Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Algemeen financieel kader 2004-2007 voor de communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Algemeen financieel kader 2004-2007 voor de communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid

De Europese Unie heeft een financieel kader van 81,8 miljoen euro vastgesteld ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007. In dit kader worden 19 acties gefinancierd in verband met: de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de consument (diensten en niet-voedingsproducten), de bescherming van de economische en wettelijke belangen van de consument en de bevordering van voorlichting van de consument, consumenteneducatie en consumentenorganisaties.

BESLUIT

Besluit nr. 20/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot vaststelling van een algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007 [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Besluit nr. 20/2004/EG werd op 31 december 2006 ingetrokken bij Besluit nr. 1926/2006/EG (zie hieronder).

Besluit nr. 20/2004/EG verving Besluit nr. 283/1999/EG (dat in 2003 afliep) en stelde een begrotingskader voor vier jaar vast. Het was de bedoeling een rechtstreeks verband tot stand te brengen tussen de gefinancierde acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid en de prioriteiten van de Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006, met inachtneming van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

Met het besluit werd de financiering met 81,8 miljoen euro per jaar (waarvan 60,6 miljoen voor de periode tot en met 31 december 2006) beoogd van in totaal 19 acties voor de ontwikkeling van het consumentenbeleid.

Het financieel kader stond open voor de deelname van de landen van de Europese Economische Ruimte en van de geassocieerde landen.

Het financieel instrument 2004-2007 werd aangewend voor de financiering van bijvoorbeeld het systeem voor snelle uitwisseling van gegevens RAPEX, het netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (EBG-net - Europees Buitengerechtelijk Netwerk) (zie rubriek "Gerelateerde besluiten") en specifieke projecten die aan de doelstellingen en de prioriteiten van het communautaire consumentenbeleid beantwoorden.

Dit jaarlijkse budget stemt overeen met het budget dat in de voorgaande periode voor acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid is uitgetrokken.

Voor meer informatie kunt u de SCADPlus-pagina over het financieel kader 1999-2003 (es de en fr) voor de communautaire activiteiten ten behoeve van de consumenten raadplegen.

Besluit nr. 1926/2006/EG

Bij dit besluit wordt het nieuwe communautaire actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid vastgesteld (31 december 2006 - 31 december 2013) ter vervanging van het algemeen financieel kader 2004-2007.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 20/2004/EG [goedkeuring: medebeslissingsprocedure COD/2003/0020]

12.1.200431.12.2006

-

L 5 van 9.1.2004.

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 786/2004/EG

26.11.2004

-

L 138 van 30.4.2004.

Besluit nr. 1926/2006/EG

31.12.2006

-

L 404 van 30.12.2006.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van de communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid 2004-2005 als vastgesteld bij Besluit nr. 20/2004/EG [COM(2006) 193 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In het verslag worden de bedragen vermeld die werden uitgegeven voor de uitvoering van de 19 communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid 2004-2005.

Tijdens die periode hebben de lidstaten nieuwe gecoördineerde acties uitgevoerd die met name betrekking hadden op het markttoezicht. Andere initiatieven betreffen de uitvoering van de acties inzake voorlichting van consumenten en consumenteneducatie.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering en evaluatie van de communautaire activiteiten ten behoeve van de consument in de periode 2002-2003 uit hoofde van het bij Besluit nr. 283/1999/EG vastgestelde algemene kader [COM(2005) 432- Niet in het Publicatieblad verschenen]. Het verslag bevat een overzicht van de activiteiten ten behoeve van de consument in de periode 2002-2003, maar evalueert eveneens enkele activiteiten die in 2004 werden gerealiseerd.

De recentere activiteiten zijn meer gericht op het verstevigen van de kennisbasis van de consument. Zo werd bijvoorbeeld het netwerk van Europese bureaus voor consumentenvoorlichting gefuseerd met het Europees Buitengerechtelijk Netwerk, het EBG-netwerk, dat sinds januari 2005 bestaat.

In het verslag wordt er ook op gewezen dat consumentenverenigingen nog meer steun moeten krijgen en dat met name hun capaciteit moet worden versterkt.

Laatste wijziging: 05.03.2007

Top