Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vermindering van de broeikasgasemissies die niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vermindering van de broeikasgasemissies die niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen

De Commissie stelt voor de emissies van broeikasgassen terug te dringen die niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de reductiemogelijkheden van de afzonderlijke lidstaten, de mogelijkheid gebruik te maken van elders behaalde emissiecredits en de eventuele sluiting van een toekomstige internationale overeenkomst inzake de vermindering van broeikasgassen.

VOORSTEL

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 23 januari 2008 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen.

SAMENVATTING

Doel van dit voorstel is het organiseren van de vermindering door de lidstaten van hun broeikasgasemissies die afkomstig zijn van bronnen die niet onder de bij Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap vallen.

Het voorstel stelt voor 2020 voor alle lidstaten de plafonds vast voor de broeikasgasemissies die niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen. Deze emissieplafonds worden vastgesteld ten opzichte van de emissies in 2005 en houden rekening met het BNP per hoofd van de bevolking en de groeiverwachtingen van de lidstaten, met het oog op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de bijdragen tussen de lidstaten.

In 2013 mogen de broeikasgasemissies niet meer bedragen dan de gemiddelde jaarlijkse broeikasgasemissie gedurende de jaren 2008, 2009 en 2010.

Tussen 2013 en 2019 mag elke lidstaat een hoeveelheid van 2% van het vastgestelde emissieplafond van die lidstaat van het volgende jaar eerder gebruiken. Ook mag een lidstaat waarvan de emissies lager waren dan zijn emissieplafond, zijn extra tot stand gebrachte emissiereducties naar het volgende jaar overdragen.

Om aan hun verplichtingen te voldoen, kunnen de lidstaten gebruik maken van emissiecredits die voortkomen uit broeikasgasemissiereductieprojecten welke door alle lidstaten worden aanvaard en die met name in de minst ontwikkelde landen zijn uitgevoerd (3% per jaar per lidstaat).

De lidstaten moeten hun broeikasgasemissies die afkomstig zijn van bronnen welke niet onder Richtlijn 2003/87/EG vallen, rapporteren in hun jaarverslagen die zij op grond van de beschikking inzake het bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen opstellen om zo de voortgang bij de uitvoering van de in dit voorstel vastgestelde doelstellingen te beoordelen.

Indien er een internationale overeenkomst wordt gesloten over klimaatverandering waarin hogere reducties worden vastgesteld dan die van dit voorstel, stelt de Commissie aanpassingen voor ten aanzien van de emissieplafonds voor de lidstaten en van het gebruik van emissiecredits die voortkomen uit projecten in derde landen die die overeenkomst hebben geratificeerd.

In geval van uitbreiding van het toepassingsgebied van de bij Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissies binnen de Gemeenschap worden de in dit voorstel vastgestelde emissieplafonds dienovereenkomstig aangepast.

De Commissie moet uiterlijk op 31 oktober 2016 een verslag opstellen over de uitvoering van de voorgestelde beschikking.

Context

Dit voorstel maakt deel uit van het pakket "Energie en klimaatverandering" waarmee de Commissie begin 2008 een aanvang heeft gemaakt.

Referenties en procedure

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM(2008) 17

-

COD/2008/0014

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 23 januari 2008 – "Naar 20-20 in 2020 – Kansen van klimaatverandering voor Europa" [COM(2008) 30 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

In januari 2008 heeft de Commissie een reeks coherente, algemene maatregelen vastgesteld om de doelstellingen die door de EU in het voorjaar van 2007 op het gebied van klimaatverandering en hernieuwbare energiebronnen voor 2020 waren vastgesteld, te verwezenlijken.

Laatste wijziging: 22.05.2008

Top