Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voorzieningsagentschap van Euratom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Voorzieningsagentschap van Euratom

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is werkzaam op de gebieden die verband houden met kernenergie, zoals onderzoek, de ontwikkeling van veiligheidsnormen en het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden. Met de oprichting van dit agentschap wil zij de regelmatige en billijke voorziening van de Europese Unie (EU) in ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtbare materialen waarborgen.

BESLUIT

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

Besluit 2008/114/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom [Publicatieblad L 41 van 15.2.2008].

SAMENVATTING

Het Voorzieningsagentschap van Euratom werd ingesteld door het Euratom -Verdrag en is operationeel geworden op 1 juni 1960.

Opdracht

Het agentschap moet erop toezien dat alle gebruikers in de EU regelmatige en billijke toegang hebben tot ertsen en nucleaire brandstoffen (grondstoffen en bijzondere splijtstoffen) dankzij het gemeenschappelijk voorzieningsbeleid en overeenkomstig de beginselen die zijn vastgesteld onder titel II, hoofdstuk VI van het Verdrag.

Om zich naar behoren van zijn taken te kwijten:

  • stelt het agentschap deskundigheid en informatie over de industrie op het gebied van kernenergie ter beschikking van de Gemeenschap en formuleert het adviezen ter zake;
  • volgt het agentschap de markttendensen op het gebied van nucleair materiaal en nucleaire diensten die gevolgen kunnen hebben voor de veiligstelling van de voorziening;
  • werkt het agentschap samen met het raadgevend comité.

Als verantwoordelijke instantie voor het beheer van de vraag naar en het aanbod van ertsen, grondstoffen (bv. natuurlijk uranium) en bijzondere splijtstoffen (bv. verrijkt uranium en plutonium) in de EU heeft het agentschap:

  • een optierecht op ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen die worden geproduceerd op het grondgebied van de lidstaten;
  • het exclusieve recht om overeenkomsten te sluiten betreffende de levering van ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen die al dan niet van de Gemeenschap afkomstig zijn.

Zetel en statuut

Het agentschap is gevestigd in Luxemburg. Het staat onder het toezicht van de Europese Commissie die over een vetorecht inzake al zijn beslissingen beschikt (art. 53, eerste alinea). Het bezit voorts rechtspersoonlijkheid en geniet financiële zelfstandigheid.

Optierecht (artikel 57)

Het agentschap heeft het optierecht op in de Gemeenschap geproduceerde materialen. Dit geldt voor de volle eigendomsrechten op ertsen en grondstoffen en voor de gebruiks- en verbruiksrechten ten aanzien van bijzondere splijtstoffen. Krachtens het Euratom-Verdrag zijn alle producenten op het grondgebied van de EU gehouden alle ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen welke zij voortbrengen aan het agentschap aan te bieden alvorens deze ertsen of stoffen worden gebruikt, overgedragen of opgeslagen. Dit optierecht wordt uitgeoefend door het sluiten van vereenvoudigde contracten voor de levering van de materialen.

De producent mag zijn materialen evenwel bij zich houden, mits vergunning van het agentschap, om ze op te slaan, dan wel om ze te gebruiken of ter beschikking te stellen van een binnen de EU gelegen onderneming. Hierbij moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en de Commissie moet hiervan in kennis worden gesteld.

Wanneer het agentschap besluit zijn optierecht niet uit te oefenen, moet dit duidelijk worden vermeld in het contract. Wat ertsen en grondstoffen betreft, beschikt de koper bijgevolg over alle eigendomsrechten. Wanneer het echte bijzondere splijtstoffen betreft, verkrijgt de gebruiker uitsluitend gebruiks- en verbruiksrechten, terwijl het eigendomsrecht bij de Gemeenschap blijft.

Exclusief recht om voorzieningscontracten te sluiten (artikel 52)

Elk contract betreffende de levering van de relevante materialen moet worden toegestaan en gesloten door het agentschap. Dit is een cruciaal instrument voor de werking van het agentschap. Deze verplichting geldt voor alle leveringscontracten, zoals voor aan- en verkoop van materialen (natuurlijk uraan, verarmd of verrijkt, thorium, plutonium), voor uitwisselingen en voor leningen.

