Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verontreinigende gassen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verontreinigende gassen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen

Om de luchtverontreiniging die door motoren van landbouw- of bosbouwtrekkers wordt veroorzaakt te beperken, legt de Europese Unie (EU) aan deze motoren normen op voor aanvaardbare emissies.

BESLUIT

Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze Richtlijn beschrijft in detail de maatregelen die moeten worden genomen om luchtverontreiniging door landbouw- of bosbouwtrekkers tegen te gaan. Ze is er daarom op gericht om de verontreinigende uitstoot terug te dringen zonder dat dit ten koste gaat van de goede werking van de interne markt.

Voertuigen waarop de Richtlijn van toepassing is

Deze Richtlijn behandelt de voorschriften inzake emissies door landbouw- en bosbouwtrekkers . Ze hebben in het bijzonder betrekking op het vastleggen van de typegoedkeuringsprocedures voor motoren die bestemd zijn om op trekkers te worden gemonteerd, en dus ook op het vastleggen van de typegoedkeuringsprocedures voor deze voertuigen met betrekking tot hun verontreinigende uitstoot.

Verplichtingen waaraan moet worden voldaan

De fabrikant van het voertuig moet een aanvraag indienen voor de typegoedkeuring met betrekking tot de verontreinigende uitstoot. Hij dient bepaalde informatie over het voertuig, zoals het type motor, te verstrekken.

De fabrikant moet ook voldoen aan bepaalde specificaties die betrekking hebben op proeven, merktekens op de motor en de conformiteit van de productie.

Vervangingsmotoren moeten voldoen aan de grenswaarden die van toepassing waren op de te vervangen motor op het ogenblik waarop de nieuwe motor op de markt werd gebracht.

Flexibiliteitsmechanisme

Een beperkt aantal trekkers kan in gebruik worden genomen op voorwaarde dat ze zijn uitgerust met een motor die werd goedgekeurd volgens de voorschriften inzake grenswaarden voor de uitstoot van de fase die onmiddellijk voorafgaat aan de fase die op dat moment van kracht is.

Het aantal trekkers dat in het kader van het flexibiliteitsmechanisme op de markt mag worden gebracht, mag niet meer bedragen dan 40% van het aantal trekkers dat jaarlijks door de fabrikant op de markt wordt gebracht.

Grenswaarden

Voor deze Richtlijn gelden dezelfde keuringsvoorschriften als voor niet voor de weg bedoelde mobiele machines, alsook de overeenkomstige grenswaarden voor emissies.

De Richtlijn valt tegelijkertijd binnen het toepassingsgebied van de door Richtlijn 2003/37/EG opgezette typegoedkeuringsprocedure voor landbouw- en bosbouwtrekkers.

Aangezien de Richtlijn een onderscheid maakt tussen vier chemische verontreinigende stoffen - koolmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstoffen (HC), stikstofoxide (NOx) en deeltjes (PT) - vormt ze een aanvulling op Richtlijn 77/537/EEG wat betreft maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven trekkers.

Deze richtlijn wordt ingetrokken door Verordening (EU) nr. 167/2013 met ingang van 1 januari 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/25/EG

12.7.2000

31.12.2000

PB L 173 van 12.7.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2005/13/EG

21.3.2005

31.12.2005

PB L 55 van 1.3.2005

Richtlijn 2006/96/EG

1.1.2007

-

PB L 363 van 20.12.2006

Richtlijn 2011/72/EU

13.10.2011

24.9.2011

PB L 246 van 23.9.2011

Richtlijn 2011/87/EU

8.12.2011

9.12.2012

PB L 301 van 18.11.2011

Richtlijn 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013

Richtlijn 2014/43/EU

9.4.2014

1.1.2015

PB L 82 van 20.3.2014

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2011/87/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

Laatste wijziging: 02.07.2014

Top