Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vrijstelling van bepaalde verticale overeenkomsten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vrijstelling van bepaalde verticale overeenkomsten

1) DOELSTELLING

De Commissie machtigen om bij wijze van verordening vrijstellingen per groep toe te passen op bepaalde overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van verticale aard.

2) MAATREGEL

Verordening (EEG) nr. 19/65 van de Raad van 2 maart 1965 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, (ex artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag) van het Verdrag op groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen [Publicatieblad L 36 van 6.3.1965].

Gewijzigd bij de volgende besluiten:

  • Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag [Publicatieblad L 1 van 04.01.2003];
  • Verordening (EEG) nr. 1215/1999 van de Raad van 10 juni 1999 [Publicatieblad L 148 van 15.06.1999].

3) SAMENVATTING

Context

In het kader van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag, en met inachtneming van de voorschriften betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1/2003, mag de Commissie krachtens Verordening 19/65 bij verordening vrijstellingen verlenen voor bepaalde groepen exclusieve overeenkomsten tussen twee bedrijven met het oog op wederverkoop. Verordening 19/65 is niet van toepassing op overeenkomsten tussen meer dan twee ondernemingen en ook niet op overeenkomsten over alleenverkoop, levering of afname van diensten of van producten die bestemd zijn om te worden verwerkt.

In de loop der jaren is de aanpak van de verordening te rigide gebleken gezien de evolutie van de economische context en de moderne distributietechnieken. Bij Verordening 1215/1999 is het toepassingsgebied van de vrijstellingen evenwel verruimd tot verticale overeenkomsten.

Toepassingsgebied

De Commissie is gemachtigd om, bij wijze van verordening, vrijstellingen te verlenen voor bepaalde overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, zoals:

  • overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen inzake de voorwaarden voor afname, verkoop, en wederverkoop van goederen of diensten;
  • overeenkomsten tussen twee ondernemingen waardoor beperkingen inzake aankoopvoorwaarden of inzake het gebruik van de rechten op intellectuele eigendom en technische kennis worden vastgesteld.

Voorwaarden voor de toepassing van de vrijstellingsverordeningen

De vrijstellingsverordeningen vastgesteld door de Commissie moeten voldoen aan een reeks voorwaarden. Zij moeten:

  • een definitie bevatten van de groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarop zij van toepassing zijn, en de beperkingen, de clausules evenals de andere voorwaarden die erin mogen worden opgenomen, aangeven;
  • van toepassing zijn voor een bepaalde tijd. Zij mogen echter worden gewijzigd of ingetrokken;
  • een terugwerkende kracht hebben voor de overeenkomsten die, op de dag van hun inwerkingtreding, in aanmerking kwamen voor een vrijstelling.

Voor de aldus vastgestelde verordeningen geldt de volgende goedkeuringsprocedure:

  • het voorstel voor een verordening moet worden gepubliceerd zodat alle belanghebbende personen en organisaties hun opmerkingen aan de Commissie kunnen meedelen;
  • de Commissie raadpleegt het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities alvorens een ontwerp-verordening te publiceren of een verordening vast te stellen;

Na de inwerkingtreding van Verordening 1/2003, waarbij van een gecentraliseerd vergunningenstelsel met kennisgevingen vooraf werd overgestapt op een stelsel van wettelijke uitzondering, moeten de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties bij de tenuitvoerlegging van het mededingingsrecht waken voor de inachtneming van de mededingingsregels.

Maatregel

Datumvan inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Verordening (EG) nr. 19/65

26.3.1965

-

Verordening (EG) nr. 1215/1999

18.06.1999

-

Verordening (EG) nr. 1/2003

25.1.2003

1.5.2004

Verordening (EG) nr. 1215/1999

18.06.1999

-

4) toepassingsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Laatste wijziging: 21.02.2007

Top