Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt

In deze mededeling worden in de vorm van een actieprogramma verschillende maatregelen en initiatieven aangekondigd die de Commissie voornemens is te nemen om de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt te verbeteren en te intensiveren. Deze mededeling is een vervolg op het groenboek van de Commissie van oktober 1998, dat een algemene raadpleging terzake op gang heeft gebracht.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 30 november 2000 in verband met de follow-up van het groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt [COM(2000) 789 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Context

Namaak en piraterij zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies, dat ernstige economische en sociale gevolgen heeft, de goede werking van de interne markt verstoort en de consumentenbescherming in het gedrang brengt, met name op het gebied van volksgezondheid en openbare veiligheid. Dit leidt tot een verlegging van handelsstromen en een verstoring van de concurrentie, waardoor bedrijven hun vertrouwen in de interne markt verliezen en er minder geïnvesteerd wordt.

Namaak en piraterij maken naar schatting 5 tot 7 % van de wereldhandel uit en zouden verantwoordelijk zijn voor het verlies van circa 200 000 arbeidsplaatsen per jaar. Ook zouden de internationaal opererende bedrijven uit de Europese Unie op de interne markt tussen 400 en 800 miljoen euro en buiten de Unie circa 2 miljard euro aan inkomsten mislopen. In het bijzonder de informaticasector is het slachtoffer van deze praktijken.

Reacties op het groenboek

De reacties op het groenboek hebben de omvang van het probleem en de schadelijke gevolgen voor de goede werking van de interne markt bevestigd. De belanghebbende kringen hebben de vinger gelegd op de diverse factoren die deze situatie in de hand werken, met name de verschillen tussen de lidstaten in de strafstelsels en de andere middelen om de naleving van de intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren. Daarom wensen de belanghebbende kringen, met inbegrip van de lidstaten, dat deze kwestie op het niveau van de EU wordt aangepakt. Uit de reacties op het groenboek blijkt bovendien dat er overeenstemming bestaat over de noodzaak om de administratieve samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. De Commissie heeft beklemtoond dat, ook al is het wenselijk dat zij hierin een belangrijke rol speelt, de verantwoordelijkheid op dit gebied in de eerste plaats bij de houders van de intellectuele-eigendomsrechten ligt, die zelf waakzaam moeten zijn.

Actieprogramma

Deze mededeling bevat een actieprogramma met:

 • urgente maatregelen, waarvoor de Commissie binnenkort voorstellen zal indienen;
 • maatregelen van de Commissie op middellange termijn;
 • andere initiatieven waarbij ook de overheid en de particuliere sector betrokken zijn.

Deze maatregelen moeten deel uitmaken van de horizontale initiatieven op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Urgente maatregelen

De urgente maatregelen omvatten het volgende:

 • een voorstel voor een richtlijn ter versterking van de middelen om de naleving van de intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren en een algemeen kader vast te stellen voor de uitwisseling van informatie, teneinde de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten terzake te harmoniseren. De acties zullen alleen betrekking hebben op verbeteringen ter aanvulling van de TRIPS-overeenkomst;
 • het opzetten van opleidingen voor de ambtenaren van de rechtshandhavingsinstanties, met inbegrip van die van de kandidaat-lidstaten, aan de hand van bestaande programma's, en van voorlichtings- en bewustmakingsacties voor het grote publiek;
 • de Commissie zal ook voorrang blijven geven aan de bestrijding van namaak en piraterij in het kader van de uitbreidingsonderhandelingen;
 • het opzetten van een studie over de vaststelling van methoden voor de verzameling, analyse en vergelijking van gegevens;
 • de aanwijzing van een contactpunt binnen de Commissie dat voor de werkzaamheden op dit gebied fungeert als een schakel tussen de verschillende diensten, waardoor een grotere transparantie ten opzichte van de buitenwereld wordt vergemakkelijkt.

Acties op middellange termijn

Op middellange termijn zal de Commissie:

 • de mogelijkheid onderzoeken om naast de bestaande mechanismen specifieke mechanismen op te richten voor de administratieve samenwerking, met name tussen de bevoegde nationale autoriteiten en tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog op de bestrijding van namaak en piraterij;
 • onderzoeken of het nodig is voorstellen te doen voor de harmonisatie van de minimumstraffen, de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol terzake en het opzetten van een structuur, bijvoorbeeld een internetsite, die toegang geeft tot de rechterlijke vonnissen die door de nationale rechtbanken op dit gebied worden uitgesproken.

Andere initiatieven:

De Commissie doet aanbevelingen met name ten behoeve van een beter gebruik van de bestaande informatiesystemen en een intensievere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de particuliere sector en de overheid. Dit betreft in het bijzonder:

 • de verbetering van de samenwerking tussen de particuliere sector en de overheid door bijvoorbeeld de compatibiliteit tussen de bestaande gegevensbanken te waarborgen, teneinde deze beter te gebruiken;
 • de verbetering van de Europese justitiële samenwerking via de bestaande instrumenten en de instrumenten die momenteel op communautair niveau worden ontwikkeld;
 • een optimaal gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) om nieuwe technologieën en nieuwe technische middelen te ontwikkelen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 11 oktober 2005 aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende douaneoptreden tegen de laatste tendensen op het gebied van namaak en piraterij [COM(2005) 479 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling wordt een reeks maatregelen voorgesteld om de EU door douaneoptreden beter te beschermen tegen namaak en piraterij. Deze maatregelen behelzen voornamelijk een verbetering van de wetgeving, een versterking van het partnerschap tussen douane en bedrijven en een intensivering van de internationale samenwerking.

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten [Publicatieblad L 195 van 2.6.2004]. Deze richtlijn strekt ertoe gelijke voorwaarden te scheppen voor de uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten in de lidstaten door middel van de onderlinge aanpassing van de uitvoeringsmaatregelen in de hele Unie. Zij voorziet ook in de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten, teneinde op de interne markt een gelijk beschermingsniveau voor intellectuele eigendom te garanderen.

Laatste wijziging: 08.05.2006

Top