Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Witwassen van geld: voorkoming door douanesamenwerking

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Witwassen van geld: voorkoming door douanesamenwerking

De verordening legt iedere natuurlijke persoon die de Europese Unie (EU) binnenkomt of verlaat en liquide middelen ten bedrage van 10 000 EUR of meer vervoert, de verplichting op om dat bedrag aan te geven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Het doel van de verordening is de instelling van preventieve actie ter bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme door een doeltreffendere douanesamenwerking.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten.

SAMENVATTING

Deze verordening strekt tot aanvulling van Richtlijn 91/308/EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld in de Europese Unie (EU). Richtlijn 91/308/EEG werd vervangen door Richtlijn 2005/60/EG die het toepassingsgebied van de preventieve maatregelen met name uitbreidt tot de financiering van terrorisme. De bevoegde autoriteiten * van de lidstaten beschikken nu over geharmoniseerde regels voor de controle op liquide middelen * die de EU binnenkomen of verlaten.

Aangifteplicht

De verordening legt iedere natuurlijke persoon die de Europese Unie (EU) binnenkomt of verlaat en liquide middelen ten bedrage van 10.000 EUR of meer vervoert, de verplichting op om dat bedrag aan te geven bij de bevoegde autoriteiten. De verstrekte gegevens moeten correct en volledig zijn, anders is de aangifte ongeldig.

De gegevens worden schriftelijk, mondeling of elektronisch verstrekt, als bepaald door de lidstaat, en moeten informatie bevatten omtrent:

  • de aangever, met inbegrip van volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit;
  • de eigenaar, het bedrag en de aard van de liquide middelen;
  • de beoogde ontvanger van de liquide middelen;
  • de herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen.

De ofwel uit de aangifte, ofwel uit de verrichte controles verkregen gegevens moeten worden vastgelegd en verwerkt. Ze worden ter beschikking gesteld van de autoriteiten die instaan voor de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de lidstaat van binnenkomst of vertrek. De verstrekte informatie mag door lidstaten of de Commissie aan derde landen worden meegedeeld, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteiten hiermee instemmen. De nationale en communautaire bepalingen inzake de overdracht van persoonsgegevens moeten worden nageleefd.

Alle inlichtingen van vertrouwelijke aard of die als vertrouwelijk zijn verstrekt, vallen onder het beroepsgeheim. Dergelijke inlichtingen mogen niet worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die ze heeft verstrekt. De bevoegde autoriteiten kunnen echter wettelijk verplicht zijn om deze informatie door te geven, bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke procedures. In zulke gevallen zullen bij het openbaar maken of doorgeven van inlichtingen de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming strikt worden nageleefd.

Controle van de naleving van de aangifteplicht

Functionarissen van de bevoegde autoriteiten mogen de naleving van de aangifteplicht nagaan door natuurlijke personen aan controles te onderwerpen. Dit omvat het controleren van de natuurlijke personen zelf, alsook hun bagage en hun vervoersmiddelen. Dergelijke controles moeten beantwoorden aan de nationale wetgeving in het respectieve gebied.

Indien niet voldaan is aan de aangifteplicht, mogen liquide middelen overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden bij een administratieve beslissing in bewaring worden genomen.

De verkregen gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van andere lidstaten, in het bijzonder wanneer er bewijzen zijn van illegale activiteiten. In dergelijke gevallen is Verordening (EG) nr. 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften mutatis mutandis van toepassing. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er afbreuk wordt gedaan aan de financiële belangen van de EU, worden de gegevens ook aan de Commissie meegedeeld.

Wanneer uit de controles blijkt dat een natuurlijke persoon de EU binnenkomt of verlaat met bedragen aan liquide middelen van minder dan 10 000 EUR en wanneer er bewijzen zijn van illegale activiteiten die verband houden met het vervoer van de liquide middelen, kunnen deze gegevens eveneens worden vastgelegd en verwerkt.

Sancties

Tegen 15 juni 2007 moeten de lidstaten de sancties vastleggen, die van toepassing zijn, indien niet aan de aangifteplicht wordt voldaan. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

In het besluit gebruikte sleutelbegrippen

  • Bevoegde autoriteiten: de douaneautoriteiten van de lidstaten of andere autoriteiten die door de lidstaten met de toepassing van deze verordening zijn belast.
  • Liquide middelen: het begrip „liquide middelen” omvat contant geld (bankbiljetten en muntstukken) alsook andere monetaire instrumenten, waaronder cheques, promessen, betalingsopdrachten, enz.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1889/2005

15.12.2005

-

PB L 309 van 25.11.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, overeenkomstig artikel 10 van deze verordening [COM (2010) 429 def. – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Dit verslag concludeert dat de lidstaten op doeltreffende wijze bevoegde autoriteiten hebben aangewezen om ervoor te zorgen dat passagiers voldoen aan hun aangifteplicht voor liquide middelen. Ze hebben ook een systeem voor sancties en/of inbewaringneming van liquide middelen opgezet voor de gevallen waarin de aangifteverplichting niet wordt nageleefd. Bij een aantal lidstaten zijn echter enkele tekortkomingen vastgesteld op het gebied van de vastlegging, verwerking en terbeschikkingstelling van controlegegevens en op het gebied van de invoering van nationale sancties. Het verslag merkt op dat de lidstaten van nabij opgevolgd moeten worden om een sterkere harmonisatie in de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (de „Verordening liquidemiddelencontrole”) te bewerkstelligen.

See also

  • Voor meer informatie, zie de Liquidemiddelencontrole (DE) (EN) (FR)-pagina op de website van het Directoraat-generaal (DG) Belastingen en Douane-Unie

Laatste wijziging: 25.01.2011

Top