Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees milieuagentschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees milieuagentschap

Het Europees milieuagentschap heeft tot taak om duurzame ontwikkeling te steunen en belangrijke, meetbare verbetering op het gebied van het milieu in Europa te bevorderen door op het juiste moment doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken aan beleidsmakers en het grote publiek in samenwerking met het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt het Europees milieuagentschap (EMA) opgericht, een onafhankelijke organisatie waarvan de doelstelling is de toestand van het milieu te beschermen en te verbeteren in uitvoering van de bepalingen van het Verdrag en de communautaire milieuactieprogramma's en met als doel een duurzame ontwikkeling in de Gemeenschap tot stand te brengen.

Om dat te verwezenlijken moet het agentschap de Gemeenschap en de lidstaten objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verschaffen op Europees niveau, waarop zij zich kunnen baseren om de nodige maatregelen ter bescherming van het milieu te treffen, de uitvoering van deze maatregelen te evalueren en te zorgen voor een goede voorlichting van het publiek over de toestand van het milieu.

Het agentschap vervult de volgende taken:

 • verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van gegevens betreffende de toestand van het milieu;
 • de Gemeenschap en de lidstaten objectieve informatie verschaffen waarop de uitwerking en tenuitvoerlegging van een passend en doeltreffend milieubeleid kunnen worden gebaseerd;
 • bijdragen tot het bewaken van de milieumaatregelen;
 • bijdragen tot het vergelijkbaar maken van de milieugegevens op Europees niveau;
 • de ontwikkeling en de toepassing van technieken voor milieuprognoses stimuleren;
 • zorgen voor een brede verspreiding van betrouwbare informatie over het milieu.

Het agentschap geeft voorrang aan de volgende werkterreinen:

 • luchtkwaliteit;
 • waterkwaliteit;
 • toestand van bodem, flora en fauna;
 • bodemgebruik en natuurlijke hulpbronnen;
 • afvalbeheer;
 • geluidsemissies;
 • chemische stoffen;
 • bescherming van de kust en het mariene milieu.

Het agentschap kan samenwerken voor de uitwisseling van informatie met andere organismen, met inbegrip van het IMPEL-netwerk ("Implementation and Enforcement of Environmental Law", het informatienetwerk over de milieuwetgeving van de lidstaten in samenwerking met de Commissie) (EN).

Het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (EIONET) omvat met name de voornaamste elementen waaruit de nationale netwerken bestaan en verwerkt eveneens de gegevens die door de thematische centra worden verstrekt.

De lidstaten moeten het agentschap informeren over de voornaamste elementen waaruit hun nationale milieu-informatienetwerken bestaan.

Het agentschap staat ook open voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie en telt momenteel 32 leden (de 25 lidstaten van de EU, de 3 kandidaat-lidstaten evenals Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland).

Tegen 15 september 1999 moet het agentschap een evaluatie maken van zijn resultaten en van de doeltreffendheid van zijn actie en daarover rapporteren bij de beheerraad, de Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

Uiterlijk op 31 december 2003 moet de Raad op basis van een verslag van de Commissie de activiteit van het agentschap evalueren en de voortgang beoordelen die bij de tenuitvoerlegging van het communautaire milieubeleid is geboekt (Zie GERELATEERDE BESLUITEN).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 1210/90

30.10.1993

-

L 120 van 11.5.1990

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 933/1999

5.5.1999

-

L 117 van 5.5.1999

Verordening (EG) nr. 1641/2003

1.10.2003

-

L 245 van 29.9.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 31 oktober 2007 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk [COM(2007) 667 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].Deze verordening heeft de codificatie ten doel van Verordening (EEG) nr. 1210/90 en vervangt deze: het betreft een formele wijziging die tot doel heeft de oorspronkelijke verordening en de opeenvolgende wijzigingen daarvan in één besluit samen te brengen zonder evenwel de inhoud te wijzigen.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 inzake de oprichting van het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk wat betreft de ambtstermijn van de directeur [COM(2005) 190 def. - Publicatieblad C 172 van 12.7.2005].

Verslag van de Commissie aan de Raad van 22 december 2003 - Evaluatie van het Europees milieuagentschap (EMA) [COM(2003) 800def. - Publicatieblad C 96 van 21.4.2004]. In dit verslag wordt de bijdrage van het EMA geëvalueerd aan het milieubeleid van de Gemeenschap in de periode van 1994, bij het begin van zijn werkzaamheden, tot 2003. Er wordt onderstreept dat het agentschap een essentiële rol speelt bij de bepaling van de toestand en ontwikkeling van het milieu in Europa, met name ten behoeve van de Commissie die de voornaamste gebruiker is van zijn diensten. Volgens het verslag werden bepaalde gebieden echter onvoldoende bestreken (meer bepaald geluidsemissies en chemische stoffen) en hebben het gebrek aan financiële middelen het voor het EMA niet mogelijk gemaakt aan alle behoeften te voldoen. Het verslag bevat ook aanbevelingen met betrekking tot het EMA en zijn belangrijkste partners teneinde de bijdrage van het agentschap aan het milieubeleid te verbeteren. In dat verband concludeert het verslag met name dat:

