Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Werking en doeltreffendheid van de installaties voor de controle op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem – Verslag 1990-2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Werking en doeltreffendheid van de installaties voor de controle op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem – Verslag 1990-2007

Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten die in de periode 1990 – 2007 werden ontplooid om de werking en de doeltreffendheid van de installaties voor de controle op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem, te verifiëren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 20 december 2007 – Toepassing van artikel 35 van het Euratom-Verdrag – Verificatie van de werking en doeltreffendheid van de installaties voor de voortdurende controle op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem - Verslag 1990-2007[COM(2007) 847 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Krachtens artikel 35 van het Euratom‑Verdrag, moeten de lidstaten installaties oprichten om controle uit te oefenen op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem en de inachtneming van de basisnormen inzake bescherming van de gezondheid van hun bevolking en van hun werknemers. Bovendien heeft de Commissie toegang tot deze installaties om de werking en doeltreffendheid ervan te verifiëren.

Tot aan het eind van de jaren 80 werd er weinig geverifieerd. Na de ramp in Tsjernobil gaf de Commissie te kennen dat zij het aantal verificaties wenste op te voeren. Van 1990 tot 2003, vonden 23 verificaties plaats. Sedert 2004 vinden deze verificaties systematisch plaats en komen de nieuwe lidstaten en de gevoeligste installaties met voorrang aan bod. Zo is de Commissie van 2004 tot 2007 in de lidstaten overgegaan tot 25 verificaties. Deze verificaties hadden betrekking op opwerkingsfabrieken, kerncentrales, onderzoekinstellingen, NORM-faciliteiten (Naturally Occurring Radioactive Material), ziekenhuizen, een oude uraanmijn en de nationale netwerken voor toezicht.

De verificaties kunnen zowel betrekking hebben op controle-installaties sensu stricto als op installaties voor het controleren van lozingen met het oog op de beoordeling van de effecten daarvan op de blootgestelde bevolking en/of een gebied rondom een specifieke locatie of het geheel of een deel van het grondgebied van de lidstaten. Na de verificatie wordt enerzijds een technisch verificatieverslag en anderzijds een verslag met de voornaamste verificatiebevindingen opgesteld; in het technisch verslag wordt een algemeen overzicht van de bij wet opgelegde eisen gegeven, alsmede van de regelingen voor het toezicht op de radioactiviteitniveaus en voor de beoordeling van de effecten van lozingen.

Deze verificaties hebben aanleiding gegeven tot opmerkingen van de Commissie, met name over het ontbreken van een algemene kwaliteitsborging van de installaties en laboratoria, over de benodigde versterking van de toezichtfunctie van de bevoegde instantie, over het bijhouden van de gegevens en over de monsternemingprogramma’s. Slechts één inspectiebezoek, dat in 2002 plaatsvond, leidde tot de algemene bevinding dat er fundamentele tekortkomingen waren die moesten worden aangepakt: het had betrekking op een onderzoeksreactor die zonder vergunning of toezicht door de regelgever werd geëxploiteerd en was aanleiding tot een door de Commissie ingeleide inbreukprocedure.

Naar verluidt vinden jaarlijks vijf à zeven verificaties plaats. De Commissie is van mening dat belangrijke installaties vaker geverifieerd zouden moeten worden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie : Verificatie van de installaties voor de controle op de omgevingsradioactiviteit krachtens artikel 35 van het Euratom-Verdrag — Praktische regelingen voor het afleggen van inspectiebezoeken aan de lidstaten [Publicatieblad C 155 van 4.7.2006].

Laatste wijziging: 31.03.2008

Top