Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regels voor belasting van alcohol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regels voor belasting van alcohol

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/83/EEG — Geharmoniseerde structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In de richtlijn zijn EU-regels vastgelegd voor belasting op alcohol (ethylalcohol of ethanol, d.w.z. het soort alcohol dat wordt gebruikt in alcoholische dranken) en alcoholische dranken, de categorieën alcohol en alcoholische dranken waarop belasting wordt geheven, en de basis voor het berekenen van de belasting (accijns).

KERNPUNTEN

Bier

 • De accijns die wordt geheven per biereenheid wordt gebaseerd op het aantal hectoliters/graden Plato* of hectoliter/alcoholpercentage (één graad Plato staat wettelijk gezien gelijk aan 0,4 % alcoholpercentage) eindproduct.
 • EU-landen kunnen bier onderverdelen in categorieën die bestaan uit niet meer dan 4 graden Plato, bijv. 15o-19o, en kunnen hetzelfde accijnstarief per hectoliter toepassen op alle biersoorten in elke categorie.
 • Verminderde accijnstarieven kunnen worden toegepast op bier dat wordt gebrouwen door kleine, onafhankelijke bedrijven, zolang deze tarieven:
  • niet worden toegepast op brouwers die meer dan 200 000 hl bier per jaar produceren;
  • niet meer dan 50 % onder het normale nationale accijnstarief liggen.
 • Verminderde tarieven moeten gelijkelijk van toepassing zijn op bier dat wordt geleverd door kleine zelfstandige brouwerijen in andere EU-landen.
 • Verminderde tarieven, die lager mogen zijn dan het minimumtarief, kunnen worden toegepast op biersoorten met een lager alcoholvolumegehalte, d.w.z. biersoorten met een maximaal alcoholgehalte van 2,8 % vol.

Wijnen en andere gegiste dranken

 • De accijns die wordt geheven op niet-mousserende en mousserende wijn en andere gegiste dranken en tussenproducten (bijv. port en sherry) wordt bepaald op grond van het aantal hectoliters eindproduct.
 • EU-landen moeten hetzelfde accijnstarief toepassen op alle dranken die binnen dezelfde categorie vallen.
 • Een verminderd accijnstarief mag worden toegepast op elk type wijn of andere gegiste drank (met uitzondering van bier) met een maximaal alcoholvolumegehalte van 8,5 % vol.
 • EU-landen mogen éénenkel verlaagd tarief toepassen op tussenproducten met een alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15 % vol. mits dit tarief:
  • niet meer dan 40 % onder het normale nationale tarief ligt;
  • niet lager is dan het normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende wijn en andere niet-mousserende gegiste dranken.

Gedestilleerde dranken

 • De accijns die wordt geheven op pure alcohol en gedestilleerde dranken wordt bepaald per hectoliter pure alcohol, gemeten bij een temperatuur van 20 oC.
 • Verlaagde tarieven mogen worden toegepast op ethylalcohol (ethanol) geproduceerd door kleine distilleerderijen. Dit tarief mag echter niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief.
 • EU-landen moeten dergelijke verlaagde tarieven gelijkelijk toepassen op ethylalcohol van kleine zelfstandige distilleerderijen in andere EU-landen.
 • Verlaagde tarieven mogen, tot op zekere hoogte, ook worden toegepast op gedistilleerde dranken met een maximum effectief alcoholvolumegehalte van 10 % en op Franse rum en Griekse ouzo.

Uitzonderingen

De onder deze richtlijn vallende producten kunnen worden vrijgesteld van accijns als deze:

 • zijn gedenatureerd* overeenkomstig de voorschriften van enig EU-land;
 • zijn gedenatureerd en worden gebruikt voor de vervaardiging van niet voor menselijke consumptie bestemde producten;
 • worden gebruikt voor de productie van azijn, medicijnen of voedingsaroma's.

Lijst met accijnzen

Elke twee jaar publiceert de Europese Commissie een volledige lijst met accijnstarieven die in EU-landen van toepassing zijn.

Mogelijke herziening van Richtlijn 92/83/EEG

 • Om te kunnen beoordelen of Richtlijn 92/83/EEG nog doelmatig is, heeft de Europese Commissie een Refit-evaluatie (regulatory fitness and performance programme) uitgevoerd. Refit is een programma voor het beoordelen van alle EU-wetgeving, om barrières, tegenstrijdigheden, leemtes of onwerkzame maatregelen te identificeren, en voor het doen van de benodigde voorstellen om gevolg te geven aan de bevindingen van de beoordeling. Het definitieve externe evaluatierapport is onlangs gepubliceerd.
 • In oktober 2016 heeft de Commissie een rapport gepubliceerd met een beoordeling van Richtlijn 92/83/EEG, en een werkdocument (en een samenvatting van de laatstgenoemde).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 10 november 1992. EU-landen moesten de richtlijn vóór 31 december 1992 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Graden Plato: het aantal graden Plato meet het percentage in gewicht van het oorspronkelijke extract per 100 gram bier. Deze waarde wordt berekend aan de hand van het daadwerkelijke extract en de hoeveelheid alcohol in het eindproduct.

Gedenatureerde alcohol: ethylalcohol die door toevoeging van een of meer chemicaliën ongeschikt is gemaakt voor consumptie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21–27)

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad werden opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 29–31)

Verslag van de Commissie aan de Raad over de evaluatie van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2016) 676 final van 28.10.2016)

Werkdocument van de Commissie — Evaluatie bij het document — Verslag van de Commissie aan de Raad over de evaluatie van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (SWD(2016) 336 final van 28.10.2016)

Werkdocument van de Commissie — Samenvatting van de evaluatie bij het document — Verslag van de Commissie aan de Raad over de evaluatie van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (SWD(2016) 337 final van 28.10.2016)

Laatste bijwerking 28.11.2016

Top