Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma voor een schoon en concurrerend midden- en kleinbedrijf

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programma voor een schoon en concurrerend midden- en kleinbedrijf

Om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij het toepassen van de Europese milieuwetgeving, stelt de Commissie een programma voor ter verbetering van de wetgeving, de instrumenten voor milieubeheer, de financiële steun, de plaatselijke deskundigheid en de communicatie en voorlichting.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 8 oktober 2007 - Klein, schoon en concurrerend: een programma om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij de naleving van de milieuwetgeving" [COM(2007) 379 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

99 % van alle ondernemingen in de EU zijn klein of middelgroot en zij zijn goed voor 57 % van de toegevoegde waarde van de EU-economie. Deze ondernemingen passen echter een aanzienlijk deel van de Europese milieuwetgeving niet toe, hetzij omdat zij onder de drempelwaarden vallen waarboven deze wetgeving van toepassing wordt, hetzij omdat zij de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu niet kennen noch de regelgeving die daarop van toepassing is.

Dit gaat ten koste van het concurrentievermogen van middelgrote en kleine bedrijven (kmo's), omdat zij niet profiteren van de economische voordelen van een beter milieubeheer en van eco-innovatie en dit geeft ook problemen op het gebied van het milieu en op het gebied van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van die bedrijven.

Om kmo's te helpen duurzame productiemethoden en handelspraktijken te ontwikkelen, heeft de Commissie een programma opgesteld om de naleving van de milieuwetgeving door die bedrijven te verbeteren en de nalevingskosten te beperken, hun eco-efficiëntie te verhogen en hun concurrentievermogen en de eco-innovatie te versterken.

Dit actieprogramma is vooral gericht op een verbetering van de wetgeving, de aanpassing van milieubeheerinstrumenten, financiële steun aan kmo's, de ontwikkeling van plaatselijke deskundigheid, communicatie en informatie. De Commissie zal de uitvoering van dit programma, samen met de lidstaten, regelmatig evalueren. Een eerste evaluatie zal in 2010 plaatsvinden.

Betere wetgeving

De verbetering van de opstelling en uitvoering van de wetgeving omvat met name maatregelen om administratieve rompslomp tegen te gaan, de kosten te beperken, beste praktijken om milieuverplichtingen na te leven te groeperen en te verspreiden, met name door initiatieven zoals BEST, in samenwerking met de daarmee belaste instanties, zoals het netwerk IMPEL, en overleg met kmo's bij het opstellen en toepassen van wetgeving.

Aanpassing van de milieubeheersystemen aan kmo's

De Commissie moedigt de toepassing van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) aan. Zij is met name voornemens dat systeem uit te breiden voor de toepassing ervan door groepen bedrijven of industriële sectoren en instrumenten als EMAS-Easy te ontwikkelen om de toepassing van het systeem te vergemakkelijken. Voorts wil zij de administratieve formaliteiten in verband met EMAS verminderen om Europese bedrijven aan te moedigen het systeem te gebruiken.

Passende en duurzame financiële steun

Om investeringen in milieuvriendelijke processen te vergemakkelijken, kunnen kmo’s Europese steun krijgen in het kader van het programma LIFE+, het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en nieuwe instrumenten voor het cohesiebeleid 2007-2013 (EFRO, Cohesiefonds en Europees Sociaal Fonds. De Commissie is ook van plan een handboek te publiceren over mogelijke financieringsbronnen waarop de bedrijven een beroep kunnen doen.

Overigens kunnen de lidstaten ook op grond van de regelgeving inzake staatssteun de bedrijven financieel helpen die de EU-regelgeving inzake het milieu naleven of zelfs meer doen dan volgens die wetgeving is vereist.

Ontwikkeling van plaatselijke deskundigheid

Ook moet volgens de Commissie het vermogen om kmo's in de lidstaten te steunen worden versterkt door de organisatie van seminars waarin vooral de informatiebronnen, de wettelijke verplichtingen en de voordelen van een verbetering van het milieubeheer door bedrijven aan bod zullen komen.

De inspanningen van de Commissie zullen worden gesteund door het netwerk van Euro Info Centres (EIC) en, vanaf 2008, door het nieuwe netwerk voor steun aan bedrijven en innovatie dat deel zal gaan uitmaken van de EIC-diensten en van de relaiscentra voor innovatie, met name door het bevorderen van partnerschappen en actieve samenwerking met kmo's.

Betere communicatie en meer gerichte informatie

Kmo's zouden bepaalde informatie over het milieu op een meertalige internetsite moeten kunnen vinden, met name informatie over de toepassing van de wetgeving, de beheerinstrumenten, de financieringsmogelijkheden, goede praktijken enz. Voorts zal de Commissie een gids opstellen voor kmo's om deze te helpen milieuvriendelijker te werk te gaan.

See also

Laatste wijziging: 02.09.2011

Top