Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa voor de burger (2007-13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europa voor de burger (2007-13)

Dit besluit stelt het programma „Europa voor de burger” vast voor de periode 2007-13 en wil de activiteiten waarmee onder het programma 2004-06 begonnen werd, voortzetten met enkele voorgestelde vernieuwingen. Om ervoor te zorgen dat burgers actief betrokken worden bij het Europese integratieproces, stelt het voor om de omstandigheden te creëren om de bevolking van Europa samen te brengen en het gevoel van een Europese identiteit te versterken.

BESLUIT

Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma „Europa voor de burger” ter bevordering van een actief Europees burgerschap [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Met het oog op een actieve betrokkenheid van de bevolking bij het Europese integratieproces wil dit programma de samenwerking tussen burgers en organisaties van burgers in verschillende landen aanmoedigen. Ze kunnen dus de handen in elkaar slaan en actie ondernemen in een Europese omgeving die hun diversiteit respecteert.

Alvorens dit besluit te publiceren, organiseerde de Commissie een uitgebreide openbare raadpleging van december 2004 tot februari 2005, gevolgd door een raadgevend forum op 3 en 4 februari 2005. De online raadpleging leverde meer dan duizend reacties op, waarvan 700 afkomstig waren van organisaties en circa 300 van individuen. Dit programma voor 2007-13 volgt op het Communautair actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap (2004-06).

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het programma luiden als volgt:

 • burgers de kans geven om samen te werken en deel te nemen aan de opbouw van een steeds hechter, democratisch en op de wereld gericht Europa, dat verenigd is in en verrijkt is door zijn culturele verscheidenheid;
 • een op gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur gebaseerd besef van Europese identiteit onder de Europese burgers ontwikkelen;
 • de burger een gevoel van verantwoordelijkheid voor de Europese Unie bijbrengen;
 • de verdraagzaamheid en het wederzijds begrip tussen de Europese burgers vergroten, waarbij de culturele en taalverscheidenheid wordt gerespecteerd en gehuldigd en de interculturele dialoog wordt bevorderd.

Als specifieke doelstellingen wil het programma:

 • mensen uit plaatselijke gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, opvattingen en waarden uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en aan de toekomst te bouwen;
 • acties, debatten en denkoefeningen over het Europees burgerschap en democratie stimuleren door samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op Europees niveau;
 • Europa dichter bij de burgers brengen door de waarden en prestaties van Europa uit te dragen en de herinnering aan het verleden levendig te houden;
 • de wisselwerking tussen burgers en maatschappelijke organisaties uit alle deelnemende landen stimuleren door de interculturele dialoog te bevorderen en zowel de verscheidenheid als de eenheid van Europa te beklemtonen, met bijzondere aandacht voor activiteiten met recent tot de EU toegetreden lidstaten.

De doelstellingen van het programma moeten hun beslag krijgen in vier types van actie:

Actie 1: „Actieve burgers voor Europa”

Bij deze actie worden burgers rechtstreeks betrokken in het kader van jumelages van steden en burgerprojecten om Europese kwesties te bespreken en wederzijds begrip te bevorderen via directe participatie. Met het oog op betere jumelage- en burgerprojecten moeten ook ondersteunende maatregelen worden ontwikkeld om beste praktijken uit te wisselen, ervaringen op plaatselijke en regionale niveaus te bundelen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen. Naar verwachting zal ten minste 45 % van de totale begroting van het programma aan deze actie worden besteed.

Actie 2: „Een actieve civiele samenleving in Europa”

Circa 31 % van de totale aan het programma toegewezen begroting zal aan deze actie worden besteed, die bestaat uit:

 • structurele steun voor Europese organisaties die onderzoek naar het overheidsbeleid doen (denktanks);
 • structurele steun voor maatschappelijke organisaties op Europees niveau;
 • steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau de aanzet hebben gegeven.

Actie 3: „Samen voor Europa”

Circa 10 % van de totale aan het programma toegewezen begroting zal aan deze actie worden besteed, die bestaat uit:

 • evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte, zoals herdenkingen van historische gebeurtenissen, artistieke evenementen, vieringen van belangrijke successen en Europabrede conferenties;
 • studies, enquêtes en opiniepeilingen;
 • hulpmiddelen voor informatievoorziening en -verspreiding.

Actie 4: „Actief Europees gedenken”

Circa 4 % van de totale aan het programma toegewezen begroting zal aan deze actie worden besteed, die bestaat uit projecten ter bewaring van een actief Europees gedenken. We hebben het dan voornamelijk over projecten ter bescherming van de belangrijkste plaatsen en gedenktekens in verband met massadeportaties, voormalige concentratiekampen en andere plaatsen waar burgers ten tijde van het nazisme en stalinisme op grote schaal werden uitgeroeid en gedeporteerd.

Participatie

De volgende landen kunnen aan het programma deelnemen, in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor hun deelname aan communautaire programma's:

 • de lidstaten;
 • de EVA-landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst;
 • de kandidaat-lidstaten die betrokken zijn bij een pretoetredingsstrategie;
 • de landen van de Westelijke Balkan.

Het programma staat open voor:

 • lokale overheden en organisaties;
 • Europese organisaties die onderzoek doen naar overheidsbeleid (denktanks);
 • burgergroepen en andere maatschappelijke organisaties, zoals niet-gouvernementele organisaties, platformen, netwerken, verenigingen, federaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en organisaties die actief zijn op het vlak van vrijwilligerswerk of amateursport.

Beheer, begroting en beoordeling

De Commissie wordt bijgestaan door een comité en stelt de uitvoeringsmaatregelen vast in overeenstemming met de beheerprocedure. Dit omvat selectiebeslissingen in verband met subsidies voor huishoudelijke uitgaven, meerjarige jumelage-overeenkomsten en evenementen met een hoog zichtbaarheidsgehalte. Wat andere selectiebeslissingen betreft, is de Commissie verplicht om het comité en het Europees Parlement te informeren over de genomen beslissingen De voorgestelde begroting voor de uitvoering van dit programma bedraagt 215 miljoen EUR. De administratieve uitgaven zullen circa 10 % van de totale aan het programma toegewezen begroting uitmaken.

Uiterlijk op 31 december 2010 zal de Commissie een tussentijds evaluatieverslag over de uitvoering van het programma voorleggen, uiterlijk op 31 december 2011 zal er een mededeling over de voortzetting van het programma volgen en uiterlijk op 31 december 2015 een verslag over de ex-postevaluatie.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding – Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1904/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

PB L 378 van 27.12.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding – Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1358/2008/EG

31.12.2008 – 31.12.2013

-

PB L 350 van 30.12.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 9 maart 2004 -Naar een actief burgerschap: cultuur en verscheidenheid in Europa bevorderen door programma's voor jeugd, cultuur, de audiovisuele sector en participatie van de burgers [COM(2004) 154 def. – Publicatieblad C 122 van 30.4.2004].

See also

 • Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie: Burgerschap (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 27.01.2009

Top