Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Culturele Hoofdstad van Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Culturele Hoofdstad van Europa

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 1622/2006/EG tot vaststelling van het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor de periode 2007 tot 2019

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Het stelt het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” (CHE) in en definieert de procedure voor het selecteren van steden die deze titel houden tussen 2013 en 2019, evenals het systeem voor het controleren van de voorbereidingen tot aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

KERNPUNTEN

Het culturele programma en zijn Europese dimensie

Het dossier van elke kandidaatstad moet een cultureel programma bevatten, dat aan een aantal criteria verdeeld in 2 categorieën moet voldoen:

 • „de Europese dimensie”, die het intensiveren van samenwerking tussen culturele organisatoren op alle niveaus inhoudt. Het programma moet ook de rijkdommen van Europa's culturele diversiteit en de gemeenschappelijke aspecten van Europese culturen benadrukken;
 • „de stad en burgers”, ontworpen om het publiek enthousiast te maken voor het evenement op lokale, nationale en Europese niveaus en de culturele ontwikkeling van de stad op de lange termijn te stimuleren.

Het programma duurt normaal gesproken 1 jaar. Steden waarvan de voorbereidingen voor het evenement als uitmuntend worden erkend, kunnen worden bekroond met de Melina Mercouri-prijs (vernoemd naar de Griekse Minister van Cultuur, die het idee van Culturele Hoofdstad lanceerde). Deze prijs wordt toegekend door de Europese Commissie en gefinancierd door het Programma Creatief Europa).

Selectieprocedure

 • Er kunnen per jaar 2 EU-landen het evenement organiseren.
 • De selectieprocedure bestaat uit 4 fases:
 • 1.

  indienen van aanvragen: de betreffende EU-landen publiceren niet later dan 6 jaar vóór het betreffende evenement een oproep voor aanvragers. Geïnteresseerde steden hebben ten minste 10 maanden vanaf deze datum de tijd om zich aan te melden.

 • 2.

  voorselectie: niet later dan 5 jaar vóór het begin van het evenement komt het selectiepanel bijeen om de voorstellen te bestuderen en een shortlist samen te stellen van de steden die zullen worden uitgenodigd om de procedure verder te vervolgen. Het panel bestaat uit 13 experts, waarvan er 7 voor 3 jaar worden benoemd door het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Europese Comité van de Regio's. De overige 6 experts worden gekozen door de betreffende EU-landen.

 • 3.

  definitieve selectie: 9 maanden na de eerste selectiebijeenkomst komt het panel opnieuw bijeen om de programma's van de op de shortlist geplaatste steden te bestuderen, die dan verder in detail zijn uitgewerkt, en om een van deze steden aan te bevelen als „CHE”. In deze fase presenteert het panel een rapport aan het betreffende EU-land en aan de Commissie, waarin het ook aanbevelingen doet aan de gekozen stad.

 • 4.

  aanwijzing: 4 jaar vóór de start van het evenement presenteren de 2 EU-landen die voor dat betreffende jaar in aanmerking komen de aanvraag voor één stad aan de Europese instellingen in het licht van de aanbevelingen van het panel. De Raad wijst officieel een stad aan als CHE in de 2 betreffende landen.

Controlefase

 • Experts die worden aangesteld door de instellingen helpen de gekozen hoofdsteden hun programma's uit te voeren, in het bijzonder door hun Europese toegevoegde waarde te garanderen (d.w.z. dat de aanwijzing tot CHE toegevoegde waarde oplevert, die niet zou zijn ontstaan door de stad zelf (of haar land) als zij alleen hadden gehandeld).
 • Er vindt 2 jaar vóór de start van het evenement, dus halverwege, een controle plaats, die betrekking heeft op de vooruitgang die is geboekt bij de voorbereidingen en de Europese dimensie.
 • De laatste controle vindt niet later dan 8 maanden vóór het evenement plaats. Tijdens deze controle inventariseren de experts alles en beoordelen ze de voorbereidingen. Zij sturen een rapport naar de Commissie en naar de betreffende steden over hun conclusies en hun aanbeveling voor het wel of niet uitreiken van de Melina Mercouri-prijs.

Intrekking

Het besluit is ingetrokken door Besluit nr. 445/2014/EU inzake de aanwijzing van steden vanaf 2020. Besluit nr. 1622/2006/EG blijft van toepassing voor steden die als CHE voor de jaren 2013 tot 2019 zijn aangewezen.

VANAF WANNEER TREEDT DIT BESLUIT IN WERKING?

Het besluit is van toepassing sinds 1 januari 2007, met uitzondering van zijn Artikel 5 (inzake het indienen van aanvragen), dat al van kracht is sinds 23 november 2006.

ACHTERGROND

 • Het CHE-evenement, gelanceerd door de Raad in 1985, is uitgegroeid tot een van de populairste projecten van de EU. Door het hoge percentage aan burgers dat deelneemt en de culturele en socio-economische impact die het evenement heeft, stijgt het aantal steden dat strijdt om de titel elk jaar weer.
 • Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit nr. 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode 2007 tot 2019

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit nr. 445/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement „Culturele Hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr. 1622/2006/EG (OJ L 132, 3.5.2014, blz. 1–12)

Laatste bijwerking 27.07.2017

Top