Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten

In deze mededeling worden initiatieven aangekondigd om de coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten te bevorderen en fiscale belemmeringen zoals discriminatie en dubbele belastingheffing, in de hele EU uit de weg te ruimen. De coördinatie van de niet-geharmoniseerde directebelastingstelsels van de lidstaten heeft tot doel deze in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Twee van deze initiatieven betreffen specifieke onderwerpen: exitheffingen en grensoverschrijdende verliesverrekening voor groepen en vennootschappen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 december 2006 - Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt [COM(2006) 823 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De Commissie kondigt een reeks initiatieven aan om de coördinatie van de nationale directebelastingstelsels in de EU te bevorderen. Doel ervan is deze stelsels met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming te brengen en de wisselwerking ertussen in goede banen te leiden. De initiatieven in kwestie zijn bedoeld om discriminatie en dubbele belastingheffing voor particulieren en bedrijven af te schaffen, zonder dat dit ten koste gaat van de belastinggrondslag of de bestrijding van belastingfraude.

De voornaamste doelen van een samenhangende en gecoördineerde fiscale aanpak zijn:

  • afschaffing van discriminatie en dubbele heffing;
  • voorkoming van onbedoelde niet-heffing en van fraude;
  • terugdringing van de kosten die voortvloeien uit de verplichting om de regels van meer dan een belastingstelsel na te leven.

Tegelijk met bovengenoemde mededeling is de Commissie nog met twee andere mededelingen gekomen: een over grensoverschrijdende verliesverrekening en een over exitheffingen. Dit zijn de eerste twee concrete onderwerpen waarbij een gecoördineerde aanpak van nut kan zijn.

Context

De Gemeenschapswetgeving biedt de lidstaten veel ruimte om hun directebelastingstelsels naar eigen inzicht op te zetten en aan te passen aan nationale doelstellingen en vereisten. Belastingbepalingen die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn opgesteld in het licht van een binnenlandse situatie, kunnen echter tot een inconsistente fiscale behandeling leiden wanneer zij in een grensoverschrijdende context worden toegepast. Een belastingplichtige particulier of vennootschap kan in een grensoverschrijdende situatie worden geconfronteerd met discriminatie, dubbele belastingheffing of extra kosten om de regels van meer dan een stelsel na te leven.

Uit de duidelijke stijging van rechtszaken die belastingplichtigen de afgelopen jaren hebben aangespannen bij de nationale rechtbanken en het Hof van Justitie, blijkt dat meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten nodig is.

Doelstellingen

De Commissie van haar kant wil met dit initiatief oplossingen aandragen voor de gemeenschappelijke problemen bij de wisselwerking tussen de talrijke belastingstelsels op de interne markt en de lidstaten helpen om de uitgangspunten voor gecoördineerde oplossingen vast te stellen en de praktische regelingen voor administratieve samenwerking te verbeteren.

Het initiatief is niet bedoeld om de nationale belastingstelsels te vervangen door één communautair stelsel, maar om de samenwerking tussen de lidstaten te versterken en hun rechtsvoorschriften ter zake beter te coördineren en daarmee een goede werking van de 25 verschillende stelsels op de interne markt te waarborgen.

Naast de specifieke onderwerpen die in de twee begeleidende mededelingen apart aan de orde komen, worden in de bovengenoemde mededeling nog andere directebelastingaspecten (zoals bronbelastingen, antimisbruikmaatregelen en successierechten) vermeld waarvoor de Commissie een gecoördineerde aanpak nodig acht.

Coördinatie en harmonisatie van de heffingsgrondslagen voor de vennootschapsbelasting

Het coördinatie-initiatief voor de belastingstelsels vormt een aanvulling op de wetgevingsinitiatieven van de Commissie op het gebied van de directe belastingen. De Commissie is van oordeel dat de enige systematische aanpak van de onderliggende fiscale belemmeringen voor vennootschappen die in meer dan een lidstaat actief zijn, erin bestaat om multinationale groepen voor hun EU-brede activiteiten gebruik te laten maken van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). De Commissie heeft aangekondigd dat zij in 2008 met een gedetailleerd CCCTB-wetgevingsvoorstel wil komen. De CCCTB zal echter alleen gelden voor vennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en daarvoor kiezen. Meer in het algemeen blijft het nodig om de nationale belastingstelsels beter te coördineren omdat dit in het belang is van particulieren en bedrijven, en om te voorkomen dat de nationale belastinggrondslagen worden uitgehold.

GEBIEDEN WAAR COÖRDINATIE TUSSEN DE LIDSTATEN MOGELIJK IS

Naast deze mededeling heeft de Commissie nog twee andere, daarmee samenhangende mededelingen gepubliceerd over twee specifieke onderwerpen: exitheffingen en grensoverschrijdende verliesverrekening voor vennootschappen en groepen.

Exitheffingen

Bij exitheffingen gaat het met name om heffingen op de overdracht van activa naar een belastingjurisdictie van een andere lidstaat. In de mededeling over exitheffingen, die betrekking heeft op de belastingheffing van bedrijven én particulieren, doet de Commissie voorstellen hoe de lidstaten hun maatregelen kunnen coördineren om discriminatie of dubbele heffing te voorkomen.

Grensoverschrijdende verliesverrekening

Zolang een grensoverschrijdende verliesverrekening niet mogelijk is, bestaat het gevaar dat winsten en verliezen van vennootschappen en groepen geblokkeerd raken in verschillende jurisdicties. De verrekening van verliezen van vennootschappen en groepen blijft beperkt tot het bedrag van de winst die is behaald in de lidstaat waar de investering is gedaan, waardoor een groep of een vennootschap belast dreigt te worden over een bedrag dat groter is dan het totale EU-brede resultaat, en het concurrentievermogen wordt aangetast. Daarom stelt de Commissie voor dit gebied een gecoördineerde aanpak van de lidstaten voor.

GERELATEERDE BESLUITEN

EXITHEFFINGEN EN GRENSOVERSCHRIJDENDE VERLIESVERREKENING

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 december 2006: "Exitheffingen en de behoefte aan coördinatie van het belastingbeleid van de lidstaten" [COM(2006) 825 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 december 2006: "Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties" [COM(2006) 824 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

See also

Nadere informatie is te vinden op de site van DG Belastingen en douane-unie (DE)(EN)(FR) van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 04.06.2007

Top