Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afschaffing van dubbele belasting (arbitrageprocedure)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Afschaffing van dubbele belasting (arbitrageprocedure)

De lidstaten hebben een verdrag gesloten waarbij een arbitrageprocedure wordt ingevoerd om dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te voorkomen.

BESLUIT

Verdrag 90/436/EEG ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen.

SAMENVATTING

Er bestaat tot op heden geen enkele verplichting voor de lidstaten om dubbele belasting daadwerkelijk af te schaffen (in de bilaterale overeenkomsten is slechts bepaald dat de lidstaten "ernaar zullen streven" deze af te schaffen).

Wanneer zich een geval van dubbele belasting voordoet, legt de betrokken onderneming het geval voor aan de bevoegde autoriteit, die, indien zij geen bevredigende oplossing kan vinden, zal trachten via een minnelijke schikking met de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat de dubbele belasting af te schaffen.

Indien de bevoegde autoriteiten geen overeenstemming bereiken, verzoeken zij een raadgevende commissie advies uit te brengen over de wijze waarop de dubbele belasting kan worden afgeschaft.

Zij kunnen een besluit nemen dat afwijkt van het advies van de commissie, maar indien ze geen overeenstemming bereiken, zijn zij verplicht zich aan dit advies te houden.

De commissie bestaat uit een voorzitter, twee vertegenwoordigers van elke bevoegde autoriteit en een even aantal onafhankelijke personen.

Op 21 december 1995 heeft de Raad een verdrag gesloten betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. Dit verdrag heeft ten doel Oostenrijk, Finland en Zweden na hun toetreding tot de Europese Unie in staat te stellen toe te treden tot het Verdrag betreffende de afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen. Dit verdrag treedt in werking tussen de staten die het hebben bekrachtigd, op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging door de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland of het Koninkrijk Zweden en een staat die het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen heeft bekrachtigd. Dit verdrag treedt voor elke verdragsluitende staat die het later bekrachtigt, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de neerlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Op 25 mei 1995 heeft de Raad een protocol goedgekeurd om Verdrag 90/436/EEG te wijzigen en met telkens vijf jaar te verlengen. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de neerlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staat die als laatste tot de genoemde handeling overgaat. Het is van toepassing vanaf 1 januari 2000.

Het arbitrageverdrag is sedert 2000 evenwel niet meer van toepassing aangezien nog niet alle lidstaten het protocol tot verlenging van dit verdrag hebben geratificeerd. Momenteel kunnen ondernemingen derhalve slechts een beroep doen op de bepalingen inzake geschillenregeling waarin de dubbelbelastingverdragen voorzien die, in tegenstelling tot het arbitrageverdrag, geen enkele verplichting tot het afschaffen van dubbele belasting opleggen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verdrag 90/436/EEG

1.1.1995

-

L 225 van 20.8.1990

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 februari 2007 over de werkzaamheden van het Gemeenschappelijk EU-forum Verrekenprijzen op het gebied van procedures om geschillen te voorkomen en te beslechten en op het gebied van voorafgaande afspraken over prijzen binnen de Europese Unie [COM(2007) 71 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 27 juni 2006 betreffende een gedragscode inzake verrekenprijsdocumentatie voor gelieerde ondernemingen in de Europese Unie (EU-TDP) [Publicatieblad C 176 van 28.7.2006].

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 november 2005 over de werkzaamheden van het Gezamenlijk EU-forum over verrekenprijzen met betrekking tot verrekenprijsdocumentatie voor gelieerde ondernemingen in de EU [COM(2005) 543 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 april 2004 over de werkzaamheden van oktober 2002 tot december 2003 van het gezamenlijk EU-forum over verrekenprijzen in het kader van de belasting op ondernemingen en over een voorstel tot Gedragscode voor een efficiënte toepassing van het arbitrageverdrag (90/436/EEG) [COM(2004) 297 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. De Commissie stelt voor een gedragscode goed te keuren die moet garanderen dat het arbitrageverdrag van 1990 dat ertoe strekt de dubbele belasting van intra-groepstransacties te verlagen, op een doeltreffender en uniformere wijze wordt toegepast door de lidstaten. De voorgestelde gedragscode is gebaseerd op de werkzaamheden van het gezamenlijk EU-forum over verrekenprijzen. Enerzijds is de Commissie voornemens procedureregels vast te stellen (met name betreffende de aanvang van de termijnen die vastgesteld werden voor de behandeling van klachten, de werkwijze van de raadgevende commissie die door de lidstaten moet worden opgericht als het niet mogelijk blijkt binnen twee jaar tot een regeling te komen om de dubbele belasting af te schaffen, de opschorting van de invordering van de belastingschuld in afwachting van de regeling van de geschillen); anderzijds beveelt zij de lidstaten aan deze regels toe te passen op de bepalingen inzake geschillenregeling waarin hun bilaterale dubbelbelastingverdragen voorzien.

Laatste wijziging: 02.04.2007

Top