Dit recht geldt voor alle leveringen, al dan niet afkomstig uit de Gemeenschap. Wat de levering van materiaal van herkomst van buiten de Gemeenschap betreft, kan de Commissie, wanneer zij vaststelt dat het agentschap niet in staat is het bestelde materiaal binnen een redelijke termijn te leveren, de gebruikers het recht toekennen rechtstreeks contracten te sluiten met andere partijen.

Wanneer het echter de overbrenging, de invoer of de uitvoer van kleine hoeveelheden materiaal voor onderzoeksdoeleinden betreft, volstaat het daarvan kennisgeving te doen aan het agentschap.

In de praktijk hebben de gebruikers overeenkomstig het reglement van het agentschap het recht vrij te onderhandelen met de producent van hun keuze. Na de onderhandelingen worden de ontwerp-contracten voor de levering van ertsen en grondstoffen en, op analoge wijze, de ontwerp-contracten voor de levering van bijzondere splijtstoffen, voorgelegd aan het agentschap die de contracten vervolgens sluit.

Financiering

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid een heffing op transacties op te leggen waarvan de opbrengst dient om de bedrijfskosten van het agentschap te dekken. Dit laatste wordt bijna volledig gefinancierd door de communautaire begroting en de opbrengst van zijn kapitaal en bankinvesteringen.

De directeur-generaal van het agentschap moet de Commissie jaarlijks een voorbegroting voorleggen.

Directeur-generaal en personeel

De directeur-generaal wordt benoemd door de Commissie. Hij is belast met het beheer van het agentschap en vertegenwoordigt het in bepaalde situaties. Het personeel bestaat uit vastbenoemde ambtenaren die de Commissie ter beschikking stelt van het agentschap.

Raadgevend comité

Het Voorzieningsagentschap van Euratom wordt bijgestaan door een raadgevend comité dat het verbindingsorgaan vormt tussen producenten, gebruikers en het agentschap. Het levert adviezen en voorlichting over de voorziening in kernenergie en over de daarmee verband houdende handel. Het comité is tevens een discussieforum.

Het comité bestaat uit 56 leden. Het betreft producenten, gebruikers en deskundigen op het gebied van kernenergie die op basis van hun ervaring en deskundigheid door de lidstaten worden gekozen en voor een hernieuwbare periode van drie jaar worden benoemd. De directeur-generaal is verplicht het comité te raadplegen over belangrijke kwesties, zoals beslissingen die betrekking hebben op het kapitaal van het agentschap, de vaststelling van een reglement waarbij de wijze wordt bepaald waarop vraag en aanbod tegen elkaar worden afgewogen, het opmaken van de jaarbalans en van het jaarverslag van het agentschap, de oprichting van filialen van het agentschap en de ontbinding ervan.

Het comité vergadert normaliter twee keer per jaar. Het kan ook worden bijeengeroepen op verzoek van de directeur-generaal of op schriftelijk verzoek van een derde van de leden van het comité wanneer dat nodig blijkt.

Follow-up

De directeur-generaal stelt, in overleg met het comité, drie belangrijke documenten op:

  • de jaarbalans, aangevuld met een exploitatierekening. Dit document wordt voorgelegd aan de Rekenkamer die een rapport opstelt over het financieel beheer van het agentschap;
  • het jaarlijkse activiteitenverslag van het agentschap Dit document bevat alle gegevens over de voorziening in en de vraag naar nucleaire brandstoffen in de EU;
  • de begroting voor het volgende jaar.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste termijn voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2008/114/EG, Euratom

3.6.2008

-

L 41 van 15.2.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (Euratom) nr. 66/2006 houdende vrijstelling van de toepassing van de in het hoofdstuk betreffende de voorziening vastgestelde bepalingen voor de overdracht van kleine hoeveelheden ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen [Publicatieblad L 11 van 17.1.2006].

See also

  • Voorzieningsagentschap van Euratom (EN)
  • Directoraat-generaal Energie - EURATOM (EN)

Laatste wijziging: 27.09.2011

Top