Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Communautair actieprogramma op het gebied van het consumentenbeleid (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Communautair actieprogramma op het gebied van het consumentenbeleid (2007-2013)

De Europese Unie heeft een financieel kader van 156,8 miljoen euro vastgesteld ter ondersteuning van het consumentenbeleid voor de periode van 31 december 2006 tot en met 31 december 2013. In dit kader zullen 11 acties worden gefinancierd om te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming en een doeltreffende toepassing van de voorschriften op dit gebied.

BESLUIT

Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013).

SAMENVATTING

Dit besluit stelt het communautaire actieprogramma voor het consumentenbeleid (2007-2013) en de financiële middelen daarvan ten belope van 156,8 miljoen euro voor de 27 lidstaten van de EU vast.

Het actieprogramma 2007-2013 vervangt het voorgaande programma 2004-2007.

Het programma dient ter aanvulling, ondersteuning en monitoring van het beleid van de lidstaten en draagt bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de consumenten en tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.

Dit doel wordt nagestreefd aan de hand van twee doelstellingen:

  • een hoog niveau van consumentenbescherming waarborgen, met name door meer overleg en een betere behartiging van de consumentenbelangen;
  • doeltreffende toepassing van de voorschriften inzake consumentenbescherming verzekeren, met name door samenwerking bij de handhaving, voorlichting, vorming en verhaalsmogelijkheden.

Er worden elf acties vastgesteld voor de verwezenlijking van deze twee doelstellingen, waarbij het met name voor de eerste doelstelling gaat om: verzameling, uitwisseling en analyse van gegevens en informatie alsook ontwikkeling van evaluatie-instrumenten; juridische en technische deskundigheid, met inbegrip van studies, seminars en conferenties; bijdrage aan het functioneren van Europese consumentenorganisaties.

Wat de tweede doelstelling betreft, beogen de acties de doeltreffende toepassing van de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming door acties ter verbetering van de coördinatie van de monitoring en de samenwerking tussen de nationale autoriteiten; de monitoring en evaluatie van de veiligheid van niet-voedingsproducten en diensten; acties op het gebied van informatie, advies en verhaalsmogelijkheden; acties op het gebied van consumentenvorming.

Financiële bijdragen

Er kunnen financiële bijdragen worden toegekend aan overheidsinstanties of non-profitorganisaties die middels een transparante procedure door de betrokken lidstaat of bevoegde autoriteit worden aangewezen.

Overeenkomstig artikel 4 van Besluit 1926/2006/EG [PB L 404 van 30 december 2006] kunnen de financiële bijdragen worden toegekend aan hogeronderwijsinstellingen, studenten of docenten, met de handhaving van de consumentenbescherming belaste ambtenaren en Europese consumentenorganisaties.

Jaarlijks werkprogramma

Het programma 2007-2013 wordt uitgevoerd op grond van een jaarlijks werkprogramma dat door de Commissie wordt opgesteld en door de lidstaten wordt goedgekeurd in het kader van het financieel comité van het programma consumentenbescherming overeenkomstig artikel 10 van het besluit. De 27 lidstaten zijn lid van dit comité. De EVA/EER-landen (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) dragen bij in de financiering van het programma. Zij wonen de vergaderingen van het comité bij maar nemen niet deel aan de stemming over de goedkeuring van het jaarlijkse programma.

De Commissie evalueert het programma drie jaar na het begin ervan (begin 2010) en na afloop ervan in 2013.

Zie voor nadere informatie over het communautaire actieprogramma op het gebied van het consumentenbeleid 2007-2013 de desbetreffende pagina van DG Gezondheid en consumentenbescherming (EN)(FR).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 1926/2006/EG

31.12.200631.12.2013

-

L 404 van 30.12.2006

Laatste wijziging: 28.03.2007

Top