Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkoop op afstand van financiële diensten: consumentenbescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verkoop op afstand van financiële diensten: consumentenbescherming

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/65/EG — consumentenbescherming bij verkoop op afstand van financiële diensten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke regels voor de verkoop op afstand van financiële diensten door leveranciers aan consumenten in de EU, en verbetert daarmee de consumentenbescherming.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied: alle financiële diensten vallen onder deze richtlijn, met inbegrip van de verkoop van kredietkaarten, beleggingsfondsen, verzekeringspolissen en individuele pensioenen aan consumenten middels kanalen voor verkoop op afstand, zoals telefoon, fax en internet.

De richtlijn waarborgt consumentenbescherming, waaronder:

  • de verplichting voor de leverancier om consumenten te voorzien van alomvattende informatie voordat een contract wordt gesloten;
  • het recht van de consument om binnen 14 dagen het contract te herroepen;
  • een verbod op onrechtmatige praktijken waarmee wordt geprobeerd consumenten te verplichten een dienst te kopen waarom ze niet hebben gevraagd (niet-gevraagde leveringen);
  • regels om andere praktijken te beperken, zoals niet-gevraagde telefoontjes en e-mails (cold calling en spammen);
  • passende sancties door EU-landen tegen leveranciers die deze richtlijn niet naleven;
  • adequate rechtsmiddelen, waaronder buitengerechtelijke schikkingsprocedures voor consumenten van wie de rechten zijn geschonden.

De Europese Commissie heeft een evaluatie uitgevoerd met betrekking tot de toepassing van de richtlijn in EU-landen. Dit gebeurde voor het laatst in 2009. De conclusie van de evaluatie was dat er geen aanwijzingen zijn dat consumenten door onjuiste uitvoering van de richtlijn problemen ondervinden.

Richtlijn 2011/83/EG (Richtlijn betreffende consumentenrechten) reguleert de verkoop op afstand aan consumenten van alle andere niet-financiële goederen en diensten, en vervangt Richtlijn 97/7/EG.

SINDS WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 9 oktober 2002 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 9 oktober 2004 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Verkoop op afstand van financiële diensten (Distance Marketing of Financial Services)

BESLUIT

Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16-24)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2002/65/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64–88)

Communicatie van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Evaluatie van de Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (2002/65/EG) (COM(2009) 626 def. van 20.11.2009)

Laatste bijwerking 20.01.2016

Top