Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis-programma (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis-programma (2003-2007)

De Europese Unie stelt een meerjarig communautair actieprogramma in (Fiscalis) voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2007 met het oog op een betere werking van de indirecte-belastingstelsels van de interne markt.

BESLUIT

Beschikking nr. 2235/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2002 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-programma 2003-2007) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het Fiscalis-programma vervangt het Matthaeus-Tax-programma.

Het heeft als doelstellingen:

 • voor een hoog gemeenschappelijk niveau van kennis van het Gemeenschapsrecht bij de ambtenaren te zorgen, in het bijzonder op het gebied van de indirecte belastingen, en van de uitvoering ervan in de lidstaten;
 • een doeltreffende, daadwerkelijke en uitgebreide samenwerking tot stand te brengen tussen de lidstaten onderling en met de Commissie;
 • de administratieve procedures voortdurend te verbeteren met inachtneming van zowel de behoeften van de overheidsdiensten als de belastingbetalers door de ontwikkeling en verspreiding van goede administratieve praktijken.

Het heeft als strategische doelstellingen:

 • de wetgeving te vereenvoudigen en te moderniseren;
 • de administratie te moderniseren;
 • de communautaire wetgeving uniform toe te passen;
 • de administratieve samenwerking en de fraudebestrijding te verbeteren.

De Commissie en de lidstaten zorgen voor de ontwikkeling van communicatie- en informatie-uitwisselingsystemen, handboeken en gidsen. Alle lidstaten moeten over dezelfde apparatuur, software en netwerkverbindingen beschikken teneinde te verzekeren dat de systemen compatibel zijn.

De Commissie en de lidstaten organiseren uitwisselingen van ambtenaren voor een periode van ten hoogste zes maanden, alsmede studiebijeenkomsten en proefprojecten voor bilaterale en multilaterale controle overeenkomstig de communautaire regels inzake samenwerking.

De Commissie en de lidstaten ontwikkelen een gemeenschappelijke basisopleiding voor de ambtenaren en stellen de opleidingen op het gebied van de indirecte belastingen die elke lidstaat voor zijn eigen ambtenaren verzorgt, waar nodig open voor de ambtenaren van alle lidstaten. De lidstaten zorgen ervoor dat hun ambtenaren de voor de deelname aan het programma vereiste taal- en beroepsopleidingen kunnen volgen.

De kosten voor de tenuitvoerlegging van het programma worden verdeeld tussen de Gemeenschap en de lidstaten.

De financiële middelen voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2007 worden vastgesteld op 44 miljoen euro. De jaarlijkse begrotingskredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

In het kader van haar werkzaamheden raadpleegt de Commissie het Permanent Comité inzake administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (ingesteld bij verordening nr. 218/92 ((es de en fr)) over de te nemen maatregelen. Indien de maatregelen die de Commissie wenst vast te stellen, niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité, kan de Raad binnen een termijn van drie maanden een andersluidend besluit nemen.

Het programma wordt geëvalueerd door:

 • de lidstaten, die de Commissie een tussentijds verslag en een eindverslag toezenden volgens een vastgesteld tijdschema;
 • de Commissie, die het Europees Parlement en de Raad een mededeling voorlegt op basis van de tussentijdse verslagen van de lidstaten over de wenselijkheid om het programma voort te zetten.

Beschikking nr. 2235/2002/EG is gewijzigd bij Beschikking nr. 787/2004/EG met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding van de Europese Unie.

Verordening (EG) nr. 885/2004 van de Raad voorziet met name in de aanpassing van Beschikking nr. 2235/2002/EG op het gebied van vrij verkeer van goederen, vennootschapsrecht, landbouw, belastingen, onderwijs en opleiding, cultuur en audiovisueel beleid, en externe betrekkingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking nr. 2235/2002/EG [medebeslissingsprocedure COD/2002/0015]

17.12.2002

-

L 341 van 17.12.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking nr. 787/2004/EG

20.5.2004

-

L 138 van 30.4.2004

Verordening (EG) nr. 885/2004

1.5.2004

-

L 168 van 1.5.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-2013) [COM(2006) 202 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad] [Procedure COD/2006/0076].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 6 april 2005 over de communautaire programma's Douane 2013 en Fiscalis 2013 [COM(2005) 111 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. De Commissie is van oordeel dat de huidige programma's Douanes 2007 en Fiscalis 2007 de samenwerking tussen de belasting- en douanediensten en hun ambtenaren verbeteren. Zij zorgen ervoor dat er Trans-Europese geautomatiseerde netwerken tot stand worden gebracht zodat de vereiste douanecontroles op de interne markt kunnen worden verricht en goederen en diensten op deze markt kunnen worden belast overeenkomstig de nationale en communautaire fiscale wetgeving. Daarom wil de Commissie deze programma's verlengen en pleit zij ervoor om twee vervolgprogramma's, namelijk Fiscalis 2013 en Douane 2013, in de financiële vooruitzichten 2007-2013 op te nemen, alsook om het EMCS-project, dat voorziet in de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor het verkeer van en de controle op accijnsgoederen, vanaf 2009 te financieren in het kader van Fiscalis 2013.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad van 12 november 2003, getiteld "Verslag over de uitvoering van het Fiscalis-programma (1998-2002)" [COM(2003) 678 def. - Publicatieblad C 96 van 21.4.2004]. Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 12, lid 3, van Beschikking nr. 888/98/EG. Het bestaat uit twee delen:

 • een deel over de uitvoering van de gezamenlijke acties (studiebijeenkomsten, uitwisselingen, multilaterale controles en vormingsinitiatieven),
 • een deel over informatica.

Het eerste deel beschrijft de verwezenlijkingen voor elk instrument, hun nut binnen het kader van het programma, de betrokken financiële gegevens en de wenselijk geachte verbeteringen. Het analyseert de verbanden tussen de gerealiseerde acties en de formele of strategische doelstellingen van het programma.

Het tweede deel bevat de resultaten en beschrijft de impact van de verschillende informaticatoepassingen die door de programma's werden gefinancierd, alsook de beheersinstrumenten van de informaticaprojecten.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad van 17 januari 2002 inzake de wenselijkheid van de voortzetting van een actieprogramma ter verbetering van de belastingstelsels van de interne markt [COM(2002) 10 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Wat de tenuitvoerlegging van het Fiscalis-programma betreft, worden de eerste drie jaar in deze tussentijdse mededeling geëvalueerd. De balans is positief omdat het programma als een kostbaar en onontbeerlijk instrument wordt beschouwd voor de ondersteuning van het begrotingsbeleid van de EU. Door de verspreiding van kennis en ervaring is het mogelijk de controle van de systemen voor indirecte belastingen en de bestrijding van fraude te verbeteren, terwijl de ambtenaren worden aangemoedigd nieuwe administratieve praktijken voor de samenwerking met andere belastingdiensten te ontwikkelen. Bovendien heeft het programma bijgedragen tot de financiering van communautaire acties voor computerondersteuning, die van essentieel belang zijn bij de controle van BTW en accijnzen.

De voortzetting van het programma is derhalve niet alleen nodig om de BTW binnen de Gemeenschap te controleren, maar ook om de basis te leggen voor de toetreding van de nieuwe lidstaten.

See also

Meer informatie op de website van DG TAXUD (DE)(EN)(FR)

Laatste wijziging: 04.07.2007

Top