Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van de consument tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van de consument tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten

Toetredingsovereenkomsten omschrijven de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het kan soms echter voorkomen dat consumenten worden benadeeld. Dit is te verklaren door het feit dat de bedingen van het contract alleen door de handelaar zijn opgemaakt of omdat de daarin neergelegde verplichtingen strenger zijn voor de aankoper dan voor de verkoper.

BESLUIT

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn beschermt consumenten in de Europese Unie (EU) tegen mogelijke oneerlijke bedingen en voorwaarden in een toetredingsovereenkomst voor goederen en diensten die zij aankopen. De richtlijn introduceert het begrip „goede trouw” om het evenwicht tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen niet te verstoren.

KERNPUNTEN

  • De betrokken goederen en diensten, de omstandigheden van de transactie en alle andere voorwaarden, beslissen of een bepaling in het contract oneerlijk is of niet.
  • Er wordt bij deze beoordeling geen rekening gehouden met de werkelijke prijs die werd betaald voor goederen of diensten, tenzij het desbetreffende beding onduidelijk is geformuleerd.
  • De richtlijn omvat een lijst met oneerlijke voorwaarden. Consumenten om een onredelijke vergoeding vragen of hen voorwaarden opleggen waarvoor ze over onvoldoende tijd beschikten om deze volledig te begrijpen alvorens het contract te ondertekenen, maken onder andere deel uit van deze lijst.
  • Schriftelijke bedingen dienen altijd in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding geldt de voor de consument gunstigste interpretatie.
  • Oneerlijke bedingen zijn niet bindend voor consumenten, maar de andere bedingen gelden voor beide partijen indien de rest van het contract geldig en relevant blijft.
  • EU-landen moeten de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat oneerlijke bedingen gebruikt blijven worden in overeenkomsten.
  • Organisaties en personen die rechtmatig belang hebben bij het beschermen van de rechten van de consument mogen naar de rechter stappen om te bepalen of een contractuele voorwaarde oneerlijk is.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Sinds 16 april 1993.

ACHTERGROND

Oneerlijke bedingen op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 93/13/EEG

16.4.1993

31.12.1994

PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29-34

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1-11)

Laatste bijwerking 22.09.2015

Top