Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forest Focus (2003 - 2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forest Focus (2003 - 2006)

De communautaire actie Forest Focus, die in de periode 2003-2007 wordt uitgevoerd, heeft ten doel een breed opgezette, geharmoniseerde en alomvattende, langdurige bewaking van de conditie van de Europese bossen in te stellen. Daarbij wordt de aandacht vooral toegespitst op de bescherming tegen luchtverontreiniging en het voorkomen van bosbranden. Aan deze actie komt een eind door de verordening (EG) betreffende het financieringsinstrument voor het milieu LIFE+.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus). [zie wijzigingsbesluiten]

SAMENVATTING

De actie van de Gemeenschap op het gebied van bossen die bij deze verordening is ingesteld onder de benaming “Forest Focus”, liep af op 31 december 2006. Sedert 2007 is LIFE+ het nieuwe financieringsinstrument voor het milieu. Deze verordening is evenwel verder van toepassing op de maatregelen die in het kader van deze actie worden goedgekeurd.

Forest Focus heeft betrekking op de volgende gebieden:

 • de bescherming tegen luchtverontreiniging;
 • de preventie van branden, hun oorzaken en effecten;
 • de bewaking van de biodiversiteit, klimaatverandering, koolstofsekwestratie, bodem en beschermingsfuncties van bossen;
 • de doorlopende evaluatie van de doeltreffendheid van de bewakingsactiviteiten.

De doelstellingen van Forest Focus zijn:

 • de geharmoniseerde verzameling, verwerking en evaluatie van gegevens bevorderen;
 • de evaluatie van gegevens op communautair niveau verbeteren;
 • de kwaliteit van de verzamelde gegevens en informatie verbeteren;
 • de bewakingsactiviteit met betrekking tot bossen verder ontwikkelen;
 • het inzicht in bossen vergroten;
 • de bosbranden bestuderen;
 • indicatoren en methoden ontwikkelen voor een risicobeoordeling van de druk waaraan bossen onderhevig zijn.

Instrumenten voor het verbeteren en uitbreiden van de actie

In het kader van deze actie worden netwerken van waarnemingspunten en –percelen gecontinueerd om periodieke inventarissen van de gesteldheid van bosecosystemen te kunnen opmaken, en wordt een doorlopende bewaking van de bosecosystemen ontwikkeld. Het informatiesysteem betreffende bosbranden wordt verder ontwikkeld.

Met het oog op de bewaking van biodiversiteit, klimaatverandering, koolstofsekwestratie, de bodem en de beschermende functies van bossen zal de Commissie maatregelen nemen om:

 • de kennis van de toestand van bosecosystemen te verbeteren;
 • de effecten van klimaatverandering te evalueren;
 • indicatoren voor de beoordeling van de toestand van de biodiversiteit te selecteren.

Afgezien van die maatregelen kunnen de lidstaten studies, experimenten, demonstratieprojecten of een bewakingstestfase uitvoeren.

Met het oog op de doorlopende evaluatie van de bewakingsactiviteiten zal de Commissie:

 • de geharmoniseerde gegevensverzameling, -verwerking en -evaluatie op communautair niveau bevorderen;
 • de gegevensevaluatie op communautair niveau verbeteren;
 • de kwaliteit van de verzamelde gegevens in het kader van Forest Focus verbeteren.

Nationale programma's

Teneinde de doelstellingen van Forest Focus te bereiken zullen de lidstaten nationale programma's met een looptijd van twee jaar opstellen en uitvoeren. Deze programma's worden aan de Commissie voorgelegd binnen 60 dagen na de inwerkingtreding van deze verordening en gaan vergezeld van een evaluatie ex ante. De lidstaten voeren voorts tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie uit.

Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie aan die zijn nationale programma beheert.

Uitvoering en rapportering

De Commissie wordt belast met de coördinatie, de bewaking en de verdere ontwikkeling van deze actie. Zij wordt daarin bijgestaan door een wetenschappelijk coördinatieorgaan en door het Europees Milieuagentschap.

Forest Focus wordt ten uitvoer gelegd met ingang van 1 januari 2003 en loopt tot en met 31 december 2006. De jaarlijkse begroting bedraagt 65 miljoen euro, waarvan 9 miljoen voor de preventie van bosbranden. De Unie draagt financieel bij aan de nationale programma's met een subsidie van 50% of 75% van de kosten naar gelang van het type gefinancierde activiteit.

De kandidaat-lidstaten kunnen deelnemen aan de actie. Hetzelfde geldt voor de andere Europese landen die op facultatieve basis en op eigen kosten kunnen deelnemen.

De lidstaten zenden de Commissie jaarlijks de gegevens toe die in het kader van de actie Forest Focus zijn verzameld, tezamen met een bijbehorend verslag. Zij stellen deze gegevens ter beschikking van het publiek. De lidstaten dienen regelmatig bij de Commissie verslagen in betreffende de toestand van hun bosecosystemen.

Context

Vóór de tenuitvoerlegging van Forest Focus werd de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging en tegen bosbranden door de Gemeenschap aangepakt via de Verordeningen (EEG) nr. 3528/86 en (EEG) nr. 2158/92 die op 31 december 2002 zijn vervallen. Dankzij de actie Forest Focus werden deze verordeningen geïntegreerd in één enkel wetgevend instrument. Met ingang van 1 januari 2007 is LIFE+ het nieuwe financieringsinstrument voor het milieu dat deze actie in een nog ruimer kader plaatst.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2152/2003

11.12.2003

-

PB L 324 van 11.12.2003

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 788/2004

3.5.2004

-

PB L 138 van 30.4.2004

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening nr. 2152/2003 zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (pdf) is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1737/2006 van de Commissie van 7 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap [Publicatieblad L 334 van 30.11.2006].

Besluit van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende een beroep tegen het Europees Parlement en de Raad met het oog op de intrekking van Verordening (EG) nr. 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest Focus) [Niet in het Publicatieblad verschenen]. Krachtens artikel 17 van Verordening (EG) nr. 2152/2003 waarbij Forest Focus is opgericht, moeten maatregelen voor de uitvoering van de actie worden genomen overeenkomstig de regelgevingprocedure. Aangezien het maatregelen betreft voor de tenuitvoerlegging van een programma moet echter de beheersprocedure worden gebruikt. Bovengenoemd besluit heeft dan ook de intrekking van artikel 17 ten doel.

Laatste wijziging: 20.08.2007

Top