Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw

Richtlijn 86/278 - bescherming van de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw

BESLUIT

Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt de regels vast voor het gebruik door landbouwers van zuiveringsslib* als meststof, zodat het slib het milieu en de menselijke gezondheid niet schaadt door het aantasten van de kwaliteit van de bodem of het oppervlakte- en grondwater.

Daartoe bepaalt ze de maximaal toegestane waarden voor de concentratie in de bodem van zeven zware metalen die giftig kunnen zijn voor planten en mensen:

cadmium

koper

nikkel

lood

zink

kwik

chroom

Ze verbiedt het gebruik van zuiveringsslib waardoor de concentratie van een of meer zware metalen in de bodem de grenswaarden overschrijdt.

KERNPUNTEN

De specifieke grenswaarden worden vermeld in de bijlagen bij deze richtlijn:

Bijlage IA: zware metalen in de bodem;

Bijlage IB: zware metalen in slib;

Bijlage IC: maximale jaarlijkse hoeveelheden zware metalen die aan de bodem mogen worden toegevoegd.

Over het algemeen moet slib worden behandeld* voordat het in de landbouw kan worden gebruikt. Een EU-land kan het gebruik van niet-behandeld slib evenwel onder bepaalde voorwaarden toestaan indien het in de grond wordt geïnjecteerd of ondergeploegd.

In bepaalde omstandigheden mag er helemaal geen slib worden gebruikt in de landbouw:

op weideland of velden voor de teelt van voedergewassen die worden begraasd door dieren, en gedurende een termijn van ten minste drie weken voordat voedergewassen worden geoogst;

op groente- en fruitaanplant, met uitzondering van die van fruitbomen, gedurende de groeiperiode;

op bodems die bestemd zijn voor de teelt van groenten of vruchten die normaliter in rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd, gedurende een periode van tien maanden voorafgaand aan de oogst en tijdens de oogst zelf.

De nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van slib door landbouwers de wettelijke grenswaarden niet overschrijdt. Daartoe moeten ze monsters nemen van het slib en de bodem waarop het wordt gebruikt en die analyseren en registers bijhouden van:

de hoeveelheden geproduceerd en aan de landbouw geleverd slib;

de samenstelling en eigenschappen van het slib;

de behandelingsmethode;

de ontvangers van het slib en de plaatsen waar het wordt gebruikt.

De Europese Commissie publiceert regelmatig een rapport over het gebruik van slib in de EU-landbouw, waarin ze de informatie samenbrengt die de verschillende landen over dit onderwerp hebben gerapporteerd.

ACHTERGROND

Zuiveringsslib - EU-voorschriften.

KERNBEGRIPPEN

* Zuiveringsslib: slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk of stedelijk afvalwater, sceptische tanks en gelijkaardige waterzuiveringsinstallaties.

* Behandeld slib: slib dat is behandeld langs biologische, chemische of thermische weg, door langdurige opslag of volgens enig ander geschikt procedé, om de vergistbaarheid en de gezondheidsrisico's van het gebruik ervan aanzienlijk te verminderen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 86/278/EEG

18.6.1986

18.6.1989

PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6-12

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 91/692/EEG

23.12.1991

1.1.1993

PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48-54

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009, blz. 109-154

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 86/278/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top