Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

Het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) beoogt de bevordering van een gestage verbetering van de milieuprestaties van alle Europese organisaties, alsook van de informatie van het publiek en alle belanghebbenden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De doelstelling van het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is de milieuresultaten van de particuliere en overheidsorganisaties van alle sectoren met economische activiteiten te verbeteren via:

 • de vaststelling en toepassing door die organisaties van milieubeheersystemen, zoals omschreven in bijlage I bij deze verordening;
 • het stelselmatig, objectief en periodiek beoordelen van de prestaties van dergelijke systemen;
 • de opleiding en actieve deelname van het personeel van de organisaties;
 • de voorlichting van het publiek en de andere belanghebbenden.

Elke organisatie die wil meewerken aan het systeem moet:

 • een milieubeleid vaststellen waarbij de doelstellingen en beginselen van de actie van de organisatie in verband met het milieu worden omschreven;
 • een milieuanalyse uitvoeren van haar activiteiten, producten en diensten (als aangegeven in bijlage VII en VI), met uitzondering van organisaties die reeds een gecertificeerd en erkend milieubeheersysteem hebben;
 • een milieubeheersysteem (overeenkomstig bijlage I) ten uitvoer leggen;
 • een milieuaudit uitvoeren of laten uitvoeren (overeenkomstig de voorschriften van bijlage II) en een milieuverklaring opstellen. Deze verklaring bevat: een beschrijving van de betrokken organisatie met een overzicht van haar activiteiten, producten en diensten; het milieubeleid en het milieubeheersysteem van de organisatie; een beschrijving van haar milieueffecten; de milieudoelstellingen met betrekking tot deze effecten; de milieuprestaties van de organisatie en de datum van de verklaring. Deze verklaring moet worden gevalideerd door een erkende milieuverificateur, waarvan de naam en het erkenningsnummer in de verklaring moeten zijn opgenomen;
 • de gevalideerde milieuverklaring indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat;
 • die verklaring na registratie openbaar maken.

Elke lidstaat stelt een systeem vast voor de erkenning van de onafhankelijke milieuverificateurs en voor het toezicht op hun activiteiten overeenkomstig de bepalingen van bijlage V bij de verordening. Deze systemen moeten deze systemen binnen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening volledig operationeel zijn. Elke lidstaat wijst zijn bevoegde instantie aan binnen 3 maanden volgende op de inwerkingtreding van deze verordening. De erkenningsinstanties vormen tezamen een forum dat richtsnoeren opstelt voor kwesties op het gebied van de erkenning, de deskundigheid en de controle van de verificateurs. Het forum legt een intercollegiaal toetsingsproces vast om te waarborgen dat de erkenningssystemen van de lidstaten aan de eisen van deze verordening voldoen.

Om geregistreerd te blijven in het kader van EMAS moet de organisatie:

 • de voor een registratie in het kader van EMAS vereiste elementen binnen een periode van 36 maanden en de in de milieuverklaring vervatte informatie binnen een periode van 12 maanden laten verifiëren;
 • de bijgewerkte en gevalideerde versies van de milieuverklaring aan de bevoegde instantie doen toekomen en ter beschikking stellen van het publiek.

De organisaties die aan het EMAS-systeem deelnemen, worden geregistreerd door de bevoegde instanties op voorwaarde dat zij:

 • aan deze instanties een gevalideerde milieuverklaring hebben bezorgd;
 • zo nodig een registratievergoeding hebben betaald;
 • een formulier met de in bijlage VIII omschreven informatie hebben toegezonden;
 • voldoen aan alle eisen van de verordening.

De bevoegde instanties kunnen besluiten een organisatie voorlopig of definitief te schrappen uit het EMAS-systeem of kunnen de inschrijving ervan weigeren wanneer bedoelde organisatie de bepalingen van deze verordening niet naleeft.

Een register van erkende milieuverificateurs en een register van in het kader van EMAS geregistreerde organisaties wordt door de Commissie bijgehouden en openbaar gemaakt.

Er is een EMAS-logo ontworpen (zie bijlage IV). Het EMAS-logo mag door organisaties op gevalideerde informatie, als omschreven in bijlage III, worden gebruikt, meer bepaald: op gevalideerde milieuverklaringen; in het briefhoofd van geregistreerde organisaties; in publicaties over de deelname van een organisatie aan EMAS; in advertenties voor producten, activiteiten en diensten. Het mag niet worden gebruikt op producten of de verpakking daarvan, noch in het kader van vergelijkende beweringen over andere producten.

