Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een duidelijke boekhouding bij openbare bedrijven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Een duidelijke boekhouding bij openbare bedrijven

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie — Een duidelijke boekhouding bij openbare bedrijven

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Het doel van deze richtlijn is om te zorgen voor doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen landen van de Europese Unie (EU) en openbare bedrijven, zodat hun concurrentie met particuliere ondernemingen eerlijk is en laatstgenoemden ook niet worden gediscrimineerd.

KERNPUNTEN

  • In het bijzonder moeten EU-landen zorgen voor doorzichtigheid met betrekking tot publieke middelen die ter beschikking van openbare bedrijven worden gesteld, dat duidelijk is hoe zij worden gebruikt en dat de kosten en inkomsten van zulke bedrijven duidelijk in gescheiden rekeningen worden vermeld.
  • Het soort financiële betrekkingen waar deze richtlijn betrekking op heeft, omvat de verschaffing van kapitaal, subsidies of leningen op gunstige voorwaarden en de vergoeding van bedrijfsverliezen*.
  • EU-landen dienen ervoor te zorgen dat de interne rekeningen van de betrokken ondernemingen gescheiden worden gehouden voor wat betreft hun verschillende activiteiten, en dat alle kosten en inkomsten correct, op basis van de juiste beginselen inzake kostprijsadministratie, worden toegerekend.
  • Bepaalde soorten financiële betrekkingen vallen buiten de richtlijn, bijvoorbeeld die tussen EU-landen en centrale banken, of die met openbare bedrijven die diensten leveren waarvan het onwaarschijnlijk is dat die een belangrijk effect op de handel tussen EU-landen hebben.
  • EU-landen moeten ervoor zorgen dat de relevante financiële gegevensgedurende vijf jaar nadat de openbare middelen ter beschikking van de openbare bedrijven zijn gesteld, ter beschikking van de Europese Commissie blijven. De Commissie mag echter geen informatie openbaar maken die valt onder de geheimhoudingsplicht.
  • Voor de industriesector moeten deze gegevens, met inbegrip van het jaarverslag en de jaarrekening, jaarlijks aan de Commissie worden verschaft.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie is de gecodificeerde versie van het oorspronkelijke besluit (Richtlijn 80/723/EEG) en de opeenvolgende wijzigingen. De richtlijn is vanaf 20 december 2006 van toepassing. De EU-landen moesten het oorspronkelijke besluit, Richtlijn 80/723/EEG, voor 31 december 1981 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIP

vergoeding van verliezen: boekhoudkundige term die inhoudt dat wanneer er een verlies wordt geboekt, dat tegenover een winstpost wordt gezet zodat het effect van het verlies nihil is.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen (Gecodificeerde versie) (PB L 318 van 17.11.2006, blz. 17-25)

Laatste bijwerking 14.11.2016

Top