Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pakketreizen (tot 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pakketreizen (tot 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden uniforme minimumnormen vastgesteld voor pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, in de Europese Unie (EU).
 • Daardoor kunnen consumenten deze diensten met een maximaal aantal waarborgen aankopen op de interne markt van de EU.

KERNPUNTEN

Een pakket is een combinatie van minstens twee verschillende soorten reisdiensten (vervoer, logies of andere toeristische diensten) die aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • het heeft betrekking op een periode van meer dan 24 uur of houdt een overnachting in; en
 • het wordt voor een all-inprijs verkocht.

Consumenteninformatie

 • Indien aan de consument een brochure wordt verschaft, moeten daarin duidelijk en nauwkeurig de volgende gegevens zijn vermeld:
  • de prijs;
  • de bestemming, de reisweg en de te gebruiken vervoermiddelen;
  • de huisvesting;
  • de maaltijden;
  • paspoort- en visavereisten;
  • de formaliteiten op gezondheidsgebied;
  • de betalingstermijn;
  • de uiterste datum waarop de consument in kennis zal worden gesteld van een eventuele annulering.
 • De gegevens in de brochure zijn bindend voor de organisator. Indien er zich nadien wijzigingen voordoen, moet de consument duidelijk worden geïnformeerd, zodat hij zijn akkoord kan geven.
 • Vóór het sluiten van de overeenkomst verschaft de organisator de consument schriftelijk informatie over paspoorten en visa (de termijnen om die te verkrijgen) en de formaliteiten op gezondheidsgebied.
 • Vóór het begin van de reis verschaft de organisator de consument schriftelijk de volgende informatie:
  • dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen, en de door de reiziger in te nemen plaats in het vervoersmiddel;
  • naam, adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de organisator, of bij ontbreken daarvan, van de plaatselijke instanties die de consument bij moeilijkheden kunnen helpen;
  • bijkomende informatie in het geval van reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland;
  • informatie over het facultatieve aangaan van een verzekerings- of bijstandsovereenkomst.

Wijzigingen in de overeenkomst

 • De consument kan zijn boeking overdragen aan een persoon die aan alle aan het pakket verbonden voorwaarden voldoet, na de organisator of de doorverkoper tijdig vóór het vertrek op de hoogte te hebben gebracht. De persoon die het pakket overdraagt en de cessionaris zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator of de doorverkoper voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs en de eventuele extra kosten als gevolg van die overdracht.
 • De in de overeenkomst vastgestelde prijzen kunnen niet worden herzien, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. In dat laatste geval wordt alleen rekening gehouden met veranderingen in de vervoerkosten, eventuele heffingen en belastingen, en de wisselkoersen.
 • Indien de organisator vóór het vertrek de overeenkomst op een wezenlijk punt ingrijpend wijzigt, kan de consument de overeenkomst opzeggen zonder toepassing van boetebepalingen, of de wijziging van de overeenkomst accepteren via een bijkomende clausule.

Annulering of het niet uitvoeren van de overeenkomst

 • Indien de consument niet akkoord gaat met wijzigingen in de overeenkomst en de overeenkomst opzegt, of indien de organisator het pakket annuleert, kan de consument kiezen voor een alternatief pakket, wanneer dat wordt aangeboden, of voor terugbetaling van de al betaalde bedragen. In die gevallen heeft hij, waar passend, recht op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van de overeenkomst.
 • De organisator is effectief verantwoordelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst, behalve wanneer de consument in fout is of in geval van overmacht*.

Nieuwe regels vanaf juli 2018

Richtlijn 90/314/EEG zal worden ingetrokken en vervangen door Richtlijn (EU) 2015/2302 van 1 juli 2018. De nieuwe richtlijn zal de bescherming op het gebied van traditionele pakketreizen georganiseerd door touroperators uitbreiden. Ze biedt ook bescherming aan consumenten die andere vormen van gecombineerde reizen boeken, bijv. de combinatie van een vlucht met een hotel of een huurauto aangeboden op een website.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 18 juni 1990. EU-landen dienden ze om te zetten in nationale wetgeving tegen 31 december 1992.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Overmacht: omstandigheden die niet kunnen worden voorzien of die, indien te voorzien, niet kunnen worden beheerst, d.w.z. dat ze ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden, zoals een natuurramp.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59–64)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22-39)

Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 1–33)

Laatste bijwerking 27.03.2017

Top