Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verhuur-, uitleen- en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verhuur-, uitleen- en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

Deze richtlijn strekt tot harmonisatie van de juridische situatie met betrekking tot het verhuur- en uitleenrecht en bepaalde naburige rechten, om te kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van literaire en artistieke eigendom. De richtlijn verplicht EU-landen om een recht in te stellen om de verhuur en uitlening van originelen en kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan of te verbieden. De richtlijn bepaalt wie deze rechten heeft en stelt bepaalde procedures voor de uitoefening daarvan vast.

BESLUIT

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie).

SAMENVATTING

De lidstaten moeten bepalingen invoeren waarmee een recht verleend wordt om de verhuur en uitlening van originelen en kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken toe te staan of te verbieden.

  • Verhuur betekent het voor gebruik ter beschikking stellen voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel.
  • Uitlening betekent het voor gebruik ter beschikking stellen voor een beperkte tijd en zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel, indien dat plaatsvindt via voor het publiek toegankelijke instellingen.

Rechthebbenden

De houders van verhuur- en uitleenrechten zijn de auteurs, inclusief hoofdregisseurs van films, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of filmproducenten. Voor de overdracht van de rechten van uitvoerende kunstenaars die in films verschijnen, gelden speciale regels.

Opzegging of overdracht van recht

Wanneer een auteur of uitvoerend kunstenaar zijn verhuurrecht betreffende een fonogram of het origineel of een kopie van een film heeft overgedragen of afgestaan, behoudt hij het recht op een billijke vergoeding voor de verhuur. Dit recht is niet vatbaar voor afstand. Het beheer daarvan kan echter worden toevertrouwd aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die auteurs of uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen.

Afwijking van het uitleenrecht

De lidstaten kunnen afwijken van het uitsluitende uitleenrecht, mits ten minste de auteurs een vergoeding krijgen voor deze uitlening. Met inachtneming van hun doelstellingen voor bevordering van culturele activiteiten, kunnen de lidstaten de hoogte van deze vergoeding vrij vaststellen.

Naburige rechten

Met betrekking tot naburige rechten moeten de lidstaten ervoor zorgen dat aan uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties uitsluitende rechten van vastlegging worden toegekend. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht hebben van uitzending en mededeling aan het publiek met betrekking tot hun live uitvoeringen. De uitzending of mededeling aan het publiek van een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram geeft uitvoerende kunstenaars en producenten recht op een vergoeding. Omroeporganisaties hebben het uitsluitende recht om heruitzending van hun uitzendingen en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, producenten van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties een uitsluitend recht hebben om vastleggingen van hun uitvoeringen, hun fonogrammen, het origineel en de kopieën van hun films en vastleggingen van hun uitzendingen, door verkoop of anderszins, ter beschikking van het publiek te stellen. Dit distributierecht wordt binnen de Unie slechts uitgeput wanneer voornoemde zaken of door de rechthebbende of met diens toestemming voor de eerste maal worden verkocht.

De lidstaten kunnen op naburige rechten beperkingen stellen ten aanzien van privé gebruik, gebruik van korte uittreksels of bepaalde andere vormen van gebruik.

De in deze richtlijn geregelde bescherming van de naburige rechten mag op generlei wijze van invloed zijn op de auteursrechtelijke bescherming.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/115/EG

16.1.2007

1.7.1994 voor bepalingen van 92/100/ECC (ingetrokken) 30.6.1995 voor bepalingen van Richtlijn 93/98/EEG (ingetrokken) 21.12.2002 voor bepalingen van Richtlijn 2001/29/EG (ingetrokken)

PB L 376 van 27.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt [Publicatieblad L 84 van 20.3.2014].

Deze richtlijn heeft tot doel de aanbieders van onlinediensten te mogelijkheid te bieden om multiterritoriale licenties te verkrijgen inzake muziekwerken van collectieve beheerorganisaties die grensoverschrijdend binnen de EU opereren. Deze richtlijn moet ook de transparantie en doeltreffendheid van de werking van collectieve auteursrechtbeheerorganisaties vergroten.

Laatste wijziging: 16.06.2014

Top