Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statuut van de Europese vennootschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statuut van de Europese vennootschap

De Europese vennootschap (SE) is een juridische structuur die het een bedrijf mogelijk maakt in verschillende landen van de Europese Unie (EU) onder een enkel statuut te werken, zoals omschreven in het recht van de Europese Unie en voor alle landen van de EU.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).

Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.

SAMENVATTING

Het statuut van de Europese vennootschap werd in 2001 aangenomen en trad in 2004 in werking, ongeveer dertig jaar nadat het voor het eerst was voorgesteld aan de Commissie. Verordening (EG) nr. 2157/2001 die hiertoe aanzette (SE-verordening) werd aangevuld door Richtlijn 2001/86/EG (SE-richtlijn) die regels vastlegt met betrekking tot de rol van de werknemers in de SE, en daarbij hun plaats en rol in het bedrijf erkent.

Door het creëren van deze structuur vergemakkelijkt de EU het functioneren van bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden in de Europese Gemeenschap.

Gecombineerde toepassing van de SE-verordening en de nationale wetgeving

De SE met het hoofdkantoor in een lidstaat is onderworpen:

  • aan de bepalingen van de verordening,
  • en voor de aspecten die niet onder de verordening vallen, aan de nationale bepalingen die zijn aangenomen als toepassing van de specifiek op SE gerichte Europese maatregelen, en de bepalingen die gelden voor naamloze vennootschappen. Om een idee te geven: ontbinding, liquidatie, insolventie en opschorting van betalingen vallen grotendeels onder het geldende nationale recht.

Regels voor de oprichting van een SE

Een Europese vennootschap wordt opgericht met ten minste twee bedrijven uit verschillende landen van de EU, wat vooral betekent dat zij niet zonder een bestaande basis kan worden gecreëerd. Zij moet een minimumkapitaal van 120 000 euro hebben en kan op de volgende manieren worden gecreëerd:

Soort statuut

Soort bedrijf

Criteria waaraan moet worden voldaan

Fusie (om een Europese vennootschap te vestigen)

Naamloze vennootschappen

Ten minste twee van de bedrijven moeten afkomstig zijn uit verschillende EU-landen

Oprichting van een Europese houdstermaatschappij

Naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ten minste twee van de bedrijven moeten afkomstig zijn uit verschillende EU-landen of een dochteronderneming of filiaal in een ander EU-land hebben gehad gedurende ten minste twee jaar

Oprichting van een Europese dochteronderneming

Bedrijven, ondernemingen of andere rechtspersonen

Ten minste twee van de bedrijven moeten afkomstig zijn uit verschillende EU-landen of een dochteronderneming of filiaal in een ander EU-land hebben gehad gedurende ten minste twee jaar

Conversie

Naamloze vennootschap

Het bedrijf moet een dochteronderneming hebben gehad in een ander EU-land gedurende ten minste twee jaar

Daarnaast kan een Europese vennootschap een (of meer) dochterondernemingen creëren die ook Europese bedrijven zijn.

De statutaire zetel van de SE moet de plaats van haar hoofdbestuur zijn, d.w.z. haar ware operationele centrum. De SE mag haar statutaire zetel echter binnen de EU verplaatsen zonder dat zij de oorspronkelijke vennootschap behoeft te ontbinden om een nieuwe te vormen.

De inschrijving en de afloop van de vereffening van een SE worden ter informatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Twee mogelijke organisatiestructuren

De statuten van de Europese vennootschap kunnen betrekking hebben op twee verschillende systemen:

  • het tweeledige systeem dat voorziet in een raad van bestuur en een raad van commissarissen in aanvulling op de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • het enkelvoudige systeem dat enkel een algemene vergadering en een raad van bestuur heeft.

Gebrek aan belastingharmonisatie

De SE’s zijn onderworpen aan belastingen en heffingen in alle landen van de EU waar zij administratieve centra hebben gevestigd.

De rol van de werknemers in de SE

Geen SE kan worden opgericht zonder een model voor werknemersparticipatie, in overleg te kiezen door het bestuur en de medewerkers zelf. Deze overeenkomst moet noodzakelijkerwijs de informatie- en overlegprocedures bevatten en, waar toepasselijk, de betrokkenheid van de medewerkers bij de bestuurlijke organen van de SE. Deze betrokkenheid is echter alleen verplicht als de werknemers deze reeds hadden vóór de oprichting van de SE.

Waar de twee partijen niet tot een bevredigende regeling kunnen komen, zijn een reeks in een bijlage bij de richtlijn opgenomen standaardprincipes van toepassing.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 2157/2001

8.10.2004

-

PB L 294 van 10.11.2001

Richtlijn 2001/86/EG

10.11.2001

8.10.2004

PB L 294 van 10.11.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 885/2004

1.5.2004

-

PB L 168 van 1.5.2004

Verordening (EU) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

PB L 363 van 20.12.2006

Verordening (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

PB L 158 van 10.6.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - De toepassing van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (COM (2010) 676 definitief - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Laatste wijziging: 30.06.2014

Top