Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulering van gg-gewassen: rechten van EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulering van gg-gewassen: rechten van EU-landen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn moeten de procedures voor het verlenen van toestemmingen voor de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) doelmatiger en transparanter worden.

Ook wordt de toestemming tot een periode van 10 jaar (verlengbaar) beperkt en wordt er een verplichte controle ingevoerd nadat de GGO’s in de handel zijn gebracht.

KERNPUNTEN

De richtlijn bevat:

een stelsel om de milieurisico's in verband met de introductie van GGO’s per geval te beoordelen;

gemeenschappelijke doelstellingen voor de monitoring van GGO's na de doelbewuste introductie of het in de handel brengen ervan; en

een mechanisme dat de doelbewust geïntroduceerde GGO's wijzigt, opschort of beëindigt zodra er informatie over de risico's van introductie beschikbaar is.

GGO-etikettering en openbare raadpleging worden verplicht. De Europese Commissie is verplicht bevoegde wetenschappelijke comités te raadplegen over iedere vraag met betrekking tot de gezondheid van de mens of het milieu.

Er moeten registers worden opgesteld om informatie over genetische modificaties in GGO's en hun locatie vast te leggen. In Beschikking 2004/204/EG staan regels voor het functioneren van deze registers.

De Commissie moet om de drie jaar een verslag publiceren over de ervaring van GGO's die in de handel zijn gebracht en de maatregelen die door de EU-landen zijn genomen voor de invoering van deze richtlijn.

Deze richtlijn stelt EU-landen in staat de introductie van GGO's die een risico vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu te beperken of te verbieden, en deze wordt gewijzigd met Richtlijn (EU) 2015/412 die EU-landen in staat te stelt GGO's op breder terrein te verbieden of te beperken, zoals stadsplanning en ruimtelijke ordening, landgebruik, sociaaleconomische gevolgen, co-existentie en openbare orde.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 17 april 2001 in werking getreden. EU-landen moesten de Richtlijn voor 17 oktober 2002 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Deze richtlijn is een van de bouwstenen van het wettelijk kader van de EU voor GGO's. Andere bouwstenen worden gevormd door richtlijnen en verordeningen (die zich richten op kwesties als genetisch gemodificeerde levensmiddelen of grensoverschrijdende verplaatsing van GGO's) die gezondheid van mens en dier en het milieu moeten beschermen en de traceerbaarheid van GGO's die in de handel zijn gebracht moeten waarborgen.

KERNBEGRIPPEN

* Doelbewuste introductie van GGO's: in het kader van deze wetgeving het op enigerlei wijze opzettelijk in het milieu brengen van GGO's zonder dat er specifieke inperkingsmaatregelen zijn getroffen.

* Genetisch gemodificeerd organisme: gebruik maken van technieken van moderne biotechnologie, ook wel gentechnologie genaamd, om de genetische opmaak van levende cellen en organismen te wijzigen. Hierdoor kunnen mensen planten en dieren kweken die bijvoorbeeld een hogere opbrengst hebben of ziekte kunnen weerstaan.

BESLUIT

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad — Verklaring van de Commissie (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1-39)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/18/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1-23)

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van maandag 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24-28). Zie de geconsolideerde versie

Verordening (EG) nr. 1946/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 287 van 5.11.2003, blz. 1-10)

Beschikking 2004/204/EG van de Commissie van 23 februari 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften voor het functioneren van de in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde registers voor de vastlegging van informatie betreffende genetische modificaties in GGO's (PB L 65 van 3.3.2004, blz. 20-22)

Laatste bijwerking 02.12.2015

Top