Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) van de EU

Onder de naam ITER werd een grootschalig internationaal experiment opgezet om de haalbaarheid van kernfusie als energiebron aan te tonen. De Europese Unie (EU) heeft een gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie opgericht om de bijdrage van de EU aan ITER te beheren.

BESLUIT

Beschikking 2007/198/Euratom van de Raad van 27 maart 2007 tot oprichting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan

SAMENVATTING

Onder de naam ITER werd een grootschalig internationaal experiment opgezet om de haalbaarheid van kernfusie als energiebron aan te tonen. De Europese Unie (EU) heeft een gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie opgericht om de bijdrage van de EU aan ITER te beheren.

WAT DOET DIT BESLUIT?

Hierin wordt per 19 april 2007 een gemeenschappelijke onderneming opgericht voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (F4E) voor een periode van 35 jaar. F4E is gevestigd in Barcelona, Spanje.

De leden van F4E zijn de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), die wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, de 28 EU-landen en Zwitserland, dat samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten met Euratom op het gebied van beheerste kernfusie.

Doelstellingen

F4E heeft als doel:

de bijdrage van Euratom te leveren aan de internationale organisatie voor fusie-energie ITER en aan „activiteiten in het kader van de bredere aanpak” met Japan voor de snelle verwezenlijking van fusie-energie, en een activiteitenprogramma voor te bereiden en te coördineren ter voorbereiding van de bouw van demonstratiefusiereactoren en daaraan gerelateerde faciliteiten met inbegrip van de International Fusion Materials Irradiation Facility.

De belangrijkste taken van de gemeenschappelijke onderneming zijn o.a.:

het houden van toezicht op de voorbereiding van de locatie van het ITER-project;

het leveren van materialen, financiële middelen en personeel aan de ITER-organisatie;

het coördineren van activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk en technologisch gebied inzake fusie;

samenwerken met de ITER-organisatie.

Begroting

De bijdrage van Euratom aan F4E voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 2 915 miljoen euro.

De indicatieve financiële middelen van F4E voor de periode 2007-2014 bedragen naar schatting 9 653 miljoen euro, met een bijdrage van Euratom van 7 649 miljoen euro (waarvan maximaal 15 % voor administratieve kosten).

Structuur

De gemeenschappelijk onderneming F4E is een rechtspersoon.

F4E bestaat uit:

een Raad van bestuur, waarin vertegenwoordigers zetelen van de leden van F4E. De raad wordt bijgestaan door:

het bureau;

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op F4E bij de tenuitvoerlegging van de activiteiten ervan.

een directeur, die F4E vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de organisatie, met inbegrip van het ondertekenen van contracten.

Aansprakelijkheid en rechtsbevoegdheid

De contractuele aansprakelijkheid van F4E wordt beheerst door het contract in kwestie en het recht dat erop van toepassing is.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft rechtsbevoegdheid inzake vorderingen en beroepen die tegen F4E worden ingesteld.

ACHTERGROND

Fusie-energie is, naast hernieuwbare energiebronnen en energie uit kernsplijting, een van de drie alternatieven voor fossiele brandstoffen. Van die drie niet-fossiele energiebronnen is fusie-energie veruit de meest verspreide in het heelal (het is de energiebron die wordt uitgestraald door de zon en andere sterren), maar het is de minst ontwikkelde op aarde.

Het project JET (Joint European Torus), opgericht in 1978, heeft jarenlang een bijdrage geleverd aan geavanceerd onderzoek op het gebied van fusie-energie. De ontwikkeling van het ITER-project vanaf 1988 betekende een nieuwe fase in het onderzoek op het gebied van fusie. Het ITER-project heeft in 2001 geleid tot een gedetailleerd ontwerp voor een dat de haalbaarheid van fusie als energiebron moet aantonen en waaraan de Gemeenschap belangrijk voordeel zou kunnen ontlenen, met name om de zekerheid en diversiteit van haar energievoorziening op lange termijn te waarborgen.

In november 2003 heeft de EU Frankrijk naar voren geschoven als gastland voor ITER en Cadarache als ITER-locatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Fusion for Energy (F4E).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschikking 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

PB L 90 van 30.3.2007, blz. 58-72

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

PB L 349 van 21.12.2013, blz. 100-102

Besluit (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

PB L 37 van 13.2.2015, blz. 8-14

Laatste wijziging: 25.07.2015

Top