Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oprichting van het Gemeenschapsoctrooigerecht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Oprichting van het Gemeenschapsoctrooigerecht

In het vooruitzicht op de invoering van het Gemeenschapsoctrooi heeft de oprichting van een Gemeenschapsoctrooigerecht onder auspiciën van het Europees Hof van Justitie tot doel het mechanisme van octrooibescherming in de Unie compleet te maken. De oprichting van het gerecht heeft als voordeel dat de rechtspraak wordt gecentraliseerd en dat de geschillen over namaak en over de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien zo op een doeltreffende manier worden beslecht. De door het gerecht gewezen arresten zijn geldig in de hele Europese Unie. Daardoor wordt verwarring voorkomen die kan ontstaan wanneer de geschillen aan verschillende nationale gerechten worden voorgelegd.

VOORSTELLEN

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi; en

Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van het Gemeenschapsoctrooigerecht en betreffende beroepen bij het Gerecht van eerste aanleg.

SAMENVATTING

Voorstel over de bevoegdheden van het Hof van Justitie

Het eerste voorstel van de Commissie wil het Hof van Justitie de bevoegdheid geven om uitspraak te doen in geschillen over het Gemeenschapsoctrooi.

Ingevolge dit voorstel, zal het Hof bevoegd zijn wanneer het gaat om:

  • geschillen over namaak en over de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien;
  • het gebruik van een uitvinding na de publicatie van de Gemeenschapsoctrooiaanvraag of een recht op grond van een eerder gebruik van de uitvinding;
  • voorlopige maatregelen en beschermingsmaatregelen voor bewijzen op het gebied waarop de bevoegdheid is verleend;
  • schadevergoedingen in de bovengenoemde gevallen;
  • dwangsommen bij niet-nakoming van een arrest of een bevel.

Aangezien het Gemeenschapsoctrooigerecht pas na afloop van een overgangsperiode wordt ingesteld (uiterlijk in 2010), omvat het voorstel een overgangsbepaling op grond waarvan de nationale gerechten tijdens die periode bevoegd blijven. De verlening van bevoegdheden aan het Hof van Justitie heeft dan ook geen gevolgen voor de geschillen die tijdens de overgangsperiode al aan de nationale gerechten zijn voorgelegd.

Voorstel tot oprichting van een Gemeenschapsoctrooigerecht

Het tweede voorstel beoogt de oprichting van het Gemeenschapsoctrooigerecht onder auspiciën van het Hof van Justitie. De bevoegdheid van het gerecht berust op het bovengenoemde voorstel voor een besluit van de Raad dat het Hof van Justitie de bevoegdheid verleent om geschillen over het Gemeenschapsoctrooi te beslechten. Het gerecht zal dus in eerste aanleg bevoegd zijn voor de in dit besluit vermelde gebieden (zie boven).

Voorgesteld wordt dat het gerecht bestaat uit zeven rechters die voor een termijn van zes jaar worden benoemd. De rechters worden gekozen uit de door de lidstaten voorgestelde kandidaten. Zij worden, na raadpleging van een raadgevend comité, door de Raad benoemd op grond van hun kennis van het octrooirecht. De aldus benoemde rechters kiezen uit hun midden voor een termijn van drie jaar de president van het gerecht, die kan worden herkozen.

Het gerecht houdt zitting in kamers bestaande uit drie rechters. In bepaalde gevallen kan het gerecht zitting houden in uitgebreide kamer of in enkelvoudige kamer.

Het gerecht kan reeds voorlopige maatregelen gelasten voordat een bodemprocedure is ingeleid.

Procestaal is doorgaans de officiële taal van de lidstaat waar de verweerder is gevestigd.

Tegen een uitspraak van het gerecht kan binnen twee maanden na de bekendmaking ervan hogere voorziening worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg. Voorgesteld wordt een gespecialiseerde kamer bij het Gerecht van eerste aanleg in te stellen die kennis neemt van de hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gemeenschapsoctrooigerecht. De hogere voorziening kan worden ingesteld ten aanzien van het recht (bijvoorbeeld procedurefouten) of ten aanzien van de feiten (bijvoorbeeld herbeoordeling van feiten of bewijzen).

De oprichting van het Gemeenschapsoctrooigerecht houdt een diepgaande verandering in, aangezien het Hof van Justitie dan bevoegd wordt om te beslissen in geschillen tussen particuliere partijen. Op dit moment is het Hof alleen in het kader van prejudiciële vragen voor dit soort geschillen bevoegd.

De instelling van dit Gemeenschapsoctrooigerecht betekent een ingrijpende verandering, aangezien het Hof van Justitie daarmee de bevoegdheid krijgt geschillen te beslechten tussen particuliere partijen. Tot nu toe hebben dit soort geschillen zich slechts voorgedaan in het kader van prejudiciële kwesties.

Referenties en procedure

Voorstel

Publicatieblad

Procedure

COM (2003) 827

/

Samenwerking CNS/2003/0326

COM (2003) 828

/

Samenwerking CNS/2003/0324

Laatste wijziging: 06.12.2007

Top