Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Straling — voorkomen van blootstelling aan ingekapselde bronnen (tot 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Straling — voorkomen van blootstelling aan ingekapselde bronnen (tot 2018)

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/122/Euratom — veiligheidsnormen ter bescherming tegen straling

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn introduceert strengere voorschriften om met „ingekapselde radioactieve bronnen” om te gaan. Ze harmoniseert tevens de EU-brede benadering.

„Ingekapselde radioactieve bronnen” zijn kleine hoeveelheden radioactieve stoffen die:

permanent ingekapseld zijn in een capsule, of

gebonden zijn aan niet-radioactief materiaal

om lekken/besmetting te voorkomen.

Ze zijn bestemd voor veelvuldig gebruik (waaronder geneeskunde, onderzoek en industrie).

De richtlijn is van toepassing op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen.

KERNPUNTEN

Achtergelaten, verloren of zoekgeraakte bronnen (of bronnen die zonder autorisatie zijn overgedragen) worden „weesbronnen” genoemd.

Weesbronnen kunnen een gezondheidsrisico vormen. De richtlijn is gericht op het beperken van dit risico.

In de richtlijn worden EU-landen opgeroepen om:

te verduidelijken wie verantwoordelijk is voor de recuperatie van weesbronnen

systemen op te zetten om weesbronnen te detecteren (bijv. op schrootplaatsen)

campagnes te organiseren om weesbronnen te recupereren

werknemers op te leiden om veilig met bronnen te werken.

Voorschriften voor bronhouders

Houders moeten een register bijhouden van alle bronnen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze registers moeten het volgende omvatten:

plaats

overdrachtsgegevens (van plaats en/of verantwoordelijkheid)

identificatiemarkeringen.

Ze moeten ook:

regelmatig de staat van bronnen verifiëren

tests uitvoeren (bijv. lektests) volgens internationale normen

verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik voorkomen (en dit aan autoriteiten melden als dit zich voordoet)

zorgen voor opleidingen over stralingsbescherming voor werknemers

autoriteiten informeren wanneer mensen aan straling worden blootgesteld.

EU-landen moeten:

een bevoegde autoriteit aanwijzen om de richtlijn in te voeren

een systeem instellen voor voorafgaande vergunningen voor apparatuur die gebruikmaakt van hoogactieve bronnen

ervoor zorgen dat houders van bronnen beschikken over veiligheidsvoorschriften en kunnen betalen voor hergebruik of verwijdering

een systeem creëren voor het volgen van overdracht

zorgen dat er financiering beschikbaar is om weesbronnen te recupereren

samenwerken met andere EU-landen in geval van verlies, verwijdering of diefstal — of ontdekking van weesbronnen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 31 december 2003.

De richtlijn is ingetrokken door Richtlijn 2013/59/Euratom, waarin de belangrijkste bepalingen van de richtlijn zijn opgenomen. Richtlijn 2013/59/Euratom zal op 6 februari 2014 in werking treden.

BESLUIT

Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2003/122/Euratom

31.12.2003

31.12.2005

PB L 346 van 31.12.2003, blz. 57-64

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PB L 13 van 17.1.2014, blz. 1-73)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/122/Euratom inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen opgedane ervaring (COM(2015) 158 final van 16.4.2015)

Laatste bijwerking 15.10.2015

Top