Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 166/2005 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met deze verordening wordt het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) opgericht.
 • Deze elektronische gegevensbank van de Europese Unie (EU) is beschikbaar voor het publiek en moet verontreiniging helpen verminderen.

KERNPUNTEN

 • Met deze verordening wordt er een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) opgericht in de vorm van een openbaar toegankelijke elektronische gegevensbank. Deze gegevensbank voldoet aan de vereisten van het Protocol inzake registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (VN-ECE), dat in mei 2003 door de EU werd ondertekend.
 • Dit register is op internet kosteloos beschikbaar voor het publiek. De informatie in dit register kan worden geraadpleegd met behulp van verschillende criteria (soort verontreinigende stof, geografische locatie, getroffen milieu, bronfaciliteit enz.)

Inhoud van de PRTR

 • Het register bevat informatie over de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht, het water en de bodem en overbrenging van terreinen naar elders van verontreinigende stoffen uit afvalwater en afval. Het register beslaat 91 verontreinigende stoffen die in Bijlage II zijn opgesomd, waaronder broeikasgas, andere gassen, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, gechloreerde organische verbindingen en andere anorganische stoffen.
 • Uitstoot wordt gerapporteerd zodra de emissieconcentratie boven een bepaalde drempel uitkomt en afkomstig is van een van de 65 activiteiten die in Bijlage I worden genoemd. De meeste van deze activiteiten worden ook gereguleerd in het kader van de richtlijn inzake industriële emissies en bestaat met name uit instellingen die onder de volgende sectoren vallen: productie van energie, minerale industrie, chemische industrie, beheer van afval en afvalwater en de productie en verwerking van hout en papier.
 • Indien beschikbaar verschaft het register ook enige informatie over verontreiniging van diffuse bronnen.

Hoe het PRTR werkt

 • Informatie die op nationaal niveau door de EU-landen is verzameld en gerapporteerd aan de Europese Commissie wordt regelmatig ingevoerd in een gegevensbank. Deze informatie wordt eerst jaarlijks ingediend bij de bevoegde nationale autoriteit door medewerkers van de betrokken instellingen.
 • EU-landen moeten ook informatie verzamelen over uitstoot van diffuse bronnen met behulp van internationaal goedgekeurde methoden.
 • EU-landen moeten de informatie die ze hebben verzameld vervolgens uiterlijk voor de vastgestelde termijn rapporteren aan de Commissie (binnen 15 maanden na het eind van ieder rapportagejaar). EU-landen mogen bepaalde informatie vertrouwelijk houden; maar dan moeten ze aan de Commissie meedelen welk soort informatie wordt achtergehouden en de reden daarvoor.
 • In samenwerking met het Europees Milieuagentschap verschaft de Commissie het publiek toegang tot de informatie in de gegevensbank door ervoor te zorgen dat het uiterlijk op de vastgestelde termijn beschikbaar is op internet (binnen 16 maanden na het eind van ieder rapportagejaar).

Publieksparticipatie

De verordening is een belangrijk instrument om aan de vereisten van het Verdrag van Aarhus te voldoen, aangezien het publiek hiermee de mogelijkheid krijgt betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van het register en wijzigingen voor te bereiden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 24 februari 2006 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB L 33, 4.2.2006, blz. 1-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 166/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang in de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) (COM(2013) 111 final, 5.3.2013)

Protocol inzake registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (EN).

Besluit 2006/61/EG van de Raad van 2 december 2005 inzake de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het VN-ECE-protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PB L 32, 4.2.2006, blz. 54-55)

Laatste bijwerking 01.03.2017

Top