Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

De richtlijn regelt de wijze waarop de lidstaten indirecte belastingen mogen heffen op het bijeenbrengen van kapitaal. Zij voorziet in een algemeen verbod van dergelijke belastingen, met name het kapitaalrecht, ofschoon het sommige landen onder bepaalde uitzonderingsvoorwaarden nog steeds kan worden toegestaan dit recht heffen.

BESLUIT

Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal.

SAMENVATTING

Het kapitaalrecht is een indirecte belasting die het vrije verkeer van kapitaal belemmert. Volgens deze richtlijn is afschaffing van dit recht de beste oplossing, gezien de ongunstige weerslag ervan op het bedrijfsleven in de Europese Unie (EU).

Belastingen en betrokken vennootschappen

De richtlijn regelt de heffing van indirecte belastingen op:

 • de inbreng van kapitaal in kapitaalvennootschappen;
 • herstructuringsmaatregelen waarbij kapitaalvennootschappen zijn betrokken;
 • de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties.

Zij is van toepassing op:

 • naamloze vennootschappen;
 • commanditaire vennootschappen op aandelen;
 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is ook van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen:

 • waarvan de aandelen op de beurs kunnen worden verhandeld;
 • waarvan de leden hun aandelen vrij mogen overdragen en slechts tot het bedrag van hun deelneming aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;
 • iedere andere vennootschap, vereniging of rechtspersoon met een winstoogmerk.

In de richtlijn wordt toegelicht wat wordt verstaan onder de inbreng van kapitaal (waaronder ook begrepen de oprichting van of omzetting in een kapitaalvennootschap, of de vermeerdering van het kapitaalbelang door inbreng van activa of door omzetting van winsten of reserves…) en door herstructureringen zoals fusies tot stand gebracht door de inbreng van activa of door aandelenruil.

Verbod op de heffing van indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

EU-landen mogen bij kapitaalvennootschappen geen enkele indirecte belasting op het bijeenbrengen van kapitaal heffen.

De verrichtingen die onbelast moeten blijven, betreffen in het bijzonder:

 • de inbreng van kapitaal;
 • leningen of diensten verstrekt in het kader van de inbreng van kapitaal;
 • de inschrijving of elke andere formaliteit die een vennootschap vanwege haar rechtsvorm in acht moet nemen alvorens met haar werkzaamheden te kunnen beginnen;
 • een wijziging in de akte van oprichting of de statuten van de vennootschap;
 • herstructureringen.

De richtlijn verbiedt ook dat de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties aan indirecte belastingen wordt onderworpen. EU-landen mogen wel bepaalde overdrachtsrechten, rechten in de vorm van een vergoeding, en btw heffen.

Afwijkingen

Er gelden bijzondere bepalingen voor EU-landen die op 1 januari 2006 het kapitaalrecht toepasten. Deze landen mogen het recht blijven heffen, tegen een uniform tarief van ten hoogste 1 % en uitsluitend op de inbreng van kapitaal. Er mag dus geen kapitaalrecht worden geheven op andere verrichtingen, zoals herstructureringen.

Het kapitaalrecht mag alleen worden geheven door het EU-land waar de zetel van de werkelijke leiding van de kapitaalvennootschap zich bevindt op het tijdstip van de kapitaalsinbreng. Bovendien mag het kapitaalrecht slechts eenmaal worden geheven.

Kapitaalvennootschappen die diensten van openbaar nut verrichten of uitsluitend culturele en sociale doeleinden nastreven, kunnen een vrijstelling krijgen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/7/EG

12.3.2008 (artikelen 1, 2, 6, 9, 10, 11 vanaf 1.1.2009)

Artikelen 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 en 14 uiterlijk op 31.12.2008

PB L 46 van 21.2.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 28 september 2011 betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG [COM(2011) 594 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Met het oog op een veiliger financiële dienstverlening voorziet dit voorstel in een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties dat ten doel heeft:

 • versnippering van de interne markt voor financiële diensten te voorkomen;
 • ervoor te zorgen dat financiële instellingen een billijke bijdrage leveren aan de kosten die de huidige crisis met zich meebrengt;
 • passende maatregelen in te stellen om de financiële markten efficiënter te maken.

Richtlijn 2013/13/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië (Publicatieblad L 141 van 28.5.2013).

Besluit 2013/52/EU van de Raad van 22 januari 2013 houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting op financiële transacties (Publicatieblad L 22 van 25.1.2013)

Krachtens dit besluit is het België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije toegestaan om onderling nauwere samenwerking aan te gaan om een gemeenschappelijk systeem voor de belasting van financiële transacties op te zetten.

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties van 14.2.2013 [COM(2013) 71 final].

Laatste wijziging: 21.04.2014

Top