Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke belastingregeling: fusies, splitsingen, inbreng van activa, aandelenruil en verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijke belastingregeling: fusies, splitsingen, inbreng van activa, aandelenruil en verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE

Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijke fiscale regeling vast voor grensoverschrijdende reorganisaties.

BESLUIT

Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op:

  • fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil waarbij vennootschappen van 2 of meer EU-landen betrokken zijn;
  • de verplaatsing van de statutaire zetel van een Europese vennootschap (SE) of een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) van een EU-land naar een ander EU-land.

Regels voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil

Fusies, splitsingen en gedeeltelijke splitsingen leiden niet tot enigerlei belastingheffing op de meerwaarden - die worden bepaald door het verschil tussen de werkelijke waarde van de overgedragen activa en passiva en hun fiscale waarde - op het moment van de betrokken transactie, doch slechts wanneer deze meerwaarden werkelijk worden gerealiseerd.

De EU-landen treffen de nodige maatregelen opdat de reserves die met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belasting zijn gevormd, worden overgenomen door de vaste inrichtingen van de ontvangende vennootschap welke zijn gelegen in de staat van de inbrengende vennootschap.

De toekenning van bewijzen van deelgerechtigdheid in het maatschappelijk kapitaal van de ontvangende of de verwervende vennootschap aan een deelgerechtigde van de inbrengende of verworven vennootschap mag niet leiden tot enigerlei belastingheffing op het inkomen, de winst of de meerwaarden van deze deelgerechtigde.

Regels voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of SCE

Wanneer een SE of een SCE haar statutaire zetel van een EU-land naar een ander EU-land verplaatst of haar fiscale woonplaats in een andere lidstaat verkrijgt, leidt deze verplaatsing op zich niet tot enigerlei belastingheffing over het inkomen, de winst of de vermogenswinst van de deelgerechtigden. De EU-landen mogen wel belasting heffen over de winst die voortvloeit uit de latere vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal van de SE of de SCE die haar statutaire zetel verplaatst.

In geval van een verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of SCE moeten de EU-landen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voorzieningen of reserves die de SE of de SCE volgens de voorschriften heeft aangelegd vóór de verplaatsing van de statutaire zetel, en die geheel of gedeeltelijk belastingvrij zijn en niet uit vaste inrichtingen in het buitenland voortkomen, met dezelfde belastingvrijstelling kunnen worden overgenomen door een vaste inrichting van een SE of SCE die is gevestigd op het grondgebied van het EU-land van waar de statutaire zetel werd verplaatst.

Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 90/434/EG.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2009/133/EG

15.12.2009

-

PB L 310, 25.11.2009

Richtlijn 2013/13/EU

1.7.2013

-

PB L 141, 28.5.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbeveling 2012/772/EU van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale planning [Publicatieblad L 338 van 12.12.2012].

Agressieve fiscale planning houdt in dat wordt geprofiteerd van de technische details van een belastingsysteem of van incongruenties tussen twee of meer belastingsystemen met als doel de verschuldigdheid van belasting te verminderen. Deze aanbeveling heeft tot doel de EU-landen aan te sporen ervoor te zorgen dat overeenkomsten die dubbele belasting moeten voorkomen niet leiden tot niet-heffing en gemeenschappelijke algemene antimisbruikmaatregel aan te nemen om praktijken als kunstmatige constructies te beteugelen.

Laatste wijziging: 21.04.2014

Top