Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking met derde landen op het gebied van de nucleaire veiligheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samenwerking met derde landen op het gebied van de nucleaire veiligheid

De Europese Unie (EU) verleent financiële steun aan derde landen teneinde de nucleaire veiligheid in deze landen te waarborgen. Dit financieringsprogramma heeft betrekking op de periode 2007-2013.

BESLUIT

Verordening (Euratom) nr. 300/2007 van 19 februari 2007 tot invoering van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt een kader vastgelegd voor de financiering van maatregelen ter ondersteuning van de bevordering van een hoog niveau van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en de toepassing van efficiënte en effectieve veiligheidscontroles op kernmateriaal in derde landen. Dit financieel kader loopt van 1 januari 2007 tot 31 december 2013 en heeft betrekking op een bedrag van 524 miljoen euro voor het geheel van deze periode.

Uit hoofde van de verordening kan financiële steun worden verleend voor maatregelen ter versterking van de nucleaire veiligheid, met name op het gebied van het regelgevingskader of het beheer van kerncentrales (ontwerp, exploitatie, onderhoud en ontmanteling), de veiligheid bij het vervoer, de behandeling en de verwijdering van bestraalde splijtstof en radioactief afval, de sanering van de terreinen van de voormalige nucleaire installaties, de bescherming tegen ioniserende straling van radioactieve materialen, de preventie van ongevallen en de reactie op eventuele ongevallen en ten slotte aan de bevordering van internationale samenwerking.

De financiering kan de vorm aannemen van, onder meer, projecten of programma's, subsidiëring van acties, bijdragen aan garantiefondsen en aan nationale en internationale fondsen of hulp in de vorm van menselijke en materiële middelen. De desbetreffende maatregel kan in zijn geheel door de EU worden gefinancierd of kan het voorwerp zijn van medefinanciering met één of meerdere partners.

De steun wordt ten uitvoer gelegd op basis van door de Commissie vastgestelde meerjarenstrategiedocumenten. Deze documenten hebben betrekking op één of meer landen en worden opgesteld voor een periode van ten hoogste 7 jaar en beperken zich tot de toepassing van deze verordening. De strategiedocumenten omvatten indicatieve meerjarenprogramma's waarin de prioritaire terreinen en de indicatieve financiële toewijzingen worden vastgelegd. Op basis van deze documenten stelt de Commissie actieprogramma's vast, doorgaans voor een periode van één jaar, waarin de specifieke bijzonderheden voor de uitvoering van de hulp zijn vastgelegd.

Bepaalde maatregelen kunnen worden vastgesteld waarin niet was voorzien in bovengenoemde documenten: het betreft bijzondere maatregelen die door de Commissie worden vastgesteld bij onvoorziene en dringende behoeften, alsook ondersteuningsmaatregelen, zoals maatregelen voor technische of administratieve bijstand.

De steun kan onder meer worden toegekend aan partnerlanden en -regio's, hun gedecentraliseerde organen, overheids- en semi-overheidsinstanties, ondernemingen, niet-overheidsactoren, zoals niet-gouvernementele organisaties of brancheorganisaties, natuurlijke personen, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek of de agentschappen van de EU en ten slotte financiële instellingen.

De deelname aan openbare aanbestedingen of aan subsidiecontracten is in beginsel beperkt tot natuurlijke personen die onderdaan zijn van of rechtspersonen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU, een land dat voor steun op grond van een krachtens deze verordening in aanmerking komt, een land dat voor het pretoetredingsinstument of het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument in aanmerking komt, of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bedoelde procedures staan ook open voor natuurlijke of rechtspersonen van landen die een wederkerige toegang tot hun buitenlandse hulp hebben toegestaan.

De uit hoofde van deze verordening gefinancierde maatregelen zijn onderworpen aan de regels van het financieel reglement van de EU en aan de regels ter bescherming van de financiële belangen van de EU.

De Commissie evalueert geregeld de resultaten van beleidslijnen en programma's en de doeltreffendheid van de programmering en dient bij het Europees Parlement en de Raad jaarverslagen in over de tenuitvoerlegging van de uit hoofde van deze verordening verleende financiële hulp.

Deze verordening vervangt Verordening (EG, Euratom) nr. 99/2000 betreffende het TACIS -programma, Besluit 98/381/EG, Euratom en Besluit 2001/824/EG, Euratom. Dit financieel instrument vult voorts de andere financiële instrumenten voor steun aan derde landen aan.

Referenties

Besluitl

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (Euratom) nr. 300/2007

1.01.2007-31.12.2013

-

PB L 81 van 22.3.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit van de Commissie van 8 augustus 2007 tot vaststelling van de nucleaire-veiligheidsstrategie voor de programma's van communautaire samenwerking 2007-2013 en het indicatief programma 2007-2009 [C(2007) 3758].

Verordening (EG) nr. 1717/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 tot invoering van een stabiliteitsinstrument [Publicatieblad L 327 van 24.11.2006].Dit stabiliteitsinstrument is ingevoerd om financiële steun te verlenen in de periode 2007-2013 aan acties die stabiele voorwaarden creëren voor de menselijke en economische ontwikkeling en die de mensenrechten, de democratie en de fundamentele vrijheden bevorderen in het kader van het beleid van de EU op het gebied van de buitenlandse betrekkingen.

Beschikking 2005/510/Euratom van de Commissie van 14 juni 2005 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie tot het "Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en de veiligheid van het beheer van radioactief afval" [Publicatieblad L 185 van 16.07.2005].

Besluit 1999/819/Euratom van de Commissie van 16 november 1999 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) tot het Verdrag inzake nucleaire veiligheid van 1994 (es de en fr) [Publicatieblad L 318 van 11.12.1999].

See also

Meer informatie is te vinden op de internetsite van de Europese Commissie gewijd aan de nucleaire veiligheid (EN).

Laatste wijziging: 19.09.2007

Top