Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De kwaliteit van benzine en dieselbrandstof: zwavel en lood

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De kwaliteit van benzine en dieselbrandstof: zwavel en lood

 

SAMENVATTING

De EU heeft regels uitgevaardigd die loodhoudende benzine afschaffen en de hoeveelheid zwavel in diesel beperken om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Samen met de wijzigingsbesluiten stelt de richtlijn technische specificaties vast die moeten worden toegepast op benzine, diesel en biobrandstoffen in het wegvervoer, alsmede op gasolie voor niet voor weggebruik bestemde mobiele machines*.

KERNPUNTEN

Benzine

EU-landen kunnen alleen benzine in de handel brengen die voldoet aan de specificaties die zijn vastgelegd voor benzine die voor verkoop in de EU in de handel wordt gebracht (zie bijlage I van deze richtlijn).

EU-landen kunnen alleen benzine met een zeer kleine hoeveelheid lood in de handel brengen ten behoeve van oude voertuigen. Het loodgehalte mag niet meer bedragen dan 0,15 g/l en slechts goed zijn voor een maximum van 0,03 % van de totale verkoop.

Bepaalde EU-landen hebben de mogelijkheid om tijdens de zomer, bij lage temperaturen of wanneer meer ethanol is toegevoegd (wat leidt tot lagere dampspanning), benzine met een hogere dampspanning op de markt te brengen. De Europese Commissie moet de duur en de wenselijkheid van deze uitzonderingen beoordelen.

Diesel

EU-landen mogen alleen diesel in de handel brengen die voldoet aan bijlage II. In bijlage II worden een aantal specificaties opgesomd die worden gebruikt voor het in de handel brengen van diesel die wordt verkocht in de EU.

Indien aan alle andere vereisten in bijlage II wordt voldaan, kunnen EU-landen diesel invoeren met meer vetzuurmethylesters (fatty acid methyl esters — FAME), de voornaamste moleculen in biodieselbrandstof.

Het zwavelgehalte in diesel mag niet meer dan 10 mg/kg bedragen.

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk voor afgelegen gebieden en EU-landen met streng winterweer.

Reductie van uitstoot van BKG

EU-landen leggen de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse monitoring en verslaggeving over de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van brandstof* bij brandstofleveranciers.

Brandstofleveranciers moeten de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van brandstoffen tegen 31 december 2020 met 6 % verlagen.

Verslaggeving

EU-landen moeten elk jaar, voor 30 juni, informatie verstrekken over hun nationale brandstofkwaliteit in een verslag dat alle gegevens van het vorige kalenderjaar bevat. De gegevens moeten worden verzameld aan de hand van een systeem voor toezicht op de brandstofkwaliteit in overeenstemming met relevante EU-normen.

KERNBEGRIPPEN

*Niet voor weggebruik bestemde mobiele machines — een groot aantal installaties met motoren die worden gebruikt in machines voor het transport van goederen of passagiers, zoals bulldozers, compressoren, achter- en voorladers.

*Verslaggeving over de uitstoot van BKG gedurende de levenscyclus van brandstof — verslaggeving over de uitstoot als gevolg van de winning, verwerking en distributie van brandstoffen.

BESLUIT

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/70/EG

28.12.1998

1.7.1999

PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58-68

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/71/EG

4.12.2000

1.1.2001

PB L 287 van 14.11.2000, blz. 46-50

Richtlijn 2003/17/EG

22.3.2003

30.6.2003

PB L 76 van 22.3.2003, blz. 10-19

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Richtlijn 2009/30/EG

25.6.2009

31.12.2010

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 88-113

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

2005/27/EG: Aanbeveling van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de inhoud van het begrip „beschikbaarheid van ongelode benzine en diesel met een maximaal zwavelgehalte op een verantwoord evenwichtig gespreide geografische basis” in het kader van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende benzine en dieselbrandstof (PB L 15 van 19.1.2005, blz. 26-29)

Verordening (EU) nr. 1307/2014 van de Commissie van 8 december 2014 houdende vaststelling van de criteria en geografische grenzen van graslanden met grote biodiversiteit voor de doeleinden van artikel 7 ter, lid 3, onder c), van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en artikel 17, lid 3, onder c), van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 351 van 9.12.2014, blz. 3-5)

Laatste bijwerking 06.10.2015

Top