Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Thematische strategie voor het stadsmilieu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Thematische strategie voor het stadsmilieu

De Europese Unie stelt samenwerkingsmaatregelen en richtsnoeren vast ter verbetering van het stadsmilieu. Deze maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de uitwisseling van ervaring en informatie op het meest geschikte niveau, teneinde een doeltreffende uitvoering van de wetgeving te garanderen en de toepassing van de beste praktijken door de plaatselijke autoriteiten te bevorderen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 11 januari 2006 over een thematische strategie voor het stadsmilieu [COM(2005) 718 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) stelt ten behoeve van de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten samenwerkingsmaatregelen alsmede richtsnoeren vast die hun in staat moeten stellen het stadsmilieu in de Europese steden beter te beheren.

Deze strategie heeft ten doel de kwaliteit van het stadsmilieu te verbeteren door de steden aantrekkelijker en gezonder te maken om in te leven, te werken en te investeren en door de negatieve invloed van agglomeraties op het milieu te verminderen.

In het kader van deze strategie zijn als belangrijkste maatregelen gepland:

  • de publicatie van richtsnoeren met het oog op de integratie van milieuaspecten in het stedelijk beleid. Bij deze richtsnoeren wordt uitgegaan van de beste praktijken en van het advies van deskundigen. Een geïntegreerd milieubeheer zal een betere planning mogelijk maken en voorkomen dat de verschillende maatregelen elkaar doorkruisen;
  • de publicatie van richtsnoeren met het oog op de planning van duurzaam stadsvervoer. Deze richtsnoeren zullen eveneens gebaseerd zijn op de beste praktijken en het advies van deskundigen. Een doeltreffende planning van het vervoer moet zowel het personen- als het goederenvervoer omvatten en veilig, doeltreffend en weinig vervuilend kwaliteitsvervoer bevorderen;
  • ondersteuning bij de uitwisseling van de beste praktijken, met name dankzij de oprichting van een informatienetwerk, de ontwikkeling van door LIFE+ gefinancierde demonstratieprojecten alsmede de oprichting van een netwerk van contactpunten in de lidstaten;
  • een betere voorlichting van de plaatselijke autoriteiten via internet en een betere opleiding van de personen die zich bij de regionale en plaatselijke overheden met problemen van stadsbeheer bezighouden;
  • de aanwending van in het kader van het cohesie - of onderzoeksbeleid bestaande communautaire steunprogramma's.

Door de sectoroverschrijdende aard van de problematiek van het stadsbeheer vereist iedere strategie ter verbetering van het stadsmilieu coördinatie met alle andere milieubeleidsaspecten. Hierbij wordt gedacht aan de bestrijding van de klimaatverandering (bouwwerken met een gunstige energie-efficiëntie, plannen voor stadsvervoer, enz.), natuurbescherming en biodiversiteit (beperking van de stedelijke expansie, sanering van industrieterreinen, enz.), levenskwaliteit en volksgezondheid (beperking van luchtverontreiniging en geluidshinder, enz.), het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen alsook afvalpreventie en -recycling.

Context

Vier van de vijf Europeanen leven in stedelijke gebieden. Die hebben alle met dezelfde problemen te kampen: een slechte luchtkwaliteit, druk verkeer en congestie, veel geluidshinder, slechte kwaliteit van de gebouwde omgeving, braakliggende terreinen, emissies van broeikasgassen, stedelijke wildgroei en de productie van afval en afvalwater.

Deze problemen zijn bijzonder complex en hun oorzaken zijn met elkaar verstrengeld. Een geïntegreerde aanpak dringt zich dus op. Richtsnoeren en coördinerende maatregelen zijn geschikter dan wetgeving gezien de diversiteit van de stedelijke gebieden en de bestaande verplichtingen, die oplossingen op maat noodzakelijk maken, en gezien de moeilijkheden om voor het stadsmilieu gemeenschappelijke normen vast te stellen. In het kader van deze strategie wordt dus uitgegaan van de subsidiariteit en wordt voorrang verleend aan plaatselijke initiatieven. Niettemin wordt de nadruk gelegd op samenwerking tussen de verschillende besluitvormingsniveaus (communautair, nationaal en plaatselijk) en op de integratie van de diverse aspecten van het stadsbeheer.

De strategie voor het stadsmilieu is één van de zeven thematische strategieën van het zesde milieuactieprogramma.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 11 februari 2004 getiteld: «Naar een thematische strategie voor het stadsmilieu» [COM(2004)60 def. - Publicatieblad C 98 van 23 april 2004]. Door middel van een Europese strategie voor het stadsmilieu wil de EU de bijdrage van het milieubeleid aan de duurzame ontwikkeling van de stedelijke gebieden vergroten, met name door de te nemen maatregelen toe te spitsen op vier grote aspecten: stadsbeheer, vervoer, nieuwbouw en stadsplanning.

Besluit nr. 1411/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende een communautair samenwerkingskader ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling [Publicatieblad L 191 van 13.7.2001].

See also

Aanvullende inlichtingen zijn beschikbaar op de internetsite van de Europese Commissie die in samenhang met deze strategie is opgezet (EN)

Laatste wijziging: 23.02.2006

Top