De lidstaten gaan na op welke wijze de EMAS-registratie kan worden gebruikt bij de controle op de naleving van de milieuwetgeving, zodat kan worden voorkomen dat organisaties en instanties dubbel werk verrichten.

Overeenkomstig de verordening wordt de lidstaten aangeraden de deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan het milieubeheer- en milieuauditsysteem te bevorderen.

De lidstaten maken promotiecampagnes om de algemene bekendheid met EMAS te bevorderen. De Commissie is verantwoordelijk voor de promotie op communautair niveau.

De lidstaten zijn belast met het nemen van sancties bij inbreuken op de verordening. Zij kunnen een vergoedingensysteem opzetten ter dekking van de EMAS-kosten.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening buigt de Commissie zich opnieuw over EMAS en het EMAS-logo en stelt zij zo nodig wijzigingen voor.

Context

Verordening (EG) nr. 761/2001 vervangt verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad van 29 juni 1993 inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem. Verordening (EEG) nr. 1836/93 wordt bijgevolg ingetrokken.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) n° 761/2001 [aanname: medebeslissing COD/1998/0303]

27.4.2001

-

L 114 van 24.4.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Toetredingsakte van de Tsjechische Republiek, van Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

1.5.2004

-

L 236 van 23.9.2003

Verordening (EG) nr. 196/2006

24.2.2006

-

L 32 van 4.2.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 juli 2008 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [COM(2008) 0402 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Dit voorstel heeft tot doel het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem te versterken en efficiënter te maken teneinde het aantal deelnemende organisaties op te drijven, van EMAS een erkende referentie maken op het gebied van milieubeheersystemen en ervoor te zorgen dat organisaties die andere milieubeheersystemen toepassen, deze systemen op EMAS kunnen afstemmen. Met dit voorstel wil de wetgever voorts de in EMAS geregistreerde organisaties aanmoedigen om rekening te houden met het milieu voor de keuze van hun dienstverleners en leveranciers.

Dit voorstel voorziet ook in een vereenvoudiging van de administratieve procedures. Het vult het milieubeheersysteem aan met een versterkt toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen op milieugebied en de bepalingen betreffende de verslaglegging over de milieuprestaties. Het voorstel harmoniseert de regelgeving en erkenningsprocedures en maakt de deelname door organisaties van buiten de Gemeenschap mogelijk.

Medebeslissingsprocedure COD/2008/0154.

Beschikking 2007/747/EG van de Commissie van 19 november 2007 betreffende de erkenning van certificeringsprocedures overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en houdende intrekking van Beschikking 97/264/EG [Publicatieblad L 303 van 21.11.2007].

Verslag van de Commissie van 9 november 2004 over stimuleringsmaatregelen voor organisaties met een EMAS-registratie [COM(2004) 745 – Publicatieblad C 55 van 4.3.2005]. Bijna alle lidstaten passen maatregelen toe die tot doel hebben een grotere flexibiliteit op het gebied van de regelgeving te verkrijgen en de organisaties aan te moedigen deel te nemen aan EMAS. Bepaalde lidstaten hebben in hun regelgeving bijvoorbeeld een zekere flexibiliteit ingebouwd (hetzij door een verlichting van de regelgeving, hetzij door bepaalde regels af te schaffen) op het gebied van de aanvragen voor vergunningen, de eisen die worden gesteld aan de toezichtsverslagen en het aantal uit te voeren inspecties. Er zijn stimuleringsmaatregelen genomen op het stuk van de openbare aanbestedingen (bijvoorbeeld de invoering van een selectiecriterium dat inhoudt dat de kandidaten moeten bewijzen over de technische capaciteit te beschikken om milieuproblemen aan te pakken), de financiële steun (subsidies voor nieuwe inschrijvers bij EMAS, belastingsverlaging bij aankopen die tot doel hebben de milieuprestaties te verbeteren, verlaging van het inschrijvingsgeld, enz.), de technische steun (op kleine en middelgrote ondernemingen toegespitste programma's voor geleidelijke tenuitvoerlegging, enz.) en de steun op informatiegebied (specifieke aangepaste informatieprogramma's, voorlichtingscampagnes voor het grote publiek, conferenties, workshops, enz.).

