Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evaluatie van het milieubeleid - 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evaluatie van het milieubeleid - 2006

Het milieubeleid in 2006 werd geëvalueerd en de vooruitzichten voor het komende jaar werden beschreven.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 30 april 2007: "Evaluatie van het milieubeleid 2006" [COM(2007) 195 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De Commissie beschrijft de ontwikkelingen die zich in 2006 in de EU op milieugebied hebben voorgedaan op de vier gebieden die volgens het zesde actieprogramma voor het milieu prioritair zijn. Voorts werden de initiatieven voor betere regelgeving onder de loep genomen.

De strijd tegen de klimaatverandering werd in 2006 gekenmerkt door de versterking van de samenhang tussen energie- en klimaatbeleid en door de aanneming van een " energiepakket " en van maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Voorts werden verschillende voorstellen goedgekeurd, zoals op het gebied van het luchtvervoer, en werden vorderingen gemaakt op het gebied van de internationale samenwerking. De lidstaten moesten bovendien hun nationale toewijzingsplan voor emissierechten voor de periode 2008-2012 bekendmaken in het kader van het systeem voor de handel in CO2-emissierechten en de Commissie heeft zich al over tien van deze nationale plannen uitgesproken.

In 2007 wil de Commisie zich vooral richten op de herziening van het systeem voor de handel in emissierechten, de opvang en geologische opslag van koolstof, de aanpassing aan de klimaatverandering, de ondersteuning van de oprichting van een Wereldfonds voor Energie-efficiëntie en Hernieuwbare Energie en waterschaarste.

De EU heeft zijn inspanningen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan voortgezet, met name door de goedkeuring van een actieplan inzake biodiversiteit waarin de prioriteiten voor 2010 en daaropvolgende jaren zijn vastgelegd, een actieplan inzake bossen en een thematische strategie ten gunste van de bodembescherming.

In de toekomst zal worden gewerkt aan de toepassing van het netwerk Natura 2000 op het mariene milieu, de voortzetting van internationale besprekingen in het kader van het verdrag inzake de biologische diversiteit en het verdrag over de internationale handel in bedreigde soorten (CITES), de strijd tegen de ontbossing en tegen de commerciële walvisvangst.

Op het gebied van de gezondheid van het milieu heeft de EU eind 2006 de nieuwe regelgeving " REACH " vastgesteld die in 2007 in werking is getreden. Bovendien heeft zij haar thematische strategie inzake bestrijdingsmiddelen en die over het stedelijke omgeving goedgekeurd en het wettelijk kader op het gebied van zwemwater en grondwate geherstructureerd.

De actie op het gebied van de gezondheid zal worden voortgezet met een tussentijdse evaluatie van het actieplan ten gunste van het milieu en de gezondheid en met voorstellen in verband met de luchtvervuiling en internationale onderhandelingen in verband met kwik.

In 2006 werden de in 2005 vastgestelde thematische strategieën inzake de natuurlijke hulpbronnen en over afval toegepast om tot een duurzamer gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te komen. Verschillende richtlijnen over gevaarlijke stoffen en producten en over afval zijn goedgekeurd, onder andere over batterijen en afgedankte voertuigen, evenals richtlijnen volgens welke het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen moet worden beperkt.

De Commissie is van plan een groenboek op te stellen over duurzaam verbruik en duurzame productie en maatregelen vast te stellen inzake industriebeleid en overheidsopdrachten. De bevordering van milieuvriendelijke technologieën zal eveneens worden voortgezet en geëvalueerd en het voornemen bestaan een groenboek op te stellen over het slopen van schepen.

Om haar regelgeving te verbeteren is de Commissie verder gegaan met de vereenvoudiging van de wetgeving op verschillende gebieden. Ook zet zij de samenwerking met belanghebbenden voort om eventuele problemen bij de toepassing van de wetgeving in kaart te brengen. Zij heeft bovendien instrumenten ontwikkeld waarmee zij de effecten van haar politieke voorstellen beter kan evalueren.

Voor 2007 is de Commissie voornemens de grondslag te leggen van een systeem voor het delen van informatie over het milieu, een groenboek te publiceren over marktconforme instrumenten en een informatiesysteem over water te lanceren.

Context

Dit jaarverslag is een bijdrage aan het Lissabonproces en aan de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling, waarvan het milieu een essentieel onderdeel is en is erop gericht dat het zesde actieprogramma voor het milieu wordt voortgezet.

Laatste wijziging: 28.08.2007

Top