Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geharmoniseerde nationale wetgeving voor modelbescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geharmoniseerde nationale wetgeving voor modelbescherming

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/71/EG — waarborging van de bescherming van industriële modellen

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft ten doel het harmoniseren van nationale wetgevingen betreffende modelbescherming om te waarborgen dat de houder van het recht in alle EU-landen dezelfde bescherming geniet.

Nationale wetgeving bestaat naast een systeem voor de hele EU voor het verkrijgen van een Gemeenschapsmodel met een uniforme bescherming.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op rechten op modellen* die zijn ingeschreven:

Voorwaarden voor bescherming

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. EU-landen beschermen modellen door deze in te schrijven en aan de ontwerper exclusieve rechten te verlenen.

Duur van de bescherming

Het ontwerp wordt beschermd gedurende een of meer perioden van 5 jaar, met een maximumduur van 25 jaar. De bescherming verleent de houder het exclusieve recht het model te gebruiken en te voorkomen dat derden het gebruiken.

Rechten die worden verleend door de inschrijving

Door de inschrijving van een model wordt aan de houder het exclusieve recht verleend dit te gebruiken en te voorkomen dat derden dit zonder toestemming gebruiken.

Beperking van rechten

De rechten die worden verleend door een modelrecht strekken zich niet uit tot:

 • handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;
 • handelingen voor experimentele doeleinden;
 • handelingen van reproductie ter illustratie of onderricht;
 • de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van het betrokken EU-land bevinden;
 • de invoer in het EU-land van vervangingsonderdelen en toebehoren voor de reparatie van dergelijke vervoermiddelen;
 • reparaties aan dergelijke vervoermiddelen.

Tevens uitgesloten van bescherming zijn:

 • onderdelen die zijn geïntegreerd in het voortbrengsel en tijdens „normaal” gebruik van dit voortbrengsel niet zichtbaar zijn;
 • de eigenschappen van de verschijningsvorm van een voortbrengsel die uitsluitend worden bepaald door hun technische functie;
 • de eigenschappen van de verschijningsvorm van een voortbrengsel die moeten worden gereproduceerd om het voortbrengsel mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden, in of rond te plaatsen of in contact te brengen;
 • de uitrusting van vaartuigen en luchtvaartuigen die zich tijdelijk op het grondgebied van een ander EU-land bevinden;
 • vervangingsonderdelen en toebehoren die in het EU-land worden ingevoerd voor de reparatie van dergelijke vervoermiddelen;
 • modellen die strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden.

Nietigheid

Een modelrecht kan in bepaalde omschreven gevallen nietig worden verklaard, zelfs nadat het recht is vervallen of afgestaan (m.a.w. de houder van het recht heeft dit recht opgegeven).

Verhouding tot andere vormen van bescherming

Als modellen in een EU-land worden beschermd door wetgeving betreffende niet-ingeschreven modellen, auteursrecht, handelsmerken, patenten en gebruiksmodellen of door enige andere wetgeving, is deze wetgeving van toepassing naast de specifieke wetgeving betreffende de bescherming van modellen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 17 november 1998. EU-landen moesten deze richtlijn uiterlijk 28 oktober 2001 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Model: De verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289 van 28.10.1998, blz. 28-35)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1-24)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 6/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 07.07.2016

Top