Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vervuiling door lichte motorvoertuigen verminderen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vervuiling door lichte motorvoertuigen verminderen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 715/2007 — Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met deze verordening worden de technische voorschriften geharmoniseerd voor het verminderen van emissies van personen- en bestelwagens, ook wel lichte bedrijfsvoertuigen genoemd.
 • De verordening omvat vervangingsonderdelen, zoals emissiebeperkingssystemen*, en stelt regels vast voor onderhoud en reparatie.

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op personenvoertuigen lichter dan vijf ton en transportvoertuigen lichter dan twaalf ton.

Fabrikanten moeten:

 • aantonen dat alle nieuwe voertuigen en nieuwe emissiebeperkingssystemen voldoen aan de wetgeving en gedurende de normale levensduur van het voertuig kunnen voldoen aan de emissielimieten;
 • ervoor zorgen dat emissiebeperkingssystemen 160 000 km meegaan en na vijf jaar of, indien dat eerder het geval is, na 100 000 km worden gecontroleerd;
 • kopers voorzien van cijfers betreffende de kooldioxide-emissiewaarden en het brandstofverbruik;
 • onderdelen dusdanig ontwerpen, construeren en monteren, dat het voertuig voldoet aan de wetgeving;
 • geen manipulatie-instrumenten gebruiken die de doelmatigheid van de emissiecontrolesystemen verminderen, tenzij onder strikte voorwaarden, zoals bescherming van de motor tegen schade of een ongeval;
 • onafhankelijke garages op websites onbeperkte en gestandaardiseerde toegang bieden tot reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig. Deze informatie omvat onder andere handboeken en technische handleidingen. Ze mogen een redelijke vergoeding vragen.

Nationale autoriteiten moeten:

 • EU-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring* verlenen aan nieuwe voertuigen (d.w.z. de verkoop ervan toestaan) die aan de wetgeving voldoen;
 • weigeren hun goedkeuring te verlenen aan voertuigen die niet voldoen aan de normen op het gebied van emissies of brandstofverbruik, binnen de voor elke voertuigcategorie goedgekeurde termijn;
 • de verkoop of installatie uitbannen van emissiebeperkingssystemen die niet voldoen aan de EU-normen;
 • ervoor zorgen dat er sancties bestaan voor fabrikanten die verklaringen of resultaten vervalsen, gegevens achterhouden, manipulatie-instrumenten gebruiken of weigeren informatie te verschaffen.

Nationale autoriteiten mogen tussen januari 2011 en september 2016 voorzien in financiële stimulansen om vroegtijdig gebruik van emissiebeperkingssystemen aan te moedigen.

De Europese Commissie moest uiterlijk op 2 juli 2011 een verslag overleggen aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van het systeem. De in de wetgeving vastgestelde procedures, tests, vereisten en emissielimieten worden regelmatig geëvalueerd door de Commissie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 3 januari 2009 van toepassing. Vanaf 2 juli 2007 mogen nationale autoriteiten echter EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring voor een nieuw voertuigtype niet weigeren om redenen die verband houden met de emissies of het brandstofverbruik, en mogen zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van een nieuw voertuig niet verbieden indien dit voertuig voldoet aan deze verordening (artikel 10, lid 1). Artikel 12 betreffende financiële stimulansen is vanaf 2 juli 2007eveneens van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

emissiebeperkingssysteem: mechanismen of apparatuur voor de verwijdering van verontreiniging, bijvoorbeeld uit uitlaatgassen, die anders in de atmosfeer zou vrijkomen.

typegoedkeuring: gelijkvormigheidsverklaring die wordt verleend voor een product dat voldoet aan een minimumpakket voorschriften, technische vereisten en veiligheidseisen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1-16)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 715/2007 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 09.11.2016

Top