Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 95/60/EG – het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn strekt ertoe de goede werking van de interne markt te garanderen en het onrechtmatig gebruik van bepaalde aardolieproducten die zijn onderworpen aan variabele accijnzen te voorkomen.

KERNPUNTEN

  • EU-landen moeten voor fiscale doeleinden merken toepassen op gasolie en kerosine (bestemd voor ander gebruik dan als reactiemotorbrandstof) waarvoor een vrijstelling of een ander accijnstarief geldt dan het standaardtarief dat van toepassing is op minerale oliën die worden gebruikt als motorbrandstof.
  • Het merken voor fiscale doeleinden bestaat uit toevoeging van een specifiek chemisch additief aan de hierboven genoemde producten. De merkstof moet vóór de uitslag tot verbruik van de producten onder toezicht van de belastingautoriteiten worden toegevoegd, behalve in uitzonderlijke gevallen.
  • EU-landen mogen een nationale merk- of kleurstof toevoegen naast de in de richtlijn bedoelde merkstof.

Uitzonderingen

  • Er zijn, onder bepaalde omstandigheden, uitzonderingen op de toevoeging van de merkstof voor fiscale doeleinden om redenen van volksgezondheid of veiligheid of om technische redenen.
  • Ierland mag besluiten de merkstof niet te gebruiken of het gebruik ervan niet toe te staan. In dat geval stelt Ierland de Commissie daarvan in kennis, die op haar beurt de overige EU-landen op de hoogte stelt.
  • Denemarken mag de toevoeging van de merkstof tot het moment van verkoop op het laagste detailhandelsniveau uitstellen, mits de goederen aan fiscale controle onderworpen blijven.

Sancties

Om onrechtmatig gebruik van de gemerkte producten te voorkomen, en met name om te voorkomen dat de betrokken minerale oliën worden gebruikt als brandstof in de motor van een wegvoertuig, moeten EU-landen de sancties vaststellen die moeten worden opgelegd in geval van niet-nakoming van de richtlijn.

Gemeenschappelijke merkstof

  • In Uitvoeringsbesluit 2011/544/EG van de Commissie is SolventYellow124 vastgesteld als de gemeenschappelijke merkstof voor fiscale doeleinden. Het besluit werd drie keer verlengd. Het meest recente Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/74, dat momenteel van kracht is, heeft het gehalte aan merkstof vastgesteld op ten minste 6 mg en niet meer dan 9 mg merkstof per liter minerale olie. Dit besluit moet uiterlijk 31 december 2021 worden herzien, tegen de achtergrond van technische ontwikkelingen met betrekking tot markeringssystemen (en rekening houdend met de noodzaak om het frauduleuze gebruik van minerale oliën waarvoor een vrijstelling of een verlaagd accijnstarief geldt, te bestrijden).
  • De Europese Commissie heeft inmiddels een studie gestart om alternatieve producten te vinden die geschikt zijn om te worden gebruikt als een merkstof voor fiscale doeleinden bij gasolie en kerosine. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie heeft een verslag opgesteld dat de bevindingen bevat over sommige van de beschikbare merkstoffen voor fiscale doeleinden. Deze bevindingen zijn gebaseerd op aanmeldingen van bedrijven in de chemische industrie die werden ontvangen na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling door de diensten van de Commissie. Momenteel wordt gewerkt aan de beoordeling van de in aanmerking komende merkstoffen voor fiscale doeleinden.
  • Indien de Commissie, na overleg met de EU-landen, besluit dat er een beter presterende stof dan Solvent Yellow 124 beschikbaar is, kan Besluit (EU) 2017/74 voor 2021 worden ingetrokken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing vanaf 26 december 1995.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 46-47)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/74 van de Commissie van 25 november 2016 tot vaststelling van een gemeenschappelijke merkstof voor gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (PB L 10 van 14.1.2017, blz. 7-9)

Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009, blz. 12-30)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2008/118/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51-70).

Twee wijzigingen aan Richtlijn 2003/96/EG werden in de basistekst opgenomen. Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.11.2017

Top