Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gevolgen voor het beleid, de instellingen en de wetgeving van de Gemeenschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gevolgen voor het beleid, de instellingen en de wetgeving van de Gemeenschap

De Europese Commissie geeft een volledig beeld van de gevolgen die de overgang op de euro op Gemeenschapsniveau en ook voor de lidstaten zal hebben.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 5 november 1997: gevolgen van de overgang op de euro voor het beleid, de instellingen en de wetgeving van de Gemeenschap [COM(97) 560 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

WISSELKOERSRISICO'S

Bij het schrijven van de mededeling werd de begroting opgesteld in ecu, maar zowel de inkomsten als de uitgaven worden geheel of gedeeltelijk in nationale valuta uitgedrukt:

  • aan de inkomstenzijde worden de nationale bijdragen in nationale valuta betaald;
  • aan de uitgavenzijde worden de betalingsverplichtingen over het algemeen aangegaan en betaald in ecu, met uitzondering van de betalingsverplichtingen onder de Afdeling Garantie van het EOGFL en de administratieve uitgaven.

Wanneer transacties in nationale valuta en niet in ecu plaatsvinden, krijgt de Gemeenschapsbegroting te maken met wisselkoersrisico's omdat de tegenwaarde in ecu kan variëren.

Zodra de euro is ingevoerd hebben de deelnemende lidstaten de munteenheid van de Gemeenschapsbegroting. Hierdoor verdwijnen de wisselkoersrisico's voor de transacties die nog in nationale valuta plaatsvinden. Maar voor de "pre-ins" (Denemarken (es de en fr), het Verenigd Koninkrijk (es de en fr) en Zweden (es de en fr)) blijft het wisselrisico voor dit soort transacties bestaan.

LANDBOUWBELEID

De invoering van de euro zal verscheidene gevolgen hebben voor het agromonetaire stelsel:

  • voor de deelnemende lidstaten zal er geen enkele omrekening meer nodig zijn (terugbetaling in euro van de door de lidstaat in euro gedane uitgaven); de verschillen tussen de in het agromonetaire stelsel gehanteerde wisselkoersen en de nieuwe vaste en onherroepelijke omrekeningskoersen (es de en fr) moeten echter op een nog nader te definiëren wijze worden weggewerkt;
  • voor de "pre-ins" blijven de landbouwomrekeningskoersen nodig maar voor deze landen zou het stelsel kunnen worden herzien.

De wijzigingen in het agromonetaire beleid zullen tevens van toepassing zijn op de visserijsector.

EUROPESE ADMINISTRATIE

De administratieve uitgaven vertegenwoordigen 3.5 % van de totale begroting (in 1996); het grootste deel hiervan dient voor de betaling van de salarissen en pensioenen en wordt in nationale valuta (hoofdzakelijk Belgische en Luxemburgse franken) betaald.

Na de invoering van de euro verdwijnt het wisselrisico voor de Gemeenschapsbegroting ten aanzien van alle salarissen en pensioenen die worden uitgekeerd aan personen die in de deelnemende landen wonen.

Gezien de politieke betekenis van de lonen van de ambtenaren, wordt voorgesteld dat de salarisafrekeningen in euro worden uitgedrukt en dat de salarissen en pensioenen in de deelnemende landen meteen op 1 januari 1999 in euro worden betaald.

COMMUNAUTAIR RECHT

Het meest directe gevolg voor het Gemeenschapsrecht is het feit dat de ecu door de euro wordt vervangen (tegen een koers van 1:1); hiervoor hoeft noch op Gemeenschapsniveau noch op nationaal niveau enige maatregel te worden genomen.

Voor gevallen waarin bij het bedrag in ecu een clausule is gevoegd betreffende de omrekening naar de respectieve nationale valuta is een aantal richtsnoeren uitgewerkt om een coherente uitleg van dit soort clausule te waarborgen.

Voor sommige clausules is een afzonderlijke behandeling nodig, bij voorbeeld bij verwijzing naar specifieke rentetarieven (bij voorbeeld in verband met boeteclausules) die na de invoering van de euro niet meer zullen bestaan.

Wat de overeenkomsten met derde landen betreft, zullen verwijzingen naar de ecu automatisch worden omgezet in euro zonder dat een van de partijen hiervoor iets hoeft te doen. Het is wenselijk de betrokken partijen hierover door middel van een voorlichtingscampagne ruim voor 1 januari 1999 te informeren.

ANDERE GEVOLGEN

Uit praktisch oogpunt zal de overgang naar de euro gevolgen hebben voor:

  • begroting en financieel beheer: de financiële dienst van de Commissie zal niet langer op de geldmarkt massaal ecu's hoeven aan te kopen en het beheer van de rekeningen en deviezen wordt aanmerkelijk vereenvoudigd;
  • statistieken: de periodieke statistieken worden in sommige gevallen gecorrigeerd; er komen nieuwe statistieken voor de euro-zone;
  • informatica: er zijn thans werkzaamheden gaande in het kader van de werkgroep "Euro/2000".

De voorbereidingen door de administratie van de Europese Gemeenschap zullen vooral in de periode voor 1 januari 1999 plaatsvinden, in tegenstelling tot de inspanningen op nationaal /regionaal/plaatselijk niveau die gedurende de gehele overgangsperiode, en soms zelfs tot het einde daarvan (1 januari 2002), zullen doorgaan.

Laatste wijziging: 23.06.2006

Top