Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

1) DOELSTELLING

Het mogelijk maken dat onder bepaalde voorwaarden staatssteun wordt verleend voor de redding en herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden.

2) MAATREGEL

Mededeling van de Commissie - Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (Mededeling aan de lidstaten en voorstel voor zinvolle maatregelen) (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad C 288 van 9.10.1999].

3) SAMENVATTING

Context

Ten gevolge van talrijke gebeurtenissen, zoals de voltooiing van de interne markt, de invoering van de eenheidsmunt en de toename van de intra-communautaire handel, zijn deze nieuwe richtsnoeren, die de door de Commissie in 1994 aangenomen richtsnoeren vervangen, bedoeld om onder bepaalde voorwaarden de toekenning van staatssteun voor de redding of herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden mogelijk te maken.

Toepassingsgebied

Deze richtsnoeren hebben als rechtsgrond artikel 87, lid 3, sub c),van het EG-Verdrag dat bepaalt dat "steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken" als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd. Deze richtsnoeren zijn geldig voor alle ondernemingen in moeilijkheden, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en voor alle sectoren, inclusief de landbouwsector.

Definities: onderneming in moeilijkheden, reddings- en herstructureringssteun

Deze richtsnoeren hebben betrekking op reddings- en herstructureringssteun die door de lidstaten wordt verleend aan ondernemingen in moeilijkheden. Als onderneming in moeilijkheden wordt beschouwd, elke onderneming die niet in staat is om met haar eigen middelen haar verliezen, welke zonder steun van buitenaf op korte of middellange termijn vrijwel zeker tot haar faillissement zullen leiden, tot stilstand te brengen. Een onderneming wordt ook als een ondernemingen in moeilijkheden beschouwd:

 • in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wanneer meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal verdwenen is en meer dan een kwart van dit kapitaal verloren is gegaan gedurende de afgelopen twaalf maanden;
 • in het geval van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, wanneer meer dan de helft van het eigen vermogen verdwenen is en meer dan een kwart van dit vermogen verloren is gegaan gedurende de afgelopen twaalf maanden;
 • wanneer de onderneming ingevolge het nationale recht aan de voorwaarden voldoet om aan een insolventieprocedure te worden onderworpen.

Een onderneming die pas is opgericht of deel uitmaakt van een concern komt in beginsel niet voor reddings- of herstructureringssteun in aanmerking.

Redding en herstructurering functioneren weliswaar verschillend, maar vormen dikwijls twee aspecten van één ingreep. Reddingssteun moet een onderneming in moeilijkheden in staat stellen zich te handhaven gedurende de periode waarin een herstructurerings- of liquidatieplan wordt uitgewerkt. Een herstructurering daarentegen berust op een haalbaar, samenhangend en ingrijpend plan om de levensvatbaarheid van een onderneming op langere termijn te herstellen.

Algemene voorwaarden voor de goedkeuring van steun

Reddingssteun moet worden beschouwd als een eenmalige ingreep, die loopt over een periode van maximaal 6 maanden. Een reeks reddingsoperaties, die zich ertoe beperken de bestaande situatie te bestendigen, kan niet worden toegestaan. Om te worden goedgekeurd moet reddingssteun:

 • bestaan uit kassteun in de vorm van leninggaranties of leningen;
 • over een periode van ten hoogste twaalf maanden na de laatste storting worden terugbetaald;
 • gerechtvaardigd zijn en geen ernstig "spill-over"-effect naar andere lidstaten hebben;
 • bij de aanmelding ervan gepaard gaan met een herstructurerings- of liquidatieplan of van een ander bewijs dat de lening volledig is afgelost;
 • zich beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor de onderneming gedurende de periode waarvoor de steun is goedgekeurd.

Aangezien herstructureringssteun tot concurrentievervalsing kan leiden, is dergelijke steun onderworpen aan de regel dat hij slechts één keer kan worden toegekend. Om te worden goedgekeurd moet herstructureringssteun aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de onderneming moet in aanmerking komen en zich in moeilijkheden bevinden;
 • er moet een herstructureringsplan uitgewerkt zijn en ten uitvoer worden gelegd;
 • er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de mededinging op ongerechtvaardigde wijze wordt vervalst;
 • de steun moet tot het minimum worden beperkt;
 • er gelden bijzondere voorwaarden voor goedkeuring van de steun door de Commissie;
 • het herstructureringsplan moet volledig worden uitgevoerd;
 • de Commissie moet toezicht houden op de verleende steun via geregelde en gedetailleerde verslagen die door de lidstaat in kwestie worden toegezonden.

Kennisgevingsprocedure

Elke steunregeling die niet voldoet aan de voorwaarden van deze kaderregeling of aan de de minimis-regel moet worden aangemeld met behulp van een typeformulier.

In die kennisgeving moet worden aangetoond dat de steun in kwestie de relevante ondernemingen stimuleert om extra activiteiten op te zetten die zonder de subsidie niet zouden plaatsvinden of minder ambitieus zouden zijn.

Deze richtsnoeren golden tot 9 oktober 2004 en de Commissie heeft inmiddels nieuwe richtsnoeren aangenomen.

4) uitvoeringsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Mededeling van de Commissie - Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden [Publicatieblad C 244 van 1010.2004].

Laatste wijziging: 08.07.2005

Top