Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor de voorlichting over de euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie voor de voorlichting over de euro

1) DOELSTELLING

Nogmaals het grote belang onderstrepen van de voorlichtings- en informatie-initiatieven om alle burgers voor te bereiden op de overgang naar één munt en de economische en financiële ondernemingen uit de openbare en particuliere sector stimuleren en helpen in deze voorbereidingsfase en bij het uitwerken van de mechanismen die nodig zijn voor de overgang naar de euro.

2) MAATREGEL

Mededeling van de Commissie van 6 februari 1998 over de te volgen strategie bij de voorlichting over de euro [COM(98) 39 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

3) SAMENVATTING

Een geslaagde invoering van één munt wordt dus bepaald door:

 • de nodige technische voorbereidingen in alle economische sectoren;
 • de voorbereiding van de bevolking die de euro moet leren begrijpen, accepteren en gebruiken.

In een strategie voor de voorlichting over de euro moet aan beide aspecten voorrang worden gegeven.

Nationale en Europese overheden alsmede sociaal-economische groeperingen zijn al met voorlichtingscampagnes begonnen.

Van de communautaire initiatieven kan bijvoorbeeld worden vermeld:

 • "De euro, één munt voor Europa", een onderdeel van het PRINCE-programma (Voorlichtingsprogramma voor de Europese burgers);
 • de EURO-site op de EUROPA-server.

In een aantal lidstaten is een grootschalige voorlichtingscampagne op gang gebracht waarbij aan informatie via televisie een massale verspreiding van informatiemateriaal wordt gekoppeld.

Voorts hebben grote beroepsorganisaties en talrijke banken hun klanten al uiterst gedetailleerde informatiebrochures over de overgang naar de euro aangeboden.

Met deze eerste fase van de voorlichting konden al drie belangrijke resultaten worden behaald:

 • iedereen is er nu van overtuigd dat de overgang naar één munt vast staat en onomkeerbaar is;
 • alle ondernemingen hebben de nodige voorbereidingen getroffen voor de invoering van de euro;
 • de euro heeft een gezicht (monetair symbool, biljetten en munten).

De voornaamste les die misschien uit deze eerste fase kan worden uitgetrokken, is de volgende: om doeltreffend te zijn moet een informatie-initiatief gebruik maken van de informatienetwerken en moet de voorkeur gaan naar concrete informatie en voorlichting aan de basis.

De strategie voor voorlichting over de euro moet nu worden opgebouwd rond drie cruciale data:

 • 2 mei 1998: dan worden de landen bepaald die mee mogen doen aan de ene munt. Het gaat hier om een historische gebeurtenis die in de media grote belangstelling zal krijgen. Hierdoor zal er ook een grote vraag naar informatie ontstaan;
 • 1 januari 1999 moet worden gebruikt om de voorlichting te intensiveren. Op dat moment zal er bij het publiek en alle ondernemingen een grote vraag naar informatie zijn en ook veel belangstelling bestaan;
 • in de loop van 2001 moet er een brede voorlichtingscampagne komen, vóór de daadwerkelijke invoering van eurobiljetten en -munten en het verdwijnen van de nationale munten.

De voorlichting over de euro moet in het teken van de subsidiariteit staan (zodat alle burgers praktische informatie krijgen die duidelijk ingaat op hun vragen) en in partnerschap worden georganiseerd:

 • partnerschap met de lidstaten waardoor de boodschap en de informatiekanalen kunnen worden gekozen die passen bij de nationale cultuur en structuur;
 • partnerschap met de informatienetwerken die gerichte informatie verspreiden; zij hebben de taak praktische en op maat gesneden informatie te verspreiden.

Het optreden van de Commissie zal verlopen langs de volgende lijnen:

 • het verstrekken van informatie, basismateriaal en technische steun aan de media en aan deskundig publiek;
 • deelneming aan de vormgeving en uitvoering van nationale voorlichtingsprogramma's over de euro, waarbij medefinancieringsovereenkomsten met de lidstaten worden gesloten;
 • coördinatie op Europees niveau van voorlichtingsacties over de euro;
 • stimulering van en deelneming aan grensoverschrijdende initiatieven en aan informatie- en voorlichtingsinitiatieven gericht op derde landen.

Tot dusver waren de voorlichtingsacties voornamelijk gericht op de financiële wereld, de grote ondernemingen en de overheidsdiensten. Daar wordt overal actief gewerkt aan de voorbereiding. De voorlichting moet vanaf nu vooral naar nieuwe prioritaire doelgroepen gaan: het grote publiek, de kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB), lagere overheden en verkozenen, ambtenaren en landen buiten de Gemeenschap.

Alle beschikbare media moeten actief worden gebruikt:

 • radio en televisie die bij uitstek geschikt zijn voor grootschalige campagnes gericht op een breed publiek;
 • brochures en folders, waarin de burgers altijd geïnteresseerd zijn;
 • internet en moderne communicatiemiddelen, waardoor informatie efficiënter en goedkoper kan worden verspreid;
 • middelen waarmee burgers rechtstreeks en snel een antwoord kunnen krijgen op hun vragen (telefoon, fax, e-mail ...);
 • informatie op lokaal niveau, zoals infobussen en reizende tentoonstellingen.

Uit ervaring is gebleken dat het moeilijk is om voor de voorlichting over de euro methodes en slogans te bedenken die in alle lidstaten en bij alle doelgroepen dezelfde impact hebben. Niettemin moet de voorlichting over de euro uitgaan van een aantal basisbeginselen, nl. hoe belangrijk het is praktische en concrete informatie te verspreiden, een klimaat te scheppen waardoor het grote publiek de euro accepteert en ermee vertrouwd geraakt, en de impact op de publieke opinie na te gaan van initiatieven van ondernemingen.

4) toepassingsmaatregelen

5) verdere werkzaamheden

Laatste wijziging: 04.12.2002

Top