Aanbeveling 2003/532/EG [Publicatieblad L 184 van 23.7.2003] Aanbeveling van de Commissie van 10 juli 2003 betreffende een leidraad voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) op het stuk van selectie en gebruik van milieuprestatie-indicatoren (Voor de EER relevante tekst)

Beschikking 2001/681/EG [Publicatieblad L 247 van 17.9.2001] Beschikking van de Commissie van 7 september 2001 betreffende leidraden bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

De in artikel 2 van de EMAS-verordening bedoelde eenheden worden als organisatie geregistreerd in overeenstemming met de in bijlage I van deze beschikking gegeven leidraad. Krachtens deze beschikking laten deze organisaties hun bijgewerkte milieuverklaringen valideren in overeenstemming met de in bijlage II gegeven leidraad en wordt het EMAS-logo gebruikt in overeenstemming met de in bijlage III gegeven leidraad.

Aanbeveling 2001/680/EG [Publicatieblad L 247 van 17.9.2001] Aanbeveling van de Commissie van 7 september 2001 betreffende leidraden bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

Lijst van de in Noorwegen geregistreerde locaties overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 [Publicatieblad C 45 van 23.2.2006]

De volgende uit hoofde van de vorige Emas-verordening (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad) vastgestelde maatregelen blijven van kracht:

Lijst [Publicatieblad C 273 van 25.9.1999] Lijst van erkende milieuverificateurs ten behoeve van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad).

Deze lijst bevat de nuttige gegevens van alle milieuverificateurs waarvan de registratie door de erkenningssystemen van de lidstaten aan de Commissie is medegedeeld tot en met 31 mei 1999.

Lijst [Publicatieblad C 273 van 25.9.1999] Lijst van de in het kader van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem geregistreerde locaties (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad)

Deze lijst bevat de nuttige gegevens van alle locaties waarvan de registratie door de bevoegde instanties of de nationale autoriteiten van de lidstaten aan de Commissie is medegedeeld tot en met 31 mei 1999.

Lijst [Publicatieblad C 254 van 12.8.1998] Lijst van erkende milieuverificateurs ten behoeve van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (Verordening (EEG) Nr. 1836/93 van de Raad)

Deze lijst bevat de nuttige gegevens van alle milieuverificateurs waarvan de registratie door de erkenningssystemen van de lidstaten aan de Commissie is medegedeeld tot en met 31 mei 1998.

Lijst [Publicatieblad C 254 van 12.8.1998] Lijst van de in het kader van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem geregistreerde locaties (Verordening (EEG) Nr. 1836/93 van de Raad)

Deze lijst bevat de nuttige gegevens van alle locaties waarvan de registratie door de bevoegde instanties of de nationale autoriteiten van de lidstaten aan de Commissie is medegedeeld tot en met 31 mei 1998.

Lijst [Publicatieblad C 276 van 11.9.1997] Lijst van erkende milieuverificateurs ten behoeve van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad).

Deze lijst bevat nuttige inlichtingen betreffende alle milieuverificateurs waarvan de registratie door de erkenningsinstanties van de lidstaten aan de Commissie is gemeld (tot en met 15 april 1997).

Lijst [Publicatieblad C 276 van 11.9.1997] Lijst van de in het kader van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem geregistreerde locaties (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad).

Deze lijst bevat nuttige inlichtingen betreffende alle locaties waarvan de registratie door de bevoegde instanties of de nationale administraties van de lidstaten aan de Commissie is gemeld (tot en met 15 april 1997).

Beschikkingen van de Commissie betreffende de erkenning van de nationale normen tot vaststelling van de specificaties die van toepassing zijn op milieubeheersystemen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad:

Beschikking 96/149/EG [Publicatieblad L 34 van 13.2.1996] (Ierse norm IS310);

Beschikking 96/150/EG [Publicatieblad L 34 van 13.2.1996] (Britse norm BS7750);

Beschikking 96/151/EG [Publicatieblad L 34 van 13.2.1996] (Spaanse norm UNE 77-801(2)-94);

Laatste wijziging: 11.08.2008

Top