Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-hulp voor niet-eurolanden met een tekort op de handelsbalans

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-hulp voor niet-eurolanden met een tekort op de handelsbalans

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 332/2002 — EU-hulp voor niet-eurolanden met een tekort op de handelsbalans

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening biedt financiële hulp aan EU-landen die de euro nog niet hebben aangenomen en die kampen met tekorten op de handelsbalans*.

KERNPUNTEN

In de verordening zijn de vereisten vastgelegd voor leningen op de middellange termijn tot 50 miljardEUR aan niet-eurolanden die problemen met hun betalingsbalans ondervinden.

De procedure voor toekenning van de lening omvat:

  • de aanvraag voor de kredietvoorziening door de Europese Commissie of betreffende het EU-land buiten het eurogebied;
  • overleg tussen het EU-land en de Commissie over de financiële behoeften en indiening van een ontwerp-herstelprogramma;
  • het besluit door de Raad van ministers op basis van het ontwerp-herstelprogramma over de toekenning van een lening, het bedrag en de looptijd;
  • de opstelling van een memorandum van overeenstemming door de Commissie en het EU-land waarin de door de Raad gestelde voorwaarden worden vastgelegd.

De kenmerken van de lening omvatten het aangaan en verstrekken van leningen in euro met een minimaal risico voor de Commissie. De Europese Centrale Bank (ECB) beheert de lening namens de EU. De aan de lening verbonden kosten worden gedragen door het EU-land dat de lening afsluit. Dit land opent een speciale rekening bij de eigen centrale bank voor het beheer van de lening.

De Europese Rekenkamer heeft het recht een financiële audit uit te voeren in het EU-land indien dit noodzakelijk wordt geacht voor correct beheer van de lening.

Eens per drie jaar onderzoekt de Raad aan de hand van een verslag van de Commissie of de lening nog voorziet in de behoeften die tot de invoering ervan hebben geleid.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op zondag 24 februari 2002 in werking.

KERNBEGRIPPEN

* Tekort op de handelsbalans: dit ontstaat wanneer de waarde van de import van een land groter is dan de waarde van de export.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1-3)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 332/2002 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2003/797/EG van de Europese Centrale Bank van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14) (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 35-36). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.01.2016

Top