Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Behandeling van stedelijk afvalwater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Behandeling van stedelijk afvalwater

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 91/271/EEG – Behandeling van stedelijk afvalwater

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De richtlijn is gericht op de bescherming van het milieu in de Europese Unie (EU) tegen de negatieve effecten (zoals eutrofiëring*) van stedelijk afvalwater.
 • In de richtlijn worden regels bepaald voor de hele EU voor de verzameling, behandeling en de lozing van afvalwater. De wet is ook van toepassing op afvalwater van industrieën zoals de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie en brouwerijen).

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten:
  • afvalwater verzamelen en behandelen in stedelijke gebieden met ten minste 2 000 inwoners, en secundaire behandeling* toepassen op het verzamelde afvalwater;
  • een meer geavanceerde behandeling toepassen in stedelijke gebieden met meer dan 10 000 inwoners in aangeduide kwetsbare gebieden*;
  • ervoor zorgen dat zuiveringsinstallaties goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat deze voldoende presteren en onder alle normale weersomstandigheden kunnen functioneren;
  • maatregelen nemen om de vervuiling te beperken van ontvangende wateren door overloop van overtollig regenwater onder extreme omstandigheden, zoals ongewoon hevige regens;
  • toezien op de prestaties van zuiveringsinstallaties en ontvangende wateren;
  • toezien op de afvoer en hergebruik van zuiveringsslib.
 • Naast de beschrijving van methoden voor het toezicht op en de beoordeling van de resultaten, bevat bijlage I een lijst met algemene vereisten voor:
  • opvangsystemen;
  • lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van emissiegrenswaarden daarvoor;
  • industrieel afvalwater geloosd in stedelijke opvangsystemen.
 • In bijlage II worden de criteria beschreven voor de identificatie van kwetsbare en minder kwetsbare gebieden.
 • In het laatste beschikbare rapport van de Europese Commissie betreffende de implementatiestatus en implementatieprogramma's, dat is gepubliceerd in 2016, wordt opgemerkt dat de richtlijn een essentiële rol heeft gespeeld in de verbetering van de kwaliteit van het water in de EU. Er zijn echter nog steeds enkele implementatiekloven, met name op het gebied van een toereikende behandeling. De investeringen die tot op heden door de EU-landen zijn gedaan en gepland, zijn aanzienlijk, maar zijn onontbeerlijk om de bovenstaande kloof te overbruggen en tevens naleving te blijven waarborgen. De bijdrage van de sector stedelijk afvalwater aan de economische groei en het creëren van banen is bovendien aanzienlijk.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 29 mei 1991, met verschillende uitvoeringstermijnen voor de verschillende vereisten. In 1998 nam de Commissie Richtlijn 98/15/EG aan om, vanwege uiteenlopende interpretaties in EU-landen, sommige regels te verduidelijken. Die richtlijn werd van kracht op 27 maart 1998. Andere uitvoeringstermijnen zijn van toepassing op landen die vanaf 2004 lid geworden zijn van de EU. Deze worden gespecificeerd in de Toetredingsverdragen met ieder van de betrokken landen.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie

* KERNBEGRIPPEN

Eutrofiëring: verrijking van water door voedingsstoffen die, onder ander, een versnelde groei van algen veroorzaken, waardoor het evenwicht van de organismen in het water en de kwaliteit van het water wordt verstoord.

Secondaire behandeling: een proces dat meestal een biologische behandeling inhoudt, zodat kan worden voldaan aan de vereisten in bijlage I van de richtlijn.

Kwetsbare gebieden: natuurlijke wateren waarbij reeds eutrofiëring is geconstateerd of die in de nabije toekomst risico lopen op eutrofiëring als er geen beschermende actie wordt ondernomen, of wateren waar verdere behandeling nodig is om te voldoen aan andere EU-richtlijnen (bijv., de zwemwaterrichtlijn)

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40–52)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 91/271/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit 2014/431/EU van de Commissie van 26 juni 2014 betreffende de voorbeelden voor verslaggeving over de nationale programma's voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad (PB L 197 van 4.7.2014, blz. 77–86).

Verslag van de Commissie — Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, als gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 — Overzicht van de door de lidstaten getroffen maatregelen en evaluatie van de in toepassing van de artikelen 17 en 13 van de richtlijn toegezonden informatie (COM(98) 775 def., 15.1.1999).

Verslag van de Commissie — Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 (COM(2001) 685def., 21.11.2001).

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, als gewijzigd bij Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 (COM(2004) 248def., 23.4.2004).

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Begeleidend document bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Naar duurzaam waterbeheer in de Europese Unie — Eerste fase in de uitvoering van de Kaderrichtlijn water 2000/60/EG (COM(2007) 128 def.) (SEC(2007) 363) (SEC(2007) 362 def., 22.3.2007).

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Vijfde samenvatting van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (SEC(2009) 1114 def., 3.8.2009).

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Zesde samenvatting van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (SEC(2011) 1561 def., 7.12.2011).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Zevende verslag van de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Achtste verslag van de uitvoeringsstatus en de uitvoeringsprogramma's (zoals vereist volgens artikel 17) van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater (COM(2016) 105 final, 4.3.2016)

Laatste bijwerking 13.02.2017

Top