Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Milieu-informatie — toegang van het publiek (Verdrag van Aarhus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Milieu-informatie — toegang van het publiek (Verdrag van Aarhus)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1367/2006 — toepassing van het Verdrag van Aarhus

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening moeten instellingen en verschillende organen van de EU de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus invoeren. Deze verplichtingen waarborgen de toegang van het publiek* tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

KERNPUNTEN

EU-instellingen en -organen moeten:

toegang voor het publiek garanderen tot milieu-informatie die door hen is ontvangen of opgesteld

ervoor zorgen dat milieu-informatie geleidelijk beschikbaar wordt gesteld en onder het publiek wordt verspreid

voorzien in vroege en doelmatige inspraak voor het publiek ten aanzien van plannen en programma's betreffende het milieu

op EU-niveau toegang verlenen tot de rechter in milieuaangelegenheden

onderscheid op basis van staatsburgerschap, nationaliteit of woonplaats voorkomen bij de behandeling van een verzoek om milieu-informatie

de informatie onderbrengen in gegevensbanken die eenvoudig voor het publiek toegankelijk zijn

de informatie waar nodig actualiseren en ervoor zorgen dat de deze actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is

de aanvrager binnen 15 werkdagen laten weten als zij de gevraagde informatie niet hebben.

Milieu-gegevensbanken of registers moeten de volgende gegevens bevatten:

teksten van internationale verdragen, conventies of overeenkomsten, beleidsmaatregelen, plannen en programma's

voortgangsrapporten over de uitvoering van de bovengenoemde onderdelen

stappen die zijn gezet in de procedures met betrekking tot inbreuken op het EU-recht

controlerapporten over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu

vergunningen die gevolgen kunnen hebben voor het milieu

milieu-effectstudies en risicobeoordelingen

Niet-gouvernementele organisaties die aan bepaalde criteria voldoen mogen bij een EU-instelling een verzoek tot interne herziening van een milieuaangelegenheid indienen.

Verzoeken om informatie worden als publiek toegankelijk beschouwd. Verzoeken mogen alleen worden geweigerd in bepaalde omstandigheden, zoals lopende rechtszaken of als ze het milieu kunnen schaden door, bijvoorbeeld, voortplantingsgebieden van zeldzame soorten te onthullen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De verordening is op 28 september 2006 in werking getreden en is van toepassing vanaf 28 juni 2007.

ACHTERGROND

Het Verdrag van Aarhus

KERNBEGRIPPEN

* Het publiek: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen en verenigingen, organisaties of groepen van dergelijke personen

* Milieu-informatie: alle informatie in geschreven, visuele, auditieve, elektronische of enige andere materiële vorm van informatie over milieuaangelegenheden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13-19)

Laatste bijwerking 18.11.2015

Top