening van het acquis communautaire gepubliceerd (zie hieronder het hoofdstuk "Gerelateerde besluiten").

De Commissie zal een nivellering naar boven aanmoedigen om een zeer hoog niveau van bescherming van de consument tot stand te brengen.

Betere handhaving en verhaalsmogelijkheden

De handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming is een van de prioriteiten van het consumentenbeleid. De Commissie zal door middel van enquêtes en andere instrumenten toezicht houden op de doeltreffendheid van de nationale methoden voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming. Zij zal bovendien het toezicht op de mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen versterken.

Zij rekent er ook op dat de lidstaten de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken binnen de vastgestelde termijn (12.12.2007) omzetten en de verordening betreffende de samenwerking inzake consumentenbescherming toepassen.

Ten slotte kondigt zij de invoering aan van mechanismen voor collectief verhaal bij inbreuken op de voorschriften.

Betere monitoring van de consumentenmarkten en het consumentenbeleid van de lidstaten

Het markttoezicht zal worden versterkt via de bestaande instrumenten, zoals het systeem voor snelle waarschuwing RAPEX, en via de samenwerking met derde landen, met name China en de USA, landen waarmee de EU samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de veiligheid van consumentenproducten heeft gesloten.

De consument centraal stellen in andere beleidsonderdelen en regelgeving van de EU

De Commissie tracht de consument centraal te stellen in communautaire beleidsonderdelen, zoals gezondheid, ondernemingen, industrie, milieu of vervoer (met name het luchtverkeer).

Zij zal ook toezien op de waarborging van de diensten van algemeen belang en het behoud van de universele dienstverlening in de EU.

Betere voorlichting en opvoeding van de consument

De Commissie zal acties blijven medefinancieren ter verbetering van de voorlichting van de consumenten, zoals het netwerk van Europese centra voor de consument (ECC-netwerk) en de voorlichtingscampagnes in de nieuwe lidstaten.

Context

De nieuwe strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 beoogt de integratie van de 27 nationale binnenlandse markten in de grootste detailhandelsmarkt ter wereld. Na de laatste uitbreiding telt de EU volgens de demografische prognoses van Eurostat 495 miljoen inwoners.

De mogelijkheden van de e-handel worden door de particuliere personen noch door de bedrijven voldoende benut; volgens de Commissie vertegenwoordigen de consumptie-uitgaven nog 58% van het bbp van de EU-27. Zij merkt ook op dat de verschillende bevolkingsgroepen niet op dezelfde wijze van deze detailmarkt profiteren; de gevoeligste groepen (kinderen, ouderen) zijn de dupe.

GERELATEERDE BESLUITEN

Groenboek over de herziening van het consumentenacquis [Publicatieblad C 61 van 15.3.2007]. De huidige regelgeving inzake consumentenbescherming is gebaseerd op een minimale harmonisatie en de aan de lidstaten geboden mogelijkheid om een stringentere regelgeving vast te stellen.

Dit groenboek lanceert een op 15 mei 2007 afgesloten openbare raadpleging over de herziening van de wetgeving inzake consumentenbescherming. Er worden drie mogelijke harmonisatieoplossingen voorgesteld:

 • een volledige harmonisatie van de wetgeving;
 • de huidige minimale harmonisatie met een bepaling inzake wederzijdse erkenning;
 • de minimale harmonisatie in combinatie met het land-van-oorsprongbeginsel (de in andere lidstaten gevestigde ondernemingen hoeven alleen te voldoen aan de in hun eigen land geldende voorschriften).

Bovendien stelt de Commissie de herziening van negen voor de consumentenbescherming essentiële richtlijnen voor, alsook de vaststelling van een nieuwe richtlijn over consumentenkrediet. Zij kondigt ook de opstelling van twee follow-upverslagen aan, een over de richtlijn inzake de verlening van financiële diensten aan de consument en een over de richtlijn inzake algemene productveiligheid.

Nadere informatie over deze raadpleging is te vinden op de site van Directoraat-Generaal Gezondheid en consumentenbescherming (DE)(EN)(FR).

Resolutie van de Raad van 31 mei 2007 betreffende de EU-strategie voor het consumentenbeleidvoor de periode 2007-2013 [Publicatieblad C 162 van 14.7.2007].

See also

Nadere informatie over de belangrijkste wetgeving inzake consumentenbescherming en de omzetting daarvan door de lidstaten is te vinden op de webpagina's over het acquis op het gebied van het consumentenrecht van Directoraat-Generaal Gezondheid en consumentenbescherming (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 16.08.2007

Top