 • de omschrijving van de opdrachten en prioriteiten van het agentschap duidelijker en nauwkeuriger moet zijn;
 • de onafhankelijkheid van het EMA moet worden beschermd;
 • de Commissie (als begrotingsautoriteit) het agentschap de middelen moet verschaffen die het nodig heeft om de toegewezen taken en doelstellingen uit te voeren, terwijl het EMA slechts werkzaamheden moet aanvatten die zich aan de grens of over de grenzen van zijn mandaat bevinden wanneer het waarborgen heeft gekregen dat die nieuwe activiteiten met extra middelen worden gefinancierd;
 • het EMA zijn activiteiten moet blijven afstemmen op de voornaamste prioritaire thema's van het Europese milieubeleid en zijn activiteiten ter ondersteuning van het besluitvormingsproces geleidelijk moet uitbreiden;
 • het agentschap meer aandacht moet schenken aan samenwerking met complementaire communautaire of internationale organisaties;
 • het EIONET moet worden versterkt en het agentschap dringend iets moet doen aan de gesignaleerde zwakke kanten van het stelsel van de Europese thematische centra;
 • het agentschap zich moet afvragen of zijn voornaamste producten nog aan hun doelstellingen, meer bepaald aan de behoeften van de doelgroep, voldoen en voorts zijn communicatie met het algemene publiek moet verbeteren.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement van 7 juli 1995 betreffende het onderzoek naar de verdere uitwerking en de tenuitvoerlegging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad inzake de oprichting van het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk [COM(95) 325 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling worden de drie volgende onderwerpen behandeld: de mogelijkheid om nieuwe opdrachten aan het Europees milieuagentschap voor te stellen, de noodzaak om een infrastructuur voor het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk op te zetten en te ontwikkelen en de noodzaak om de aard van de samenwerking van het Europees milieuagentschap met derde landen te preciseren.

Besluit in onderlinge overeenstemming genomen door de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders bijeen, inzake de vaststelling van de zetels van bepaalde organisaties en diensten van de Europese Gemeenschappen en Europol - [Publicatieblad C 323 van 30.11.1993] Krachtens dit besluit komt de zetel van het Europees milieuagentschap in Kopenhagen.

Financieel beheer van het agentschap

Verslag [Publicatieblad C 312 van 19.12.2006] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2005 vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag - [Publicatieblad C 332 van 28.12.2005] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2004 vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag [Publicatieblad C 324 van 30.12.2004]

Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2003 vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag - [Publicatieblad C 319 van 30.12.2003] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2002 vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag - [Publicatieblad C 326 van 27.12.2002] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2001 vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag - [Publicatieblad C 372 van 28.12.2001] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap betreffende het per 31 december 2000 afgesloten begrotingsjaar, vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Verslag - [Publicatieblad C 373 van 27.12.2000] Verslag over de jaarrekening van het Europees milieuagentschap (EMA-Kopenhagen) betreffende het per 31 december 1999 afgesloten begrotingsjaar, vergezeld van de antwoorden van het agentschap.

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008 [Publicatieblad L 91 van 2.4.2008]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2007 [Publicatieblad L 126 van 16.5.2007]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2006 - [Publicatieblad L 67 van 8.3.2006]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2004 - [Publicatieblad L 377 van 23.12.2004]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2003 - [Publicatieblad L 129 van 26.5.2003]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2002 - [Publicatieblad L 178 van 9.7.2002]

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2001 - [Publicatieblad L 207 van 31.7.2001]

Toetreding van nieuwe lidstaten

Besluit 2006/235/EG [Publicatieblad L 90 van 28.3.2006] Besluit van de Raad van 27 februari 2006 over de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende diens deelname aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/582/EG - [Publicatieblad L 213 van 7.8.2001] Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Tsjechische Republiek betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/583/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Polen betreffende de deelname van de Republiek Polen aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/584/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende de deelname van Roemenië aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/585/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië betreffende de deelname van Slovenië aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/586/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Hongarije betreffende de deelname van Hongarije aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/587/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Letland betreffende de deelname van Letland aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk

Besluit 2001/588/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Litouwen betreffende de deelname van Litouwen aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/589/EG - Publicatieblad L 213 van 07.08.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de deelname van Bulgarije aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/590/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Slowaakse Republiek betreffende de deelname van Slowakije aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/591/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Estland betreffende de deelname van Estland aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/592/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus betreffende de deelname van Cyprus aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/593/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta betreffende de deelname van Malta aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Besluit 2001/594/EG - Publicatieblad L 213 van 7.8.2001 Besluit van de Raad van 18 juni 2001 over het sluiten van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Turkije betreffende de deelname van Turkije aan het Europees milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

Laatste wijziging: 02.04.2008

Top