Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid van kerninstallaties

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid van kerninstallaties

De Europese Unie heeft een richtlijn uitgevaardigd gericht op het waarborgen van de veiligheid van kerninstallaties (kernenergiecentrales, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, enz.). Deze richtlijn moet de bevolking en werknemers beschermen tegen de risico's die deze installaties vormen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.

SAMENVATTING

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Met de richtlijn wordt een Europees kader voor het behoud en de bevordering van consistente verbetering van de nucleaire veiligheid en de regelgeving hierover opgericht. Er worden ambitieuze veiligheidsdoelstellingen in de hele EU opgesteld om ongevallen te voorkomen en radioactief afval uit kerninstallaties te vermijden.

HOOFDBESTANDDELEN

Verplichtingen voor de EU-landen

  • een nationaal kader voor de veiligheid van kerninstallaties opzetten;
  • een onafhankelijke nationale veiligheidsinstantie opzetten die verantwoordelijk is voor het toezicht op de activiteiten van exploitanten van kernenergie;
  • een initiële veiligheidsbeoordeling uitvoeren voor de bouw van een kerninstallatie en de veiligheid van de installatie ten minste elke tien jaar opnieuw beoordelen;
  • ervoor zorgen dat werknemers en burgers toegang hebben tot transparante informatie over kerninstallaties, zowel tijdens normaal gebruik als in geval van een incident of ongeval;
  • om de 10 jaar periodieke zelfevaluaties van hun nationale kader en de regelgevende instanties uitvoeren;
  • een peer review aanvragen inzake specifieke veiligheidsproblemen die om de zes jaar uitgevoerd moet worden door veiligheidsautoriteiten in EU-landen, waarbij een beroep kan worden gedaan op de Europese regulators voor nucleaire veiligheid (ENSREG) en gebaseerd op de deskundigheid van de Vereniging van West-Europese regelgevers op nucleair gebied (Western European Nuclear Regulators Association - WENRA); de eerste evaluatie begint in 2017;
  • een organisatiestructuur binnen hun nationale kader plannen ter voorbereiding op noodsituaties en interventies ter plaatse.

Verplichtingen voor de belanghebbenden

De vergunninghouder is de hoofdverantwoordelijke voor nucleaire veiligheid en kan in geen geval zijn verantwoordelijkheid delegeren. Hij/zij is verantwoordelijk voor de beoordeling en permanente verbetering van de veiligheid van kerninstallaties.

In deze richtlijn wordt het belang van de menselijke factor benadrukt bij het bevorderen van een cultuur van nucleaire veiligheid door middel van opleiding en permanente scholing van personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de installatie.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2009/71/Euratom is op 22 juli 2009 in werking getreden en Richtlijn 2014/87/Euratom op 14 augustus 2014.

ACHTERGROND

In 2009 is er een kader voor het waarborgen van nucleaire veiligheid in de EU aangenomen. Na het ongeval in Fukushima in 2011 heeft de Commissie een uitgebreide beoordeling van de risico's met betrekking tot de veiligheid van nucleaire installaties in de hele EU uitgevoerd. Op basis van deze controles heeft de Commissie getracht de toen geldende verordening te verbeteren.

Meer informatie is te vinden op de websites van ENSREG en WENRA.

Zie ook de website van het DG Energie van de Commissie onder Nucleaire veiligheid en de persberichten van de Commissie over de nieuwe EU-richtlijn inzake nucleaire veiligheid en persberichten van de Raad over de goedkeuring van deze richtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

PB L 172, 2.7.2009, blz. 18-22

Richtlijn 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

PB L 219, 25.7.2014, blz. 42-52

Laatste bijwerking 05.01.2015

Top