Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronische betaaldiensten beschermen tegen piraterij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronische betaaldiensten beschermen tegen piraterij

SAMENVATTING VAN:

De rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang – Richtlijn 98/84/EG

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN ?

Het doel van deze richtlijn is de waarborging van rechtsbescherming van diensten die op voorwaardelijke toegang zijn gebaseerd (d.w.z. toegang bij afsluiting van een abonnement).

De richtlijn beoogt elektronische betaaldiensten tegen piraterij te beschermen.

De richtlijn verbiedt alle commerciële activiteiten op het gebied van de fabricage, distributie of op de markt brengen van chipkaarten (plastic kaart met een microprocessor of microchip) en andere uitrustingen waarmee de beperking van de toegang tot betaaldiensten op tv, de radio en het internet omzeild kan worden.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn behandelt alle diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang, zoals betaaltelevisie- en betaalradiodiensten, on-demand video- en audiodiensten, elektronisch publiceren en een groot aanbod van internetdiensten die beschikbaar zijn op basis van een abonnement of „pay-per-view” .

Illegale activiteiten

Elk EU-land dient wetten in te voeren om het volgende te verbieden:

het vervaardigen, invoeren, verkopen, verhuren of in bezit hebben voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting of software die ongeoorloofde toegang geeft tot een beschermde dienst;

het installeren, onderhouden of vervangen voor commerciële doeleinden van illegale uitrusting;

het gebruik maken van reclame om illegale uitrusting of software aan te prijzen.

Sancties en rechtsmiddelen

Elk EU-land dient maatregelen te treffen:

om sancties in te voeren die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn aan de mogelijke gevolgen van het onwettig gedrag;

om te verzekeren dat dienstenaanbieders die getroffen worden door schade door onwettig gedrag naar de rechtbank kunnen stappen om schadevergoeding en een gerechtelijk bevel te eisen en, waar van toepassing, inbeslagneming van de illegale apparatuur aan te vragen.

Internemarktbeginselen

EU-landen mogen geen beperkingen stellen aan:

het verrichten van beschermde of verbonden diensten afkomstig uit een ander EU-land;

vrij verkeer van uitrusting met voorwaardelijke toegang, behalve die uitrusting die als illegaal wordt beschouwd door de richtlijn (m.a.w. elke uitrusting of software die is ontworpen of aangepast om zonder toestemming van de dienstenaanbieder in een begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot een beschermde dienst).

Verdrag van de Raad van Europa

In 2015 gaf de Raad van de Europese Unie namens de EU zijn goedkeuring aan het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang, welk verdrag in 2003 in werking trad. De ondertekening van het Verdrag door de EU zal waarschijnlijk andere leden van de Raad van Europa tot ratificatie van het verdrag aanzetten. Dit zou de toepassing van soortgelijke regels als die van Richtlijn 98/84/EC uitbreiden tot ver voorbij de grenzen van de EU en dus als gevolg hebben dat een wet over diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang geldt voor het gehele Europese continent.

ACHTERGROND

Rechtsbescherming van diensten met voorwaardelijke toegang

BESLUIT

Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 november 1998 over de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang (PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54-57)

GERELATEERDE BESLUITEN

2014/243/EU: Besluit van de Raad van 14 april 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang. (PB L 128 van 30.4.2014, blz. 61)

Besluit (EU) 2015/1293 van de Raad van 20 juli 2015 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (PB L 199 van 29.7.2015, blz. 3-5)

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s –Tweede verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang (COM(2008) 593 definitief van 30.9.2008)

Over de rechtsbescherming van elektronische betaaldiensten – Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op, of bestaande uit, voorwaardelijke toegang (COM(2003) 198 definitief van 24.4.2003)

Laatste bijwerking 26.10.2